Oney Animal Love Scale Validity and Reliability Study


ÖNAL Ö., KİŞİOĞLU A. N., USKUN E., EVCİL F. Y.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.3, pp.625-634, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of the study is to establish a validand reliable measurement tool to measure the animal love levels of in dividuals. Material and Methods: The research is of methodologicaltype. The content validity was evaluated by presenting the draft scaleof 64 questions prepared by the researchers by scanning the literatureto expert opinions. As a result of the evaluation of expert opinions, theContent Validity Index (CGI) of the scale was found to be 0.85. Afterthe corrections were made in accordance with the opinions of experts,a draft of 53 items was determined. Then, the 53-item ONEY (initial let ters of the researchers' names) Animal Love Scale and sociodemo graphic characteristics questionnaire were applied to 625 participants.For the validity and reliability studies of the scale, item analysis, Cron bach alpha reliability coefficient, split-half test, explanatory factor anal ysis and confirmatory factor analysis methods were applied. Results:For the construct validity of the scale, explanatory factor analysis wasperformed, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0.912, Bartlett test result wasfound to be p=<0.001. The items with a load value of less than 0.45and a load difference of at least two factors of less than 0.1 were ex cluded from the scale after the rotation with oblimin rotation method.The scale was finalized with 28 items and 5 sub-dimensions. The Cron bach's alpha value of the scale was 0.89. Conclusion: As a result of va lidity and reliability analyzes, ONEY Animal Love Scale was found tobe a valid and reliable scale.
Amaç: Araştırmanın amacı kişilerin hayvan sevgisi düzeyleriniölçecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı oluşturmaktır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma metodolojik tiptedir. Araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan 64 soruluk taslak ölçek uzman görüşlerine sunularak kapsam geçerliliği değerlendirilmesi yapılmıştır. Uzman görüşlerinin değerlendirilmesi sonucu ölçeğin Kapsam Geçerliği İndeksi (KGİ) 0,85 bulunmuştur. Uzman görüşleri doğrultusunda ölçeğe uygun düzeltmeler yapıldıktan 53 maddelik taslak hâli belirlenmiştir. Sonrasında oluşan 53 maddelik ÖNEY (sırasıyla araştırmacıların isimlerinin baş harfleri) Hayvan Sevgisi Ölçeği ve sosyo-demografik özellikler anketi 625 katılımcıya uygulanmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için madde analizi, Cronbach alfa güvenirlik katsayısı, testin iki yarıya bölünmesi yöntemi, açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi yöntemleri uygulanmıştır. Bulgular: Ölçeğin yapı geçerliği için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır, ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)=0,912, Bartlett testi sonucu p=<0,001 olarak bulunmuştur. Oblimin döndürme yöntemi ile döndürme sonrasında yer aldığı faktördeki yük değeri 0,45’in altında olan ve en az iki faktördekiyük değerleri farkı 0,1’den az olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Ölçek, 28 madde ve 5 alt boyuttan oluşan son hâlini almıştır. Ölçeğin Cronbach alpha değeri=0,89 bulunmuştur. Sonuç: Yapılan geçerlik ve güvenirlik analizleri sonucunda ÖNEY Hayvan Sevgisi Ölçeği geçerlive güvenilir bir ölçek olduğu bulunmuştur.