INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP OF INNOVATIVE CULTURE PERCEPTION OF HEALTH EMPLOYEES WITH VARIOUS ORGANIZATIONAL VARIABLES


Creative Commons License

Cerit K., Aytur Özen T., Ekici D.

Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-10, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Anadolu Akademi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.1-10
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes

Abstract

This study is a descriptive research examining relationship between health care professionals' innovative culture perceptions and self-efficacy beliefs, performance perceptions, job satisfaction, intention to leave. Sample of the study consisted of 206 health personnel working in a public hospital. Data collection tool consisting of four parts, which is developed by researchers, is used in the collection of data. In the first part, questions that measure demographic characteristics, job satisfaction and intention to leave; in the second part, 11-item general self-efficacy belief scale (Cronbach's alpha .85); in the third part, two-dimensional 22-item individual performance perception scale (Cronbach's alpha .91); in the fourth part, one dimensional, 7-item innovative organizational culture perception scale (Cronbach's alpha .81) are used. ANOVA, pearson correlation, regression analysis are used in the data analysis. Employees' perception of innovative culture is found to be moderate (2.61±.67); self-efficacy beliefs (4.17±.55) and individual performance perceptions (4.16±.49) are found to be high; job satisfaction (3.74±2.27) and intention to leave (4.52±2.72) are found to be low. A low level positive correlation is found between employees' innovative organizational culture and self-efficacy beliefs (r=.260, p<0.01) and performance perceptions (r=.206, p<0.01), and a moderate positive correlation for job satisfaction (r=.422, p<0.01), and moderate negative correlation for intention to leave (r=- .378, p<0.01). The increase in the innovative culture perceptions is related to high job satisfaction, high individual performance perception, high self-efficacy belief and low intention to leave the work. In addition to new information and technologies, it is important to establish an innovative culture where employees can adapt to innovations, and increase their performance and job satisfaction.

Bu çalışma sağlık çalışanlarının yenilikçi kültür algıları ile öz-yeterlik inançları, performans algıları, iş doyumları ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkiyi inceleyen tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini kamu hastanesinde çalışan 206 sağlık personeli oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen, dört bölümden oluşan veri toplama aracı kullanılmıştır. Birinci bölümde demografik özellikler, iş doyumu ve işten ayrılma niyetini ölçen sorular; ikinci bölümde 11 maddelik genel öz-yeterlik inancı ölçeği (Cronbach’s alpha ,85); üçüncü bölümde iki boyutlu, 22 maddelik bireysel performans algısı ölçeği (Cronbach’s alpha ,91); dördüncü bölümde yedi maddeden ve tek boyuttan oluşan yenilikçi örgüt kültürü algısı ölçeği (Cronbach’s alpha ,81) kullanılmıştır. Verilerin analizinde; ANOVA, pearson korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışanların yenilikçi kültür algıları orta düzeyde (2,52±,76), öz-yeterlik inançları (4,17±,55) ve bireysel performans algıları (4,16±,49) yüksek düzeyde, iş doyumları (3,74±2,27) düşük düzeyde ve işten ayrılma niyetleri (4,52±2,72) orta düzeyde saptanmıştır. Çalışanların yenilikçi örgüt kültürü algısı ile öz-yeterlik inancı (r= ,260,p<0,01) ve bireysel performans algısı arasında (r= ,206, p<0,01) düşük düzeyde olumlu yönde, iş doyumu arasında (r= ,422, p<0,01) orta düzeyde olumlu yönde ve işten ayrılma niyeti arasında (r= -,378, p=0,01) orta düzeyde olumsuz yönde ilişki bulunmuştur. Yenilikçi kültür algısının artması, çalışanların yüksek iş doyumu, yüksek bireysel performans algısı, yüksek öz-yeterlik inancı ve düşük işten ayrılma niyetiyle ilişkilidir. Hastanelerde yeni bilgi ve teknolojilerin yanında, çalışanların yeniliklere uyum gösterebilecekleri, performanslarını ve iş doyumlarını artırabilecekleri yenilikçi bir kültür kurulması önemlidir.