Kelime öğretiminde ihmal edilen bir konu: Ölçme ve değerlendirme


TAĞA T., ÖZTÜRK H.

International Journal of Languages’ Education and Teaching, vol.7, no.2, pp.172-189, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, it is aimed to determine whether there is a systematic measurement and assessment in vocabulary instruction, and the level of overlap with the content of this activity. Within this framework, initially, the vocabulary items concerning with definitions, synonyms, antonyms, homonyms, literal meanings, metaphors and terms activities aimed to teach individual word directly in 5, 6, 7 and 8th grade Turkish coursebooks were identified. After this, according to the target vocabulary, listening/monitoring, speaking, reading and writing activities, questions at the end of unit assessment, reading and listening/moritoring texts and a total of 100 exam paper, including 25 exam paper at each grade level were examined. Lastly, the opinions of the 20 teachers about the assessment whose exam papers were examined were taken. The findings obtained from the analysis of the data are as follows: It was determined that a very small part of the target vocabulary elements were measured in the coursebooks exercise book, and Turkish course exams, the general vocabulary of the language instead of course content was taken into consideration in the questions related to the vocabulary. The results of the interviews revealed that although the majority of teachers considered measurement and assessment as a necessity in vocabulary instruction, they did not give enough space to classroom practices in this subject. In the light of these findings, it has been concluded that there is no purposeful and regular application to evaluate the knowledge and skills of the students about the target vocabulary, therefore, measurement and assessment in vocabulary instruction were neglected.

Bu araştırmada, kelime öğretiminde sistematik bir ölçme değerlendirmenin olup olmadığını tespit etmek, varsa bu faaliyetin öğretim içeriği ile örtüşme düzeyini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çerçevede önce 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında doğrudan belirli kelimeleri öğretmenin amaçlandığı tanım, eş anlam, zıt anlam, eş seslilik, temel anlam, mecaz anlam ve terim anlamla ilgili etkinliklerdeki söz varlığı unsurları belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen bu söz varlığı unsurlarına göre dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri, tema sonu değerlendirme soruları, okuma ve dinleme/izleme metinleri ile Türkçe dersinde yapılan her sınıf düzeyinde 25 olmak üzere toplamda 100 sınav kâğıdı incelenmiştir. Son olarak sınav kâğıtları incelenen 20 öğretmenin kelime öğretimi bakımından ölçme değerlendirmeye ilişkin görüşleri alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgular şöyledir: Ders ve çalışma kitapları ile Türkçe dersi sınavlarında hedef söz varlığı unsurlarının çok küçük bir bölümünün ölçüldüğü, söz varlığına ilişkin sorularda ders içeriği yerine dilin genel söz varlığının dikkate alındığı tespit edilmiştir. Görüşme sonuçları da öğretmenlerin büyük bir bölümünün kelime öğretiminde ölçme ve değerlendirmeyi bir gereklilik olarak gördüğünü, ancak bu konuda sınıf içi uygulamalara yeterince yer vermediğini göstermektedir. Bu bulgular ışığında kelime öğretiminde öğrencilerin hedef söz varlığı unsurlarına ilişkin bilgi ve becerilerini değerlendirmeye yönelik amaçlı ve düzenli bir uygulamanın olmadığı, dolayısıyla kelime öğretiminde ölçme ve değerlendirmenin ihmal edildiği sonucuna ulaşılmıştır.