Habitat Preferences of Red Deer (Cervus elaphus L.) in Akdağ (Afyon) District


Creative Commons License

Süel H., Ercan M.

Bilge International Journal of Science and Technology Research, vol.3, no.2, pp.201-2019, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract: Red deers that show spread small and different locations are mammalian species that need protection and planning. This study was carried out in order to determine the factors affecting the distribution of the species of Red deer (Cervus elaphus L.) in the Akdağ district, to modeling and mapping the distribution of the species. For this purpose, presence-absence data and site factors for Red deer species were collected from 116 sample areas in Akdağ district. In present study, the environmental variables that will be used for modeling in the statistical process were determined firstly. The digital elevation model of the study area is created in ArcMap 10.2 software. Then the related variables are formed Elevation, Radiation index, Heat index, Topographic position index, hillshade index, settlement-distance, Vegetation type, Ruggedness Index and Roughness Index respectively. After determining the variables, Classification Tree Technique (CTT) was used to model the distribution of the species. The training data set AUC value of the model was obtained as 0.96, while the test data set AUC was obtained as 0.68. The model obtained as a result of modeling is formed by 5 variables. The variables that contributed to the model creating were heat index, settlement-distance, hillshade index, roughness index and radiation index respectively. These variables were spread with the help of the formula and habitat suitable map was obtained. As a result, the habitat preferences of red deer in Akdağ district were found to be consistent with the literature. Keywords: Environmental Variable, Habitat Preference, Habitat Suitability Modeling, Red Deer, Classification Tree Technique

Türkiye’de küçük ve farklı lokasyonlarda yayılış gösteren Kızıl geyik korunması ve planlaması gereken memeli türler arasındadır. Bu çalışma Akdağ Yöresinde yayılış gösteren Kızıl geyik (Cervus elaphus) türünün yöredeki dağılımında etkili olan faktörleri ortaya koymak, türün dağılımını modellemek ve haritalamak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Akdağ Yöresinde 116 örnek alandan Kızıl geyik türüne ait yetişme ortamı ve var yok verileri toplanmıştır. Çalışmada istatistiksel süreçte ilk olarak modellemede kullanılacak değişkenler belirlenmiştir. Çalışma alanın sayısal yükseklik modeli ArcMap 10.2 yazılımda oluşturulmuştur. Daha sonra sırasıyla Yükselti, Radyasyon indeksi, Sıcaklık indeksi, Topoğrafik pozisyon indeksi, Gölgelenme, Yerleşim yerine uzaklık, Vejetasyon tipi Engebelilik İndeksi ve Pürüzlülük indeksi oluşturulmuştur. Değişkenlerin belirlenmesinin ardından türün dağılımı modellenmiştir. Modelleme işlemi için Sınıflandırma Ağacı Tekniği (SAT) kullanılmıştır. Elde edilen modelin eğitim veri seti AUC değeri 0.96, test veri seti ROC değeri 0,68 olarak elde edilmiştir. Modelleme neticesinde elde edilen ağaç model 5 değişken ile oluşmuştur. Modele katkı yapan değişkenler sırasıyla, sıcaklık indeksi, yerleşim yerine uzaklık indeksi, gölgelenme indeksi, pürüzlülük indeksi ve radyasyon indeksi değişkenleri olmuştur. Bu değişkenler formül yardımıyla yaygınlaştırılarak habitat uyguluk haritası elde edilmiştir. Sonuç olarak Akdağ yöresinde kızıl geyiğin habitat tercihlerinin literatürle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Çevresel Değişken, Habitat Tercihi, Habitat Uygunluk Modellemesi, Kızıl Geyik, Sınıflandırma Ağacı Tekniği