DETERMINATION OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS PREVALENCE AND ANTIBIOTIC RESISTANCE PROFILES, ANTIBIOTIC RESISTANCE AND ENTEROTOXIN GENES IN POULTRY MEATS


Creative Commons License

Kısa Ç., Tuncer Y.

Gıda, vol.46, no.3, pp.692-706, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 46 Issue: 3
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.15237/gida.gd21048
  • Title of Journal : Gıda
  • Page Numbers: pp.692-706

Abstract

Bu çalışmada, Isparta ve Antalya illerinde perakende satışı yapılan kanatlı etlerinde (32 piliç, 9 hindi, 9 bıldırcın) Staphylococcus aureus yaygınlığının araştırılması, antibiyotik direnç profilleri ve direnç genlerinin yanı sıra enterotoksin genleri varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Kanatlı etlerinden muhtemel S. aureus izolasyonunda Baird Parker agar besiyeri kullanılmıştır. İzolatların tür düzeyinde tanısı S. aureus’da termostabil nükleaz genine (nuc) özgü primer çifti kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile yapılmıştır. 130 muhtemel S. aureus izolatının 16’sında nuc genine özgü 458 bç büyüklüğünde amplikonlar elde edilmiştir. Kanatlı eti örneklerinde S. aureus bulunma sıklığı % 20 (10/50) bulunmuştur. Koagülaz testi, S. aureus izolatlarının tamamının koagülaz pozitif olduğunu göstermiştir. Disk difüzyon testi, izolatların tamamının (% 100) kloramfenikole ve teikoplanine duyarlı, penisilin G’ye ise dirençli olduğunu göstermiştir. İzolatların % 81.25’inin (13/16) metisilin dirençli S. aureus (MRSA) olduğu tespit edilmiştir. PZR işlemi sonucu S. aureus suşlarında en sık rastlanan antibiyotik direnç geninin blaZ (% 62.5, 10/16) olduğu tespit edilmiştir. S. aureus suşlarının hiçbirinde sea, seb, sec, sed ve see geni varlığı belirlenmemiştir.