MÜZİK EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN ÇALGISI OLARAK BİR ÖNERİ: UKULELE


Mutlu Yıldız Y.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.58, pp.733-746, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

: Müzik eğitiminde ders işleme sürecinin verimli ve etkili olmasında öğretmenin çalgı kullanımı önem taşımaktadır. Öğretmenler bu süreçte eğitimini aldıkları çalgıların yanı sıra görev yaptıkları okul, bölge ve sosyokültürel koşullar doğrultusunda çeşitli çalgılardan faydalanmaktadırlar. Son yıllarda Türkiye’de bir öğretmen çalgısı olarak Ukulele nin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma ile Ukulele nin yapısal özellikleri ve müzik eğitiminde kullanılabilirliğine ilişkin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Alan yazın taraması ile ulaşılabilen kaynaklar temel alınarak Ukulele nin hem yapısal olarak hem de müzik eğitimi sürecindeki rolü incelenmiştir.

In music education, the use of an instrument by the teacher is important to be efficient and effective of the teaching process. In this process, teachers make use of various instruments in accordance with the school, region and socio-cultural conditions they work in, as well as the instruments they have been trained in. Use of the Ukulele as a teacher instrument in Turkey, in recent years has become widespread. With this study, it has been aimed to determine the structural features of the Ukulele and its features regarding its usability in music education. In the study, both the structural features of the Ukulele and its role in the music education process have been examined, based on the sources that can be accessed through literature review