EVALUATION OF INFLAMMATORY MARKERS IN THE EARLY DIAGNOSIS OF BLOODSTREAM INFECTIONS


Şirin M. C. , Şirin F. B.

SDÜ Tıp Fak Derg, vol.28, no.2, pp.291-299, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17343/sdutfd.891528
  • Journal Name: SDÜ Tıp Fak Derg
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.291-299
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Objective

The aim of this study was to investigate the diagnostic

performance of procalcitonin (PCT), high sensitive C-reactive protein (hsCRP), hsCRP/albumin ratio

(CAR) and complete blood count (CBC) parameters

which can be used as an alternative to the blood culture

in the diagnosis of bloodstream infection (BSI).

Materials and Methods

Medical records of the patients who received inpatient

treatment in our hospital between May 2019-May 2020

and who were simultaneously requested for blood culture,

PCT, hsCRP, CBC and albumin tests were retrospectively

reviewed. The patients were divided into

two groups as those with positive blood culture (n=95)

and those with negative blood culture (n=157). Blood

cultures were performed using the BacT/ALERT 3D

(bioMérieux, France) automated blood culture system.

The levels of PCT and hsCRP were measured

by the Roche Cobas 6000 modular system (Roche Diagnostics,

Germany). Complete blood count analysis

was performed using the UniCel DxH 800 hematology

analyzer (Beckman Coulter, USA).

Results

A statistically significant difference was found between

the hemoculture positive and the hemoculture negative

groups in terms of PCT, hsCRP, CAR, neutrophil,

lymphocyte, hemoglobin, red blood cell distribution width

(RDW), mean platelet volume (MPV), neutrophil/

lymphocyte ratio (NLR), lymphocyte/monocyte ratio

(LMR) platelet/lymphocyte ratio (PLR), MPV/platelet

ratio (MPV/PLT) and albumin levels (p<0.05). There

was a statistically significant positive correlation

between PCT and hsCRP, CAR, MPV, NLR and PLR

(p<0.05). In the logistic regression model, PCT (odds

ratio: 10.930) and CAR (odds ratio: 1.806) were found

to be the strong predictive factors for BSI (p<0.05).

Discussion

Among the tested markers, PCT and CAR had the

best diagnostic performance for BSI. High sensitive

CRP and NLR, LMR, PLR, MPV/PLT, RDW, MPV values

that can be measured easily, cheaply and quickly

by fully automated hemogram devices may be used

as additional tests in predicting BSI.

Amaç

Bu çalışmanın amacı, kan dolaşımı enfeksiyonu

(KDE)'nun tanısında kan kültürüne alternatif olarak

kullanılabilecek prokalsitonin (PCT), yüksek sensitif

C-reaktif protein (hsCRP), hsCRP/albümin oranı

(CAR) ve tam kan sayımı (TKS) parametrelerinin tanısal

performansını araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem

Mayıs 2019-Mayıs 2020 tarihleri arasında hastanemizde

yatarak tedavi gören ve kan kültürü, PCT,

hsCRP, TKS ve albümin tetkikleri eşzamanlı istenilen

hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi.

Hastalar kan kültüründe üremesi olanlar (n=95) ve

kan kültüründe üremesi olmayanlar (n=157) olarak iki

gruba ayrıldı. Kan kültürleri, BacT/ALERT 3D (bioMérieux,

Fransa) otomatize kan kültürü sisteminde takip

edildi. Prokalsitonin ve hsCRP düzeyleri, Roche Cobas

6000 modüler sisteminde (Roche Diagnostics, Almanya)

ölçüldü. Tam kan sayımı analizi, UniCel DxH

800 hematoloji analizöründe (Beckman Coulter, ABD)

gerçekleştirildi.

Bulgular

Hemokültür pozitif ve hemokültür negatif grup arasında,

PCT, hsCRP, CAR, nötrofil, lenfosit, hemoglobin,

eritrosit dağılım genişliği (RDW), ortalama trombosit

hacmi (MPV), nötrofil/lenfosit oranı (NLR), lenfosit/

monosit oranı (LMR), trombosit/lenfosit oranı (PLR),

MPV/trombosit oranı (MPV/PLT) ve albümin düzeyleri

bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu

(p<0.05). Prokalsitonin ile hsCRP, CAR, MPV, NLR ve

PLR arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon

saptandı (p<0.05). Lojistik regresyon modelinde,

PCT (odds oranı: 10.930) ve CAR (odds oranı:

1.806) KDE için güçlü prediktif faktörler olarak saptandı

(p<0.05).

Sonuç

Test edilen belirteçler arasında PCT ve CAR, KDE

için en iyi tanısal performansa sahiptir. Yüksek sensitif

CRP ile birlikte tam otomatik hemogram cihazlarında

kolay, ucuz ve hızlı bir şekilde ölçülebilen NLR, LMR,

PLR, MPV/PLT, RDW, MPV değerleri, KDE’nin öngörülmesinde

yardımcı ek testler olarak kullanılabilir.