Seleukeia Sidera’da Geç Antik Dönem Hakkında Ön Sonuçlar


Creative Commons License

Hürmüzlü Kortholt B., Sönmez B., Mörel A., Kaşka G.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI FEN DERGISI = SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE, no.54, pp.339-361, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Seleuceia Sidera, one of the colonies of the Seleucid Period, was one of the important cities of Pisidia Region. Documents regarding the Hellenistic Period history of Seleuceia, whose name was mentioned in ancient sources, are very few. The city where Christianization activities started in the first century AD. The city sent representatives to Christian councils organized since the 4th century. The name of the city was changed to Claudioseleucia in the Roman Period and the city continued its existence in later periods. Economic crisis broke out in the 3th AD and this crisis affected Pisidia as well as other regions. Seleuceia also suffered from this crisis. In the third century after Christ, the city continued its agricultural activities both in the city and in the countryside. The finds in the city show that the wine produced in Seleuceia in the 4th century AD. The wine production has an important place in the economy of the city. Wine production continued in later periods. In Seleuceia, besides wine production, pottery production was another economic activity. Unguentaria were important among the pottery production in the city. These unguentaria are dated to the Hellenistic and Roman Imperial Periods and the Late Roman Imperial Period. It is observed from the finds that the production of Unguentarium continued in Seleuceia Sidera during the Late Roman Imperial Period.

Seleukos Dönemi kolonilerinden Seleukeia Sidera, Pisidia Bölgesi’nin önemli kentlerinden biridir. Adı antik kaynaklarda zikredilen Seleukeia’nın Hellenistik Dönem tarihine ilişkin belgeler oldukça azdır. MS 1 yüzyılda Hrisitiyanlaşma faaliyetlerinin başladığı kent, MS. 4. Yüzyıldan itibaren düzenlenen Hristiyan konsillere temsilci göndermiştir. Roma Dönemi’de kentin adı Claudioseleucia olarak değiştirilmiş ve kent varlığını daha sonraki dönemlerde de sürdürmüştür. MS 3 yüzyılda ortaya çıkan ekonomik kriz diğer bölgelerde olduğu gibi Pisidia’da etkilerini göstermiştir. Bu krizden Seleukeia da nasibini almıştır. MS 3. Yüzyılda kent tarımsal faaliyetlerini hem kent içinde hem de kırsal arazide devam ettirmiştir. Kentte ele geçen buluntular, MS. 4. yüzyılda Seleukeia’da üretilen şarabın kent ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Şarap üretimi daha sonraki dönemlerde de devam etmiştir. Seleukeia Sidera’da şarap üretimin yanı sıra bir başka ekonomik faaliyet olarak karşımıza seramik üretimi çıkmaktadır. Kentteki seramik üretimi gruplar arasında unguentarium’lar da yer almaktadır. Ele geçen bu unguentarium’lar Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemleri ile Geç Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilmektedir. Buluntular vasıtasıyla Seleukeia Sidera'da Geç Roma İmparatorluk Dönemi’nde unguentarium üretimi yapıldığı anlaşılmaktadır.