Some Quality Characteristics of Wafer Type Ice Cream Cones


Gül H., Şimşek B., Hayıt F., Uğur B.

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY, vol.14, no.2, pp.252-261, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Quality has a very vital role in today's competitive world. It has become a necessity for every company to increase the product variety and quality in order to survive in a highly competitive environment. In recent years, the quality, visual and functional properties of ice cream cones have become important with the development of ice cream presentation methods. The aim of this study is to determine some physical, chemical, textural, microbiological and sensory properties of wafer type ice cream cones (WTIC). For this purpose, 16 WTIC samples obtained from ice cream shops from two different cities, Aydın and İzmir. The average moisture, ash, and water activity values of the WTIC found to be 6.72%, 1.18% and 0.37%, respectively. It was determined that the lengths of the WTIC ranged between 90.48-130.44 mm, their diameters varied between 43.26-53.22 mm, and their thicknesses varied between 4.51-8.76 mm. No statistically significant difference was found between the color (L*, a*, b*) and hardness values of the WTIC collected from Aydın and İzmir. While E.coli wasn’t detected in WTIC, coliform group microorganisms and yeast mold were found at higher rates in samples from Aydın. As a result of the sensory analysis, the preferences of the consumers were determined to be similar in terms of general acceptability level.

Kalite, günümüzün rekabetçi dünyasında çok hayati bir role sahiptir. Yüksek rekabet ortamında hayatta kalabilmek için ürün çeşitliliğini ve kalitesini artırmak her şirket için bir zorunluluk haline gelmiştir. Son yıllarda, dondurmanın sunum şekillerinin gelişmesi ile dondurma külahlarının kalitesi, görselliği ve fonksiyonel özellikleri önemli hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; gofret tipi dondurma külahlarının bazı fiziksel, kimyasal, tekstürel, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini belirlemektir. Bu amaçla Aydın ve İzmir olmak üzere iki ayrı ilden, 16 adet dondurma külahı numunesi dondurma satışı yapan yerlerden temin edilmiştir. Dondurma külahlarının ortalama nem, kül ve su aktivitesi değerleri sırası ile; %6.72, %1.18 ve 0.37 olarak bulunmuştur. Dondurma külahlarının boylarının 90.48-130.44 mm, çaplarının 43.26-53.22 mm, kalınlıklarının ise 4.51-8.76 mm arasında değiştiği saptanmıştır. Aydın ve İzmir illerinden toplanan dondurma külahlarının renk (L*, a*, b*) ve sertlik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Dondurma külahı örneklerinde E.coli tespit edilmezken, koliform grubu mikroorganizmalar ile maya ve küf miktarı Aydın iline ait örneklerde İzmir ilinden daha yüksek oranda bulunmuştur. Duyusal analizler sonucu tüketicilerin tercihleri genel kabul edilebilirlik düzeyi açısından benzer olarak (p >0.05) belirlenmiştir.