HASTANELERDE İDARİ HİZMET ÇALIŞANLARININ SİBERKONDRİYA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: BURSA İLİ ÖRNEĞİ


Toraman A. , Fidan Türkön B.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.8, no.3, pp.494-513, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Title of Journal : Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD)
  • Page Numbers: pp.494-513

Abstract

Cyberchondria is a type of behavior that causes physical, psychological, and material damages by misdiagnosis, treatment, etc. ways which can increase the health anxiety of individuals by making various health-related searches on the internet. This study, it was aimed to investigate the levels of health information searching on the internet of non-healthcare staff and the factors associated with these levels. The 27-item Cyberchondria Scale, whose validity and reliability were studied by Batıgün et al., was used in the study. The reliability coefficient of the scale was calculated as Cronbach Alpha, 0.90. The sample of the study consists of the administrative staff of the hospitals in Bursa who agreed to participate in the study. 145 out of 291 people participated in the study voluntarily. 33.8% of the participants are men, 66.2% are women, 40% are in the 31- 40 age group and 36.6% are in the 21-30 age group. The distribution of educational status is 46.9% undergraduate, 24.1% associate degree, 20.7% high school. 47.6% of the individuals stated that they use the internet for 4 hours or more, and 42.8% use the internet for 2-3 hours a day. 71.7% of internet searches are caused by disease and 23.4% from treatment. While 20% of the employees agree with the statement "Internet is as knowledgeable as doctors", the rate of those who disagree with this statement is 80%. In addition, it was determined that the daily internet usage period of the participants who think that the internet is as knowledgeable as the doctors are 4 hours or more. According to the results of the analysis performed from the data obtained, it was determined that men have more hypochondria tendencies than women. The participants who thought that the Internet was as knowledgeable as the doctors had higher mean scores for cyberchondria, compulsion/hypochondria, factors reducing anxiety, and dysfunctional Internet use, compared to employees who disagreed with this idea. While internet searches are mostly related to the disease, it has been concluded that the 51-60 age group searches for treatment more frequently. At the end of the study, various suggestions in the literature for can be the management of cyberchondria were compiled and presented. 

Siberkondriya, bireylerin internet ortamında sağlık ile ilgili aramalar yaparak edindikleri bilgilerle sağlık kaygısını artırabilen, kişilere yanlış teşhis, tedavi vb. yollardan fiziksel, psikolojik ve maddi zararlar veren bir davranış türüdür. Bu çalışmada, hastane idari hizmet çalışanlarının internetten sağlık bilgisi arama düzeyleri ve bu düzeylerle ilişkili faktörlerin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada Batıgün vd. tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan 27 maddelik Siberkondri Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa, 0,90 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın örneklemini Bursa’da araştırmaya katılmayı kabul eden hastanelerin idari çalışanları oluşturmaktadır. 291 kişiden 145’i çalışmaya gönüllü katılım göstermiştir. Katılımcıların %33,8’i erkek, %66,2’si kadın olup, %40’ı 31-40 yaş, %36,6’sı 21-30 yaş grubunda yer almaktadır. Eğitim durumlarının dağılımı, %46,9’u lisans, %24,1’i ön lisans, %20,7’si lise olacak şekildedir. Bireylerin %47,6’sı 4 ve üzeri saat, %42,8’i 2-3 saat günlük internet kullandığını belirtmiştir. İnternette %71,7 oranında hastalık ve %23,4 oranında tedavi sebepli aramaların yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışanların %20’si “internet doktorlar kadar bilgilidir” ifadesine katılırken bu ifadeye katılmayanların oranı %80’dir. Ayrıca internetin doktorlar kadar bilgili olduğunu düşünen katılımcıların günlük internet kullanım sürelerinin ağırlıklı olarak 4 saat ve üzeri olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen verilerden gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre erkeklerin kadınlara göre daha fazla hipokondriye eğilimlerinin olduğu tespit edilmiştir. İnternetin doktorlar kadar bilgili olduğunu düşünen katılımcıların siberkondri, kompülsiyon/hipokondri, kaygıyı azaltan faktörler ve işlevsel olmayan internet kullanımı boyutunun puan ortalamaları, bu yargıya katılmayan çalışanlara göre daha yüksek çıkmıştır. İnternette gerçekleştirilen aramalar çoğunlukla hastalık ile ilgiliyken, 51-60 yaş grubunun tedavi konusunda daha sık arama yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışma sonunda siberkondrinin yönetilebilmesi için literatürde yer alan çeşitli öneriler derlenerek sunulmuştur.