Covid-19 Epidemic and Turkey: Migration Governance Effects


Korkmaz Özcan Z.

OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.17, no.Pandemi Özel Sayısı, pp.3808-3831, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 17 Issue: Pandemi Özel Sayısı
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26466/opus.883997
  • Journal Name: OPUS Toplum Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: ERIHPlus, TR DİZİN (ULAKBİM), Asos İndeks, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.3808-3831

Abstract

The governance, which includes various institutions and organizations and is used to express the relationships and interactions between them, has presented the concept of migration governance within the phase of change it has undergone. The COVID-19 pandemic and its process have affected every area as well as the migration phenomenon. It is very important for migration governance to act with a governance-based understanding based on human rights, possessing stakeholders, and not to act for a single purpose. In this respect, the main purpose of the study is to address the effects of migration governance approach on Turkey during the COVID-19 process, which is focused on analysis by including other stakeholders and trying to direct resources correctly. The study covers the central government, provincial organizations and local governments that play a role in the institutional structuring of migration governance, and non-governmental organizations that are an important part of migration governance. Discourse analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in this study. As the data, conversation of The Interior Ministry Immigration Administration General Director, conversation of the president of the Union of Turkey and Municipalities, conversation of Civil Society Relations Directorate General Chairman of the External Relations Department, Conversation of IOM Turkey Emergency Program Coordinator, were discussed. As a result, emphasis was placed on the importance of public administration, non-governmental organizations and international organizations working in cooperation in order for the phenomenon of migration governance to function correctly, and it was also revealed that various public policies for migrants should be produced in order to overcome the negative effects of the COVID-19. 

Keywords: migration governance, covid-19, discourse analysis.

Çeşitli kurum ve kuruluşları kapsayan, bunların aralarındaki ilişkileri ve etkileşimi ifade etmek için kullanılan yönetişim, uğradığı değişim evresi içerisinde göç yönetişimi kavramını karşımıza çıkarmıştır. COVID-19 salgını ve süreci her alanı etkilediği gibi göç olgusu konusunu da etkilemiştir. Belirlenmiş tek bir amaç için değil, insan haklarına dayalı, paydaşlara sahip, yerinden yönetişimci bir anlayış ile hareket etmek göç yönetişimi açısından oldukça önemlidir. Bu açıdan çalışmanın asıl amacı konuları kendisini ve toplumdaki diğer paydaşları dâhil ederek çözümlemeye odaklı, kaynakları doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışan göç yönetişim anlayışının COVID-19 sürecinde Türkiye üzerindeki etkilerine değinmektir. Çalışma göç yönetişiminin kurumsal yapılanmasında rol oynayan merkezi yönetim, merkezi yönetimin taşra teşkilatı ve yerel yönetimler ile göç yönetişiminin önemli bir parçası olan sivil toplum kuruluşlarını kapsamaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi tekniği kullanılmıştır. Veri olarak İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü’nün konuşması, Türkiye ve Belediyeler Birliği Başkanının konuşmaları, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı konuşması, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Acil Durum Program Koordinatörü’nün konuşmaları ele alınmıştır. Sonuç olarak göç yönetişim olgusunun doğru işleyebilmesi için kamu yönetimi, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerin işbirliği halinde çalışmasındaki öneme vurgu yapılmış, ayrıca COVID-19 sürecinin olumsuz etkilerinin aşılabilmesi amacıyla göçmenlere yönelik çeşitli kamu politikalarının üretilmesi gerektiği ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: göç yönetişimi, covıd-19, söylem analizi