Isparta – İslamköy geleneksel konutlarının mimari ve ekolojik özelliklerinin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi. (The evaluation of architectural and ecological characterıstics of Isparta-İslamkoy traditional houses from the perspective of cultural tourism).


Creative Commons License

Gül A., Apaydın A.

Eurasian Education & Literature Journal (Avrasya Bilimler Akademisi Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, no.3, pp.212-229, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Günümüzde konut tasarımında ekolojik boyut, tasarımcılar tarafından ihtiyaç duyulan ve tercih edilmeye başlayan bir yaklaşımdır. Geçmişte, kırsal alandaki geleneksel eski konutlar, doğa ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eski konutlar, modern konut mimari konseptine ve yöre turizmine olumlu yönde katkılar sağlayabilecek özelliklere sahiptir. Özellikle Isparta iline bağlı İslamköy‟de bulunan geleneksel eski konutlar, yerel değerlerden etkilenmiş, ekolojik ve mimari konsepti nedeniyle önemlilik arz eden ve korunması gereken kültürel miraslardır. Bu amaçla, mevcut geleneksel eski konutların ekolojik ve mimari özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu özellikle şu şekilde özetlenebilir; evlerin yapımında sırasıyla iklimsel özellikler, dinsel inançlar, ekonomik yapı, aile büyüklüğü, işlevsellik, mahremiyet ve estetik değerler etkili olmuştur, evler özellikle üretim ve yaşam bütünlüğü sağlanarak tasarlanmıştır, güneş ışınları maksimum düzeyde yararlanılması başta olmak üzere iklim koşulları en önemli faktör olarak dikkate alınmıştır, yapılarda ve günlük yaşamda doğal malzemeler tercih edilmiştir, ihtiyaçlar doğal yollardan temin edilmesi amaçlanmıştır, çevreye en az zarar verilmesi hedeflenmiştir, evler, deprem, sel, gibi doğal afetlere veya koşullara karşı dayanıklı yapılmıştır, yapı formu ve malzeme seçimi ile aydınlanma ve ısınmada tasarruf sağlanmıştır, evsel ve tarımsal her türlü atık ve artık değerlendirilmeye çalışılmıştır, ev içi ve dışı yaşamda, imece yaklaşımı esas alınmıştır, dini inanış gereği mahremiyet ilkesi ön plandadır, vb şeklinde sıralanabilmektedir

In nowadays, approaches of ecological concept for building design are preferred and needed by users or designers. In the past, local people had been lived to harmonious with nature in traditional old buildings. These traditional old indoor and outdoor spaces based ecological approaches offer a solution for modern architecture concept and practises. Islamkoy in Isparta city is an ancient and famous village. Architecture buildings in Islamkoy village have been influenced local values as other Isparta places are. Basic characteristics of traditional old house in Isparta- Islamkoy village are summarized that are the climatic characteristics, religious beliefs, economic structure, family size, functionality, privacy and aesthetic values have been effective for in the construction of the houses respectively, the houses were designed by ensuring the integrity of production and life, the using of the sun's rays at the maximum level, mainly and climatic conditions were taken into consideration as the most important factor, natural materials were preferred in construction and life day, needs were aimed to be obtained from the natural way. the least harm to the environment was aimed, the houses have been made resistant to earthquake, flood, natural disasters or conditions, etc., savings in heating and illumination were been achieved by building form and materials selection, all domestic and agricultural wastes were evaluated, their life in indoor and outdoor were based by collective labour (imece) and private principle due to religious belief was of great importance etc.