TURKISH ADAPTATION OF EMPLOYEE ADVOCACY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY STUDY


Creative Commons License

AKSU M.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ , vol.14, no.27, pp.1-30, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The recent development, proliferation and increase in the number of users of social media platforms have created new opportunities for organizations in promoting their goods, services, and brands. In particular, the fact that employees promote their organizations’ goods, services and brands on these platforms has made them volunteer advocates. In this context, it was aimed to be adapted to Turkish and tested the validity and reliability of the Employee Advocacy Scale in the study. For this purpose, a study was conducted on a sample group consisting of 314 participants working in cafes and restaurants. The data obtained from the participants were analyzed with SPSS and AMOS programs to test the validity and reliability of the relevant scale. As a result of the analysis, it was determined that the relevant scale provided validity and reliability, was one-dimensional as in the original, and could be used in Turkish studies.
Son dönemde sosyal medya platformlarının gelişimi, yaygınlaşması ve kullanıcı sayısının artışı, örgütlere mal, hizmet ve markalarının tanıtımında yeni fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Özellikle çalışanların bu platformlarda örgütlerinin mal, hizmet ve markalarını tanıtması, onları birer gönüllü savunucu haline getirmiştir. Çalışanların örgütün markasını tanıtması ise insan kaynaklarında yeteneklerin örgüte çekilmesi açısından da önem kazanmıştır. Bu bağlamda çalışmada Çalışan Savunuculuğu Ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliğinin test edilerek Türkçeye kazandırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla kafe ve restoranlarda çalışan 314 katılımcıdan oluşan örneklem grubu üzerinde araştırma yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler, SPSS ve AMOS programlarıyla analiz edilerek ilgili ölçeğin geçerlik ve güvenirliği test edilmiştir. Analiz sonucunda ilgili ölçeğin geçerlik ve güvenirliği sağladığı, orijinalinde olduğu gibi tek boyutlu olduğu ve Türkçe çalışmalarda kullanılabileceği saptanmıştır.