Evaluation Of Domestic Tourism Movements in Turkey with Social Network Analysis


Creative Commons License

Kervankıran İ., Sert Eteman F., Çuhadar M.

Turizm Akademik Dergisi, vol.5, no.1, pp.29-50, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Turizm Akademik Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.29-50

Abstract

The contribution of social networks on the social, economic and spatial impacts on tourism which is one of the fastest growing sectors
in the world is significant. With the impact of globalization, the movements of billions of people to places other than their residence
place occurs through these networks annually, therefore social networks have a spatial dimension in addition to their association with
each other. The objective of this study is to look at the spatial outlook of domestic tourist flows between regions in Turkey with an
analysis of the social network from the perspective of tourism geography. Household Domestic Tourism Survey data according to Level
1 Statistics Regional Units for 2015 from TÜIK were used, data were collected according to network analysis and data analysis has been
done with NodeXL and Ucinet program in the study. The network graphs and statistics show that the interregional tourists network has
a heterogeneous structure and that it has reached a “full network” structure in 2015 because all of the possible connections have taken
place and other regions outside the TR1 region have more travel within themselves than between regions and the spatial outlook of the
tourist flow displays similarity to the overall economic and social pattern of the western regions. Although the distribution of tourism
activities to whole year and all regions is one of the main targets of Turkey tourism, it has been manifested that Turkey’s east and west
are significantly different in the network graphics of both tourist sender and tourist accepting regions.

Dünyada en hızlı büyüyen sektörlerden birisi olan turizmin sosyal, ekonomik ve mekânsal ilişkisi üzerindeki sosyal ağların analizi, son
yıllarda önemi giderek artan bir araştırma konusu durumuna gelmiştir. Küreselleşmenin etkisi ile dünyada her yıl milyarlarca insanın
yaşadıkları mekânlardan başka mekânlara olan yer değiştirme hareketi kurulmuş ağlar üzerinden gerçekleşmekte, dolayısı ile sosyal
ağların insanların birbirleri ile olan ilişkileri yanında mekânsal boyutunun da olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, turizm
coğrafyası perspektifinden Türkiye’de iç turizme yönelik bölgeler arası seyahat akışının mekânsal görünümünü sosyal ağ analizi ile
incelemektir. Çalışmada Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2015 yılına ait Düzey 1 istatistiki bölge birimlerine göre Hanehalkı
Yurt İçi Turizm Araştırması verileri kullanılmıştır. Veriler ağ analizine uygun olarak bölgelere göre matris şeklinde düzenlenmiş ve
verilerin analizi NodeXL ve Ucinet programı ile yapılmıştır. Gerçekleştirilen analizler neticesinde, bölgeler arası yurt içi ziyaretçi
ağının heterojen bir yapıya sahip olduğu, 2015 yılında olası bağlantıların tamamı gerçekleştiği için “tam ağ” yapısına eriştiği, TR1
Bölgesi dışındaki diğer bölgelerin kendi içerisindeki seyahatlerin bölgelerarası gerçekleşen seyahatlere oranla daha fazla olduğu ve
ziyaretçi akışının mekânsal görünümünün ülkenin genel ekonomik ve sosyal örüntüsüne benzerlik göstererek batı bölgelerinde
yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Türkiye turizminin en önemli hedefleri arasında turizm faaliyetlerinin tüm yıla ve bölgelere yayılması
yer almasına rağmen, bölgelerarası seyahatlerin gerek çıkış gerekse varış bölgelerine göre oluşturulan ağ grafiklerinde, bölgesel
gelişmişlik farklılıklarına benzer bir şekilde, ülkenin batısı ile doğusu arasında önemli farklılıklar görülmektedir.