Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir İnceleme


TAĞA T., ÜNLÜ S.

TURKISH STUDIES, vol.8, no.8, pp.1285-1299, 2013 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 8
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: TURKISH STUDIES
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus
  • Page Numbers: pp.1285-1299
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

A Review On The Problems Faced In The Writing Instruction 
The aim of this research is to find out the problems faced in the writing instruction. The data of research is collected by "Writing Challenges Facing Education Questionnaire" which is prepared by the researchers. Questionnaire consists of 31 the substances (all negative), and the four dimensions (students, teachers, programs, and external factors) totally which was held with a five-point Likert-style. The total variance explanation of the scale was found as 41.54%. In the context of the validity, the value of Cronbach's alpha which is internal consistency coefficient was found to be 0.83 totally. The study group is consisted by 158 Turkish teachers. In data analysis, descriptive statistics, t-test for independent samples, one-way analysis of variance (ANOVA) and no significant difference in the F values, Tukey-HSD test was used to identify the source. When the findings are analyzed at sub-dimension level, the problem about students is that the lack reading habits, problem from the teacher is that not to follow the developments in the field, in terms of the program the applied method is not appropriate as a time, problems derived from the lack of external factors detract from the language used in the Internet and the mobile phone can be called as a first problem. Significant difference according to gender views on problems of teachers to the t test to examine whether the differences were not significant. Significant difference was found in the the one-way analysis of variance (ANOVA) done to examine problems according to seniority and education by the views regarding the problems of teachers. 

Bu araştırma ile ortaokul Türkçe dersinde, yazma eğitiminde karşılaşılan sorunları tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan “Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar Anketi” ile toplanmıştır. Toplamda 31 (tamamı olumsuz) maddeye ve dört boyuta (öğrenci, öğretmen, program ve dış etkenler) sahip olan anket formu beşli likert tarzda düzenlenmiştir. Ölçeğin toplam varyans açıklama oranı %41,54 olarak bulunmuştur. Geçerlik çalışmaları çerçevesinde iç güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha değeri ise toplamda 0,83 olarak bulunmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu 158 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, ilişkisiz gruplar için t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve anlamlı çıkan F değerlerinde farkın kaynağını belirlemek için Tukey testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğrenci kaynaklı sorunlarda okuma alışkanlığının olmayışı, öğretmen kaynaklı sorunlarda alandaki gelişmelerin takip edilmeyişi, program kaynaklı sorunlarda yöntemlerin zaman bakımından uygulanabilir olmayışı dış etkenler kaynaklı sorunlarda internet ve cep telefonunda kullanılan dilin olumsuz etkisi ilk sırada yer almaktadır. Sorunlara ilişkin görüşlerin öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark gösterip göstermediği incelemek üzere yapılan t testinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Sorunlara ilişkin görüşlerin öğretmenlerin kıdem ve öğrenim durumuna göre anlamlı bir fark gösterip göstermediğini incelemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizinde (ANOVA) ise anlamlı bir fark bulunmuştur.