Changing Municipal Logos in Turkey: Globalization and Other Reasons


Aliağaoğlu A., Çetinkaya S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.25, pp.44-64, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With different lifestyles, cities are multi-populated, multi-functional, man-made central places where agricultural workforce is not important. Also, cities are places where the globalization process is staged. The changes and transformations experienced in this process can be clearly observed in cities. The sum or some of changes can be explained by logos. Logos are studied by different sciences. Marketing, communication, painting, art history, tourism and geography treat logos differently. Logos are the essence or epitome of urban identity. There are changing beings that create awareness and express authenticity. In this study, changes in some municipal logos in Turkey were discussed. The data was sourced from google, and geographic content analysis was conducted for interpretive understanding. The main reason for the change in logos is more globalization. Globalization encourages a return to the past or a sense of nostalgia, ownership of historical values, competition, and branding. Political reasons also influence logos. In this respect, logos are among the ideological priorities of political power. Of course, the logos cannot always be linked to one reason. The motive fornostalgia, personal reasons, the change of fashion, population growth and the growth of cities appear as other reasons.

Kentler çok nüfuslu, çok işlevli, tarımsal işgücünün önemli olmadığı, farklı yaşam biçimlerine sahip insan yapımı merkezi yerlerdir. Kentler küreselleşme sürecinin sahnelendiği mekânlardır. Bu süreçte yaşanan değişim ve dönüşümler kentlerde açık bir şekilde gözlenebilmektedir. Bu değişimlerin toplamı veya bir kısmı logolarla anlatılabilmektedir. Logolar farklı bilimler tarafından incelenmektedir. Pazarlama, iletişim, resim, sanat tarihi, turizm ve coğrafya logoları farklı şekilde ele almaktadır. Logolar kent kimliğinin özü veya özetidir. Onlar farkındalık oluşturan ve özgünlüğü ifade eden değişen varlıklardır. Bu çalışmada Türkiye'de bazı belediye logolarındaki değişim ele alınmıştır. Veriler google' den temin edilmiş, yorumlayıcı anlamaya yönelik coğrafik içerik analizi yapılmıştır. Logolardaki değişimin temel nedeni daha çok küreselleşmedir. Küreselleşme geçmişe dönmeyi veya nostalji duygusunu, tarihi değerlere sahip çıkmayı, rekabet etmeyi, markalaşmayı teşvik etmektedir. Siyasi nedenler de logoları etkilemektedir. Bu açıdan logolar siyasi erkin ideolojik öncelikleri arasındadır. Kuşkusuz logolardaki değişim nedenleri her zaman tek nedene bağlanamaz. Nostalji güdüsü, kişisel nedenler, modanın değişimi, nüfus artışı ve şehirlerin büyümesi başka nedenler olarak ortaya çıkmaktadır.