Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.)’da Trinexapac-Ethyl Uygulamasının Tane Verimi ve Kalite Özellikleri İle Yatmaya Karşı Etkileri


ŞENER A.

12. Tarla Bitkileri Kongresi, Kahramanmaraş, Turkey, 12 - 15 September 2017, pp.23-27

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23-27
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

This study was carried out to determine the effects of different doses of Trinexapac-ethyl (250 g l-1) application on yield, some quality characteristics and lodging of the Kızıltan 91 durum wheat cultivar. In the study, 4 treatments (30 ml da-1, 35 ml da-1 and 40 ml da-1 Trinexapac-ethyl and control) were studied. Applications were made at the beginning of jointing period of plants in the field (mid-April). 3 liters of water solution was used per plots (20 m2). The control plots are only sprayed with water. The measurements were made according to the 'Standard Test Method for Plant Growth Regulators to be Used for Reducing Lodging in Cereals'. According to the obtained data, plant height 84.0-92.1 cm, grain yield 468.8-497.8 kg da-1, 1000 grain weight 44.3-48.3 g, hectoliter weight 77.1-81.3 kg, grain ratio on the 2.5 mm sieve 77.7-83.4% , lodging ratio %0.75-10.0, lodging score 0.9% to 22.1%, and the protein ratio varied from 14.04% to 14.5%. When the obtained data were evaluated collectively, it was observed that the yield and quality characteristics were affected positively and the lodging was significantly decreased at Trinexapac-ethyl increasing doses. The highest grain yield was obtained from plots of applied at 40 ml da-1 Trinexapac-ethyl. Key Words: Durum Wheat, Lodging, Yield 

Bu çalışma, farklı dozlarda uygulanan Trinexapac-ethyl (250 g l-1) maddesinin Kızıltan 91 makarnalık buğday çeşidinde verim, bazı kalite özellikleri ve yatma üzerine etkilerini belirleyebilmek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, 4 uygulama (testlenen ilacın 3 farklı dozu (30 ml ml da-1, 35 ml ml da-1 ve 40 ml da-1 Trinexapac-ethyl ve kontrol parselleri olmak üzere) ele alınmıştır. Uygulamalar, deneme tarlasındaki bitkilerin fenolojik olarak sapa kalkma dönemi başında (nisan ayı ortaları) iken yapılmıştır. Parsel başına (20 m2) 3 L ilaçlı su kullanılmıştır. Kontrol parsellerine sadece su püskürtülmüştür. Ölçümler ‘Tahıllarda Yatmanın Azaltılması Amacıyla Kullanılacak Bitki Gelişim Düzenleyicileri ile İlgili Standart Deneme Metodu’’na göre yapılmıştır. Elde edilen verilere göre bitki boyu 84.0-92.1 cm, tane verimi 468.8-497.8 kg da-1, bin tane ağırlığı 44.3-48.3 g, hektolitre ağırlığı 77.1-81.3 kg, 2.5 mm elek üzerinde kalan tane oranı % 77.7-83.4, yatma oranı % 0.75-10.0, yatma şiddeti % 0.9-22.1 ve protein oranı ise % 14.04-14.54 arasında değişim göstermiştir. Elde edilen veriler topluca değerlendirildiğinde Trinexapac-ethyl etkili maddesinin artan dozlarında verim ve kalite özelliklerinin olumlu yönde etkilendiği ve yatmanın önemli düzeyde azaldığı görülmüştür. En yüksek tane verimi 40 ml da-1 Trinexapac-ethyl uygulanan parsellerden elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Makarnalık Buğday, Yatma, Verim,