Yetişkinlerde İşlevsel Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Üniversite Öğrencileri Açısından Değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği


Creative Commons License

TÜRKOĞLU Ç.

1. Uluslar arası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.413-414

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.413-414
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT Question of study: The decisions taken by individuals regarding their health, the health outcomes and the effectiveness of the services provided at health facilities directly affect the quality of life of individuals. Accessing to health knowledge to improve the quality of life, prevent diseases and improve health and the decisions taken in the direction of understanding, evaluating and applying these acquired knowledge bring health literacy into the forefront. In this sense, whether the level of health literacy of students studying at SuleymanDemirel University is efficient constitutes the question of study. Aim of the study: The purpose of the study is to measure the level of functional health literacy and to identify the missing aspects of students studying at universities with the intention of strengthening the health literacy of the intended community. Method: The main mass of the sturdy is students who study at Suleyman Demirel University which is active in the province of Isparta. The study was evaluated by questionnaires on 380 university students in specific faculties between 02.05.2017 and 18.05.2017. Findings and Conclusion: The answers show that most participants do not have difficulty in telling the doctor / nurse health problem and they know how to make an appointment from the hospital. However, it is seen that participants do not read newspapers / magazines related to health and they sufficiently do not know what patient rights are and which clinic they should apply in case of any discomfort. The score on the health literacy scale, which was based on 23 points, was 11.82. The highest average is seen in the Faculty of Dentistry and the Faculty of Health Sciences, with the lowest average in the Faculty of Engineering and Technology. Key words: Health Literacy, Health Education, University Language of presentation: Turkish

ÖZET Çalışmanın Problemi: Bireylerin sağlığıyla ilgili aldığı kararlar, sağlık sonuçları ve sağlık kuruluşlarında verilen hizmetin etkinliği bireyin yaşam kalitesine doğrudan etki etmektedir. Bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeleri, hastalıkları önlemeleri ve sağlığını daha iyi hale getirebilmeleri amacıyla sağlık bilgilerine erişmesi ve bu eriştiği bilgileri anlama, değerlendirme ve uygulama yönünde aldığı kararlar sağlık okuryazarlığını ön plana çıkarmaktadır. Bu anlamda Süleyman Demirel Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin sağlık okuryazarlığı düzeyinin yeterli olup olmadığı problem cümlesini oluşturmaktadır. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı toplumun sağlık okuryazarlığının güçlendirilmesi amacıylaüniversitede okuyan öğrencilerin işlevsel sağlık okuryazarlığı düzeyini ölçmek ve eksik yönlerini tespit etmektir. Metod: Araştırmanın ana kütlesini Isparta ilinde faaliyet gösteren Süleyman Demirel Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma 02.05.2017 ve 18.05.2017 tarihleri arasında belirli fakültelerde 380 üniversite öğrencisi üzerinde anket metodu ile değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: Verilen yanıtlar katılımcıların büyük bir kısmının doktora/hemşireye sağlık sorununu anlatmakta zorluk yaşamadığını, hastaneden nasıl randevu alınabileceğini bildiklerini göstermektedir. Fakat katılımcıların sağlıkla ilgili gazete/dergi vb. okumadıkları, hasta haklarının neler olduğunu ve herhangi bir rahatsızlık durumunda hangi kliniğe başvuracağını yeterince bilmedikleri görülmektedir. 23 puan üzerinden değerlendirilen sağlık okuryazarlığı ölçeğinden alınan puan 11,82 olarak gerçekleşmiştir. En yüksek ortalamaya Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi sahipken, en düşük ortalama Mühendislik Fakültesinde ve Teknoloji Fakültesinde görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Okuryazarlığı, Sağlık Eğitimi, Üniversite Sunum Dili: Türkçe