Evaluation of Physical, Genital and Psychiatric Examination Findings in Female Sexual Assault and Sexual Abuse Victims


Creative Commons License

Duman İ. B., GÜRPINAR S. S., YILDIZ A.

Adli Tıp Bülteni, vol.28, no.1, pp.47-54, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.17986/blm.1621
  • Journal Name: Adli Tıp Bülteni
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.47-54
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: It was aimed to reveal the limitations of different structural features of hymen in determining whether there is a sexual intercourse or vaginal sexualassault/abuse and the importance of the other physical examination findings of the genital region, general physical examination and psychological examination findings on creating idea about whether the incident has happened or not, while evaluating this issue. Methods: Between January 1, 2016 and December 31, 2018, 121 cases of sexual abuse and sexual assaul twhich were genitally examined in the Forensic Medicine Department of Süleyman Demirel University Faculty of Medicine were analyzed retrospectively. For statistical analysis, the SPSS version 22.0 program was used. Results: In the first examination, the rate of detecting physical findings in the genital area, physical findings other than genital areas were determined as 8.3%, 28.9%, respectively, and also a psychiatric finding was observed in 47.1% of thecases. In regressional analysis; the risk of developing psychiatric symptoms is 3.8 times higher in the group with the claim compared to the group without penetration claim, and according to the results of the genital examination, it was found 8.2 times higher in the group with acute rupture (p<0.05). According to the degree of victim-perpetratorcloseness, taking into account the group where the victim does not know the perpetrator, the risk of developing psychiatric symptoms is 2 times higher in cases of incest, 2.5 times higher in cases where the attack occurs against the partner, alcohol, drugs-narcotic substances under the influence of alcohol, 1.7 times higher than not to increase the development of psychiatric symptoms. A statistically significant correlation was found between being exposed to physical violence/threat/forced and the development of psychiatric symptoms (p<0.05). A significant correlation was found between the claim of penetration and the development of psychiatric symptoms (p<0.05). A statistically significant correlation was found between revealing evidence of penetration by detecting signs of acute penetration in genital examination and the development of psychiatric symptoms (p<0.05). Conclusion: In most of the victims of sexual crimes, noobvious physical traumatic changes occur. Therefore, detailed psychiatric evaluations should be made in each case, and the psychological evidence of sexual assault/abuse should be investigated and this evidence should be included as a result of the report.
Amaç: Çalışmamızda farklı himen yapı özelliklerinin cinsel ilişki veya vajinal yolla cinsel saldırı/istismar olup olmadığının ortaya konulmasında ne ölçüde kısıtlılık oluşturduğunu ve bu konuda değerlendirme yapılırken genital bölgenin diğer muayene bulguları, genel beden muayenesi ve ruhsal muayene bulgularının, olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin görüş oluşturmaktaki önemini ortaya koymak amaçlanmıştır. Yöntem: 01.01.2016-31.12.2018 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda genital muayenesi yapılan 121 cinsel istismar ve cinsel saldırı olguları retrospektif incelenip verilerin istatistiksel analizi için SPSS version 22.0 programı kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza alınan olgularda ilk muayenelerinde genital bölgede fiziksel bulgu saptanma oranı %8,3, genital dışı kalan bölgelerde fiziksel bulgu saptanma oranı %28,9 olarak belirlenmiş, %47,1 olguda ilk muayenelerinde ruhsal bir bulguya rastlanıldığı görülmüştür. Regresyon analizinde; ruhsal bulgu gelişme riski, vajinal penetrasyon iddiası bulunmayan gruba göre iddia bulunan grupta 3,8 kat, genital muayene sonucuna göre himende akut yırtık saptanan grupta 8,2 kat daha fazla bulunmuştur (p<0,05). Mağdur-fail yakınlık derecesine göre mağdurun faili tanımadığı grup referans alındığında, ruhsal bulgu gelişme riski ensest olgularında 2 kat, saldırının eşe karşı gerçekleştiği olgularda ise 2,5 kat daha fazla saptandı. Alkol, uyutucu-uyuşturucu madde etkisinde olmanın, olmamaya göre 1,7 kat daha fazla ruhsal bulgu gelişimini artırdığı gözlendi. Fiziksel şiddet/tehdit/zorlamaya maruz kalınmış olması ile ruhsal bulgu gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Penetrasyon iddiası bulunması ile ruhsal bulgu gelişimi arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0,05). Genital muayenede akut penetrasyona ait bulgular saptanarak penetrasyonun tıbbi kanıtlarının ortaya konulması ile ruhsal bulgu gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0,05). Sonuç: Cinsel suçlarda mağdurların büyük çoğunluğunda belirgin bedensel travmatik değişim meydana gelmemektedir. Bu nedenle her olguda detaylı psikiyatrik değerlendirmeler de yapılarak cinsel saldırının/istismarın ruhsal kanıtlarının araştırılması ve rapor sonucunda bu kanıtlara da yer verilmesi gerekmektedir.