ULTRAFĠLTRASYON TEKNĠĞĠ ĠLE ÜRETĠLEN BEYAZ PEYNĠRLERĠN FĠZĠKO-KĠMYASAL, MĠKROBĠYOLOJĠK VE DUYUSAL ÖZELLĠKLERĠ ÜZERĠNE FARKLI PIHTILAġTIRICI ENZĠMLERĠN ETKĠSĠ


Arısoy Z., ÖNER Z.

Kırklareli University Journal of Engineering and Science, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Kırklareli University Journal of Engineering and Science
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)