Early Byzantine Column Capitals of Hadrianoupolis Ancient City


Creative Commons License

Verim E.

25. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.72-73

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72-73

Abstract

In this study, the Early Byzantine column capitals of Hadrianoupolis Ancient City, is to explain the column capitals that revealed during excavations or were founded in and around the city. Column capital that founded around the city, has been the subject of some scientific puplications to present day. However, it hasn’t been adequately appreciated in terms of Byzantine Art and Byzantine Architecture. In addition, between 2017-2020, a large of column capital were discovered at the new excavation zones and they were not the subject of any puplications. In this study, which was prepared for the definition and classification of the column capitals discovered in the city borders of Hadrianoupolis from the past to the present day, the columns capitals dated to the Early Byzantine Period were evaluated according to their stylistic and formal characteristics. Column capital of Hadrianoupolis can be categorized into three types; fluted, Impost and Ionic-Impost. All the columns capitals are local production and made of marble, granite and limestone. In this study, fluted capitals are classified as Type A and Type B because of their formal characteristics. Columns capitals could be designated impost type;,differ in both size and stonework. These are also considered in titles such as simple and medallion Impost, based on their ornamentation and stylistic features. Almost all capitals of the Ionic-Impost Type show similar characteristics, but there are some differences in their sizes and decorations. Any of column capitals that subject to the study haven’t been determined in situ. Although the columns capitals uncovered inside or around the buildings provide important clues about the history, architecture and ornamental features of buildings in which they are located. In this puplication, columns capitals that are particularly firm or partially firm are included. The restoration of Impost, volute, abacus, bracelet and calathos fragments, which were discovered during the excavations anda re thought to belong to the column capitals, is still ongoing.

Hadrianoupolis Antik Kentindeki Erken Bizans Dönemi sütun başlıklarının tanıtıldığı bu çalışmanın amacı, kazılarda ortaya çıkan veya kent içi ve çevresinde tespit edilen sütun başlıklarını detaylı şekilde açıklamaktır. Kent ve çevresinde bulunan sütun başlıkları, günümüze kadar yapılan bazı bilimsel yayınlara konu olmuş, ancak bunlar Bizans sanatı ve mimarisi açısından yeterince değerlendirilmemiştir. Ayrıca, 2017-2020 yılları arasında, yeni kazı alanlarında çok sayıda sütun başlığı ele geçmiş ve bunlar herhangi bir yayına konu olmamıştır. Geçmişten günümüze kadar Hadrianoupolis kent sınırlarında ele geçen sütun başlıklarının tanımı ve sınıflandırılması için hazırlanan bu çalışmada, Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenen sütun başlıkları, üslup ve biçimsel özelliklerine göre değerlendirilmiştir. Kentte bulunan sütun başlıkları yivli, impost ve ion impost olmak üzere üç farklı tiptedir. Hepsi yerel üretim olan bu sütun başlıkları mermer, granit ve kireçtaşından yapılmıştır. Yivli sütun başlıkları biçimsel özellikleri itibariyle, bu çalışmada Tip A ve Tip B olarak sınıflandırılmıştır. İmpost tip olarak adlandırabileceğimiz sütun başlıkları hem boyut hem de işçilik açısından farklılık göstermektedir. Bunlar da süsleme ve biçimsel özellikleri baz alınarak sade, madalyonlu impost gibi başlıklarda ele alınmıştır. İon-impost tipteki başlıkların hemen hepsi benzer özellik sergiler, sadece boyutları ve bezemelerinde birtakım farklılıklar bulunur. Çalışmaya konu olan sütun başlıklarının herhangi biri in situ durumda tespit edilmemiştir. Bunu rağmen yapı içi veya hemen yakınında ortaya çıkarılan sütun başlıkları, bulundukları yapının tarihi, mimari ve süsleme özellikleri hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Bu yayında özellikle sağlam veya kısmen sağlam olan sütun başlıklarına yer verilmiştir. Kazılarda ortaya çıkan ve sütuna ait olduğu düşünülen impost, volüt, abaküs, bilezik ve kalathos parçalarının restorasyon çalışmaları halen devam etmektedir.