TÜRKİYE’DE EKONOMİK KÜMELENMELERİN ARAŞTIRMA VE UYGULAMA BOYUTLARININ ANALİZİ


Balcı D., GİRAY F. H.

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal), no.86, pp.465-485, 2018 (Scopus)

Abstract

Clustering, with its most simple and traditional definition, is the geographical concentration
in a specific sector. The theoretical framework is shaped by the work of
M. E. Porter in the 1990’s and nowadays continuing its popularity both in academic
studies and practice. Studies before Porter have considered the concept of clustering
only as geographical agglomeration; Porter clustering in innovation and collaboration
has earned competitive terms. In addition, he mentioned relations
between players and importance of supporting organizations. InTurkey, learning
the theoretical framework and the applications of clustering the agenda issues from
different perspectives, discussing possible academic study topics are the main purpose
of this study.For this purpose, articles and graduate theses produced in social
sciences and natural sciences were examined.In the studies it has been seen that the
cluster capacities of existing heaps were examined;the work of presenting the situation
of the existing cluster association is not sufficient; the failures of the clusters
were due to their inability to implement the principle of mutual cooperation.

Kümelenme, en basit ve geleneksel tanımıyla, belirli bir sektördeki coğrafi yoğunlaşmadır. Teorik çerçevesi, Michael Everett Porter’ın 1990’lardaki çalışmaları ile şekillenmiş olup ve günümüzde de hem akademik çalışmalarda hem uygulamada popülerliği devam eden bir çalışma alanıdır. Porter öncesindeki çalışmalar, kümelenmeye sadece coğrafi yığılma açısından yaklaşırken Porter kümelenmeye inovasyon ve işbirliği içinde rekabet terimlerini kazandırmıştır. Ayrıca oyuncular arası ilişkiler ile ilgili ve destekleyici kuruluşların önemine değinmiştir. Türkiye’de de- ğişik açılardan gündemde olan kümelenme konusunun teorik çerçevesini ve uygulamalarını öğrenerek, olası akademik çalışma konularını tartışmak bu çalışmanın ana amacıdır. Bu amaca yönelik olarak, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında üretilen makale ve lisansüstü tezler incelenmiştir. Çalışmalarda, mevcut yığınların kümeleşmeye elverişlilik kapasitelerinin analiz edildiği; var olan kümelenme birlikteliğinin durumunu ortaya koyan çalışmaların yeterli sayıda olmadığı ve kümelerin başarısızlığının en önemli nedeninin karşılıklı işbirliği prensibini uygulayamamalarından kaynaklandığı görülmüştür.