AKCHEPTORNIYE SOSTOYANİYA v TONKİX POLUPROVODNİKOVIX İ POLUMETALLİCHESKİX PLENKAX S KOROTKODEYSTVUYUSHİM POTENCHİALOM


BABANLI A. , HASAHİMZADE F.

2-aya Rossiyskaya konferenchiya po fizike poluprovodnikov,zelinograd 1998, 26 February - 01 March 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text