Kayırmacılığın Çalışan Davranışları ve İnsan Kaynakları Yönet7m7 Uygulamaları Üzer7ne Etk7ler7: Antalya’dak7 Beş Yıldızlı Otel İşletmeler7ne Yönel7k B7r Araştırma


Creative Commons License

Bulgan G.

Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.5, no.1, pp.16-41, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kanunlara aykırılık, eş.ts.zl.k, adalets.zl.k, eş-dost .l.şk.s. g.b. nedenler .le şahısların veya grupların

kollanması anlamına gelen kayırmacılık kamu ve özel sektörde olduğu g.b. otel .şletmeler.nde de genell.kle

karşılaşılab.lecek b.r durumdur. Farklı türler. bulunan kayırmacılığın çalışan davranışları ve .nsan kaynakları

üzer.nde etk.ler. bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmanın amacı kayırmacılığın çalışan davranışları ve .nsan

kaynakları uygulamaları üzer.ne etk.ler.n.n ortaya çıkarılmasıdır. Bu maksatla Antalya’dak. beş yıldızlı otel

.şletmeler.nde çalışan 495 k.ş.ye anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda erkekler.n .ş tatm.nler.n.n ve .şten

ayrılma n.yetler.n.n kadınlara oranla daha yüksek olduğu; katılımcıların .şten ayrılmayı düşünmed.kler. ve

.rgütsel bağlılıklarının da yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca araştırmaya katılanların otel .şletmes.nde

kayırmacılıkla .şe alımların gerçekleşmes. hal.nde .şten çıkarma ve statü değ.ş.kl.ğ. hususunda problemler.n

yaşanacağını düşündükleri tespit edilmiştir.