AN INVESTIGATION OF THE COVID-19-RELATED ANXIETY LEVELS OF INDIVIDUALS ACCORDING TO SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES


Cerit K.

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.1-16

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

Pandemics such as Covid-19 often create heightened fear and anxiety, causing deterioration in the behaviors, social and psychological well-being of many people. It can be thought that the anxiety levels of healthcare workers will increase more because they have a higher risk of contamination and work under Covid-19 isolation-measures and heavy workload. The aim of this study is to determine the Covid-19-related anxiety levels of individuals, the ways of coping with, the demographic factors affecting anxiety, and ultimately whether the anxiety level of healthcare workers is different from others. The study was carried out with data obtained from 1017 participants via google forms between May-July 2020. In the collection of data, the 12-item Covid-19-related anxiety scale, which was developed by researcher and analyzed for validity and reliability; 13 items for ways of coping; some demographic questions were used. The Covid-19 related anxiety scale consisted of three dimensions: “cognitive”, “physiological and emotional”, “behavioral”, which explained 71% of the variance. The Cronbach alpha of the scale was 0.85. The Covid-19 related anxiety levels of participants were slightly above the moderate level (2.83±0.72). The anxiety levels of health workers was not different from others. There was a difference in anxiety levels according to the demographic characteristics of participants, such as age, gender, living in Turkey or abroad, working status/type, and smoking addiction. Cognitive coping, social support, distraction, relaxation techniques were identified as ways to coping. Relevant studies should be increased to understand the effects of pandemic on individuals and healthcare workers.

Covid-19 gibi salgınlar, genellikle toplumda artan korku ve endişe yaratarak, birçok kişinin davranışlarında, sosyal ve psikolojik esenliğinde bozulmalara neden olur. Ayrıca sağlık çalışanlarının, bulaşma açısından daha yüksek riske sahip olmaları ve Covid-19 izolasyon tedbirleri ve ağır iş yükü altında çalışmaları nedeniyle, kaygı düzeylerinin daha çok artacağı düşünülebilir. Çalışmanın amacı bireylerin Covid-19 ilişkili kaygı düzeylerini ve kaygıyla başa çıkma yollarını, sağlık çalışanlarının kaygı düzeyinin diğer bireylerden farklı olup olmadığını ve kaygıyı etkileyen demografik faktörleri belirlemektir. Çalışma Mayıs-Temmuz 2020 tarihleri arasında, Google formlar aracılığıyla 1017 katılımcıdan elde edilen verilerle gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılan, 12 maddelik Covid-19 ilişkili kaygı ölçeği, kaygıyla başa çıkma yolları için 13 ifade ve bazı demografik sorular kullanılmıştır. Covid-19 kaygı ölçeği varyansın %71’ini açıklayan “bilişsel”, “fizyolojik ve duygusal” ve “davranışsal” kaygı şeklinde üç boyuttan oluşmuştur. Ölçeğin Cronbach alpha katsayısı 0.85’dir. Katılımcıların Covid-19 ilişkili kaygı düzeyleri orta seviyenin biraz üzerindedir (2.83±0.72). Sağlık çalışanlarının kaygı düzeyleri diğer kişilerden farklı değildir. Katılımcıların yaşı, cinsiyeti, Türkiye'de ya da yurt dışında yaşama durumu, çalışma durumu/şekli ve sigara tüketimi gibi demografik özelliklerine göre kaygı düzeyleri arasında fark saptanmıştır. Kaygıyla başa çıkma yolları olarak bilişsel başa çıkma, sosyal destek, dikkati başka yöne çekme ve relaksasyon teknikleri belirlenmiştir. Covid-19 salgınının bireyler ve sağlık çalışanları üzerindeki etkilerinin anlaşılması için ilgili çalışmaların arttırılması gerekmektedir.