MU’TEZİLE’NİN TENZİH DOKTRİNİ BAĞLAMINDA RU’YETULLAH PROBLEMİ


Creative Commons License

Ceran Köksal F.

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.41, pp.102-113, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 41
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.102-113

Abstract

Mu’tazila has strengthened concept of tanzih by incorporating restrictive of tawhid principle and made it a doctrine with their adjectives approach adopted. Mu'tazila's attitude reflects an extreme tanzih understanding of every subject that can be attributed to adjectives. The problem of ru'yatullah, which is associated with the adjectives of Allah, has also been one of the topics discussed by Mu'tazila on the grounds of tanzihî perception. In other words, Mu'tazila rejected the sight of Allah because of tanzih. Mu'tazila, who suggests that he can not be called a victim of Allah by proving the impossibility of ru'yat in reason, and based on this in religious texts based on the tanzih in his explanations. This study aims to determine the explanations of Mu'tazila based on tanzih, which do not allow ru'yat.

Mu’tezile benimsediği sıfat yaklaşımıyla tenzih kavramını tevhid ilkesinin bağlayıcılığına dahil ederek güçlendirmiş ve bir doktrin haline getirmiştir. Sıfatlara irca edilebilen her konuda Mu’tezile’nin tavrı aşırı bir tenzih anlayışını yansıtmaktadır. Allah’ın sıfatları ile ilişkilendirilen ru’yetullah problemi de Mu’tezile tarafından tenzihî algı zemininde ele alınan konulardan biri olmuştur. Yani Mu’tezile Allah’ın görülmesini tenzih gereği reddetmiştir. Öyle ki ru’yetin imkansızlığını aklî açıdan ispat ederek Allah’a cismiyet isnad edilemeyeceğini öne süren ve bunu naslarla temellendiren Mu’tezile, izahlarında tenzihi esas almıştır. Bu çalışma Mu’tezile’nin ru’yete imkan vermeyen tenzih temelli izahlarını tespit etmeyi amaçlamaktadır.