Slybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi.


Bayram D., Gökçimen A., Öncü M., Candan İ. A., Özgöçmen M.

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mersin, Turkey, 28 - 31 May 2013, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Mersin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Hepatosellüler Karsinom (HSK) karaciğerin en sık (%75) rastlanan primer tümörüdür. HSK’nin etkin bir tedavisi yoktur. HSK’da radyoterapi ve kemoterapi tedavisi ile genellikle başarılı sonuçlar alınamamaktadır. Hep3B, hepatit B virüsü pozitif ve p53 geni mutasyona uğramış hepatosellüler karsinoma hücre soyudur. Silybum marianum (Devedikeni), Asteraceae familyasından bazı dikenli bitkilerin ortak adıdır. Meyveleri yaklaşık olarak 2000 yıldır karaciğer hastalıklarına karşı kullanılan bitki ile ilgili ilk araştırmalar 1958’de başlamıştır. Devedikeni bileşiminde karaciğeri koruyucu etken maddeler; flavonolignandan meydana gelen Silymarin (silibin), taxifolin, quercetrin, albümin, miisiliaj, sabit yağ ve acı maddeler şeklindedir. Yapılan çalışmalarda bitkiden elde edilen ekstraktın (silibin) akciğer tümörü büyümesini baskıladığı, meme, kolon, mesane kanseri hücre hatlarında hücre siklusunu durdurduğu ve apopitozisi tetiklediği gösterilmiştir. GEREÇ - YÖNTEM: Çalışmamızda silibinin Hep3B hücre soyu üzerine etkisini hem iki boyutlu hem de üç boyutlu kültür ortamında incelemek amacıyla 100 µM/ml doz (doz belirleme deneyleri sonucunda elde edilen doz) silibin in vitro ortamdaki hücrelere uygulandı. Aynı şekilde kontrol grupları için 100 µM/ml DMSO (silibini dimetil sülfoksit içerisinde çözdüğümüz için) verildi. Monolayer kültürde hücrelere silibin (100 µM/ml) ve kontrol grupları için DMSO verildikten sonra 24, 48 ve 72 saat süreler sonunda BrdU işaretleme indeksi ve aktif kaspaz-3 tayinine immünohistokimyasal yöntemle bakıldı. Üç boyutlu kültürde ise sferoid model oluşturulduktan sonra hem silibin (100 µM/ml) hem de konrol grubu oluşturuldu ve 24 48 72 saatler sonunda önce hematoksilen-eozin boyama yöntemi ile (sferoid model oluşumunu göstermek için), ardından BrdU işaretleme indeksi ve aktif kaspaz-3 tayini immünohistokimyasal yöntemler kullanılarak değerlendirildi. BULGULAR: Sonuç olarak silibinin kontrol grubu ile kıyaslandığında hem monolayer kültürde hem de sferoid model kültürde BrdU ile işaretlenen hücrelerin sayısını azalttığı, kaspaz-3 ile boyanan hücrelerin sayısını ise arttırdığı görüldü. Buradan da anlaşılacağı üzere silibin Hep3B hepatosellüler karsinoma hücre soyunda hücre proliferasyonunu inhibe edici ve apoptozisi tetikleyici etki göstermiştir. SONUÇ: Üç boyutlu sferoid model vücuttaki tümör yapısını daha iyi yansıttığı için elde ettiğimiz sonuçların hepatosellüler karsinoma tedavisine ışık tutacağı kanısındayız.