Determining the Perceptions of Nursing Students Regarding the Concept of the Transformative Power of Suffering by Metaphor Analysis Method


KAPLAN T., Gunbayi I., Keser I.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi (Online) , vol.6, no.2, pp.445-455, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of the study is to examine the perceptions of nursing students' perceptions of the concept of the ‘Transformative Power of Suffering’ through metaphor analysis. Method: The sample of the study consisted of 103 nursing students studying in the autumn and spring semesters of the 2020-2021 academic year. In the research, the convergent parallel mixed design, one of the mixed method designs in which qualitative and quantitative data were collected together, was used. In the quantitative dimension of the study, variables such as the students’ experiences of sociodemographic and psychological pain; the Metaphor analysis method was used in the qualitative dimension. Results: It was observed that 76.7% of the students participating in the study were women, 43.7% were 4th-grade students, and 63.1% experienced mental pain. As a result of the study, it was seen that the metaphors were collected in 8 conceptual categories and the students most frequently chose metaphors (32%) related to the animal, plant or natural elements category. Between a human emotion/emotional behavior category and being an individual experiencing psychological pain around him/her (p=0.005); A significant relationship was found between the category of a family member, friend/a person to be consulted with and type of mentally painful event (p=0.008). There was no relationship between other categories and sociodemographic data (p>0.05). Conclusion: Considering that nurses' perceptions about the illness/condition affect the nursing care provided to the individual, it can be said that students develop positive judgments about caring for suffering from mental pain and the individual's ability to change and transform, and they have the potential to act towards this judgment in their professional life.
Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin acının dönüştürücü gücü kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yöntemiyle incelemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Ekim-Mart ayları arasında eğitim gören 103 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı karma yöntem desenlerinden yakınsak paralel karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öğrencilerin sosyodemografik ve ruhsal acı yaşama deneyimleri gibi değişkenler; nitel boyutunda metafor analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %76.7’sinin kadın, %43.7’sinin 4. Sınıf öğrencisi, %63.1’inin ruhsal acı yaşadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda metaforların 8 kavramsal kategoride toplandığı ve öğrencilerin en sık hayvan, bitki ya da doğa unsurları kategorisine ilişkin metafor seçtikleri (%32) görülmüştür. İnsana ait bir duygu ya da duygusal davranış kategorisi ile çevresinde ruhsal acı yaşayan birey olma durumu arasında (p=0.005); Aile üyesi, arkadaş ya da danışılacak bir insan kategorisi ile de ruhsal acı veren olay türü (p=0.008) arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Diğer kategoriler ile sosyodemografik veriler arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak hemşirelerin hastalık/durum hakkındaki algılarının bireye sunulan hemşirelik bakımını etkilediği düşünüldüğünde öğrencilerin ruhsal acı yaşayan bireye bakım vermeye ve bireyin değişip dönüşebilmesine ilişkin olumlu bir yargı geliştirdiği ve meslek hayatında bu yargıya yönelik hareket etme potansiyelinin olduğu söylenebilir.