Hareket Eğitimi ve Fiziksel Aktivite Programı Verilen Davranış Problemli Otistik Çocukların Bir Yıl Sonraki Süreçlerinin İzlenmesi


ALP H.

Akademik Bakış Dergisi, no.63, pp.1-13, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Akademik Bakış Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.1-13
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study As for the correction of behavioral problems in children with autism, prepared in accordance with the level of autistic children and educational movement applied to autistic children in the experimental group and after application of a physical activity program next year to determine the effect scientifically. Research models, pre - post test, control group was made patterns. Determining the purpose of research, the implementation of movement education and physical activity programs a year ago, the problem behavior in the experimental group, six (6) children and eight in the control group (8) for a total of fourteen children (14) was carried out with autistic children. Children to their families in the experimental and control groups before Vineland Behavior Scale Social Cohesion and movement education and physical activity programs can be applied as a pre-test; After program implementation of the program has been implemented as a post-test. A year after moving training and implementation of physical activity programs the sample creates the families of autistic children, it had been applied as in Vineland Behavior Scale Social Cohesion and post-test. The findings obtained from these tests were evaluated with SPSS statistical software. Comparative studies between the groups, "Mann-Whitney U" test, whereas intra-group comparative studies "the Wilcoxon test" was applied. For Type 1 error α = 0.05 and 0.01 level has been taken. As a result; which is effective for correction of problematic behavior of autistic children in the experimental group, one year after the application of movement and physical activity training program after it was determined that continuing effect. The children in the control group in problem behavior has been noted that there is a change. 

Bu araGtırmanın amacı; otistik çocuklarda görülen davranıG problemlerinin düzeltilmesine yönelik olarak, otistik çocukların düzeylerine göre hazırlanan ve deney gurubundaki otistik çocuklara uygulanan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir yıl sonraki etkisini bilimsel olarak belirlemektir. AraGtırma modeli, ön test - son test, kontrol gruplu desenle yapılmıGtır. Belirlenen amaç doğrultusunda araGtırma, bir yıl önce hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandığı, deney grubundaki davranıG problemi olan altı (6) çocuk ve kontrol grubundaki sekiz (8) çocuk olmak üzere toplam on dört (14) otistik çocuk ile yürütülmüGtür. Deney ve kontrol grubundaki çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum ve DavranıG Ölçeği" hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programı uygulanmadan önce ön-test olarak; program uygulandıktan sonra son-test olarak uygulanmıGtır. Hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programı uygulandıktan bir yıl sonra araGtırmanın örneklemini oluGturan otistik çocukların ailelerine "Vineland Sosyal Uyum ve DavranıG Ölçeği" son-test olarak tekrar uygulanmıGtır. Bu testlerden elde edilen bulgular spss istatistik programı ile değerlendirilmiGtir. Gruplar arası karsılaGtırmalarda “Mann Whitney U” testine, grup içi karsılaGtırmalarda ise “Wilcoxon testine” baGvurulmuGtur. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıGtır. Sonuç olarak; deney grubundaki otistik çocukların problemli davranıGlarının düzeltilmesinde etkili olan hareket eğitimi ve fiziksel aktivite programının uygulandıktan bir yıl sonra da etkisinin devam ettiği tespit edilmiGtir. Kontrol grubundaki çocukların problem davranıGlarında ise bir değiGiklik olmadığı tespit edilmiGtir.