Müzik Öğretmeni Adaylarının Aldıkları Eğitimin Öğrenme Çıktılarının Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Günaydın M., Dalkıran E.

Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, vol.27, no.46, pp.67-81, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırmanın amacı Eğitim Fakülteleri Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dallarında (MÖABD) öğrenim gören müzik öğretmeni adaylarının aldıkları eğitimin öğrenme çıktılarını araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğrenme Çıktıları Ölçeği” (ÖÇÖ) ile değerlendirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu belirlenen üniversitelerin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. “ÖÇÖ” nin faktör analizi, geçerlik-güvenirlik çalışmaları ve pilot uygulamaları yapılarak ölçek araştırma için hazır hale getirilmiştir. Veri toplanması için hazır olan ölçek 2018-2019 eğitim-öğretim yılının güz döneminde toplam 11 üniversitenin Müzik Öğretmenliği ABD’ nın son sınıflarında öğrenim gören 309 öğretmen adayına uygulanmıştır. Ölçekten toplanan veriler doğrultusunda verilerin analizi; tanımlayıcı istatistikler frekans, yüzde, ortalama, standart sapma değerleri ile sunulmuştur. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme çıktılarına ilişkin değerlendirme sonuçlarını ortaya koyan istatistiki verilere göre; “bilgi” boyutundaki öğrenme çıktıları düzeyleri orta düzeydedir (X=3.15), “beceri” boyutundaki öğrenme çıktıları orta düzeydedir (X=3.18), “yetkinlik” boyutundaki öğrenme çıktıları orta düzeydedir (X=3.18). Bu bulgular doğrultusunda araştırma, müzik öğretmeni adaylarının öğrenme çıktılarının mevcut durumuyla ilgili tespitlerde bulunarak bu çıktıların kazanım düzeylerinin artırılması bağlamında önerilerde bulunmayı hedeflemektedir.