Özel Gereksinimli Çocukların Yaşam Kalitelerine Fiziksel Aktivite veHareket Eğitiminin Etkisi


ALP H.

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2017, ss.1241

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1241

Özet

Bu araştırma, özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören özel gereksinimli çocukların (Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli) yaşam kalitelerine fiziksel aktivite ve hareket eğitiminin etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma da deneysel desenlerden ön – test ve son - test kontrol grup deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; Isparta ili Eğirdir ilçe merkezinde özel eğitim ve uygulama okullarında eğitim gören özel gereksinimli (Hafif Düzeyde Zihinsel Engelli) çocuklar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise; evreni oluşturan öğrencilerin arasından basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 9-13 yaş aralığındaki on dokuz (19) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın deney grubu seçilen on dokuz (19) öğrencinin arasından basit tesadüfi yöntemle on (9) öğrenci (6 kız öğrenci ile 3 erkek öğrenci) ile kontrol grubu ise seçilen on (10) öğrenci (6 kız öğrenci ile 4 erkek öğrenci) ile oluşturulmuştur. Deney grubunu oluşturan öğrencilere on (10) hafta boyunca, haftada iki (2) gün, bir (1) saat araştırmacı tarafından özel olarak hazırlanan fiziksel aktivite ve hareket eğitimi (atma, tutma, koşma vb.) etkinliklerinden oluşan bir program uygulanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan öğrencilere ise herhangi bir fiziksel aktivite ya da hareket eğitiminden oluşan özel bir program uygulanmamıştır. Araştırma sonunda değerlendirme yapabilmek için deney grubunu ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin ailelerine “Zihinsel Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesi Ölçüm Aracı” araştırmanın başında ön-test, araştırmanın sonunda son-test olarak uygulanmıştır. Bu testin sonuçları spss istatistik programı ile yapılmıştır. Gruplar arası sıra ortalaması farklarının karşılaştırmasına, sıralı olmayan bağımsız değişkenlere Mann-Whitney U Nan-Par testle, Grup içi ortalama farklarının karşılaştırmasına ise Wilcoxon Nan Par testle bakılmıştır. Tip 1 hata için α= 0.05 ve 0.01 düzeyi alınmıştır. Araştırma sonucunda; fiziksel aktivite ve hareket eğitimi etkinliklerinden oluşan programın uygulandığı deney grubundaki öğrencilerin yaşam kalitelerinde bir değişimin olduğu ve bu değişimin istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Kontrol grubundaki öğrencilerin yaşam kalitelerinde bir değişimin olmadığı görülmüştür. Deney grubunu oluşturan öğrencilerin yaşam kalitelerindeki değişime uygulanan programın etkisinin olduğu söylenebilir. İstatistikî sonuçlar (p< 0.05) ve (p< 0.01) önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur.