Publications & Works

Articles Published in Other Journals

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONULARININ ANALİZİ

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, vol.13, no.3, pp.519-542, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhasebede İhtiyatlılık Düzeyinin Bankalar Üzerindeki Etkisi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.185-196, 2020 (Other Refereed National Journals)

Bağımsız Denetim Kapsamında İşletme Süreklliği:Borsa İstanbul’xxda İmalat Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.19, no.4, pp.105-118, 2019 (Other Refereed National Journals)

IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.316-328, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sigorta Sektörü Hisse Senedi Piyasasında Volatilite Modellemesi: Arch-M Yöntemi ile Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, no.31, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Üretim İşletmelerinde Satılan Mamul Maliyeti Tablosu Üzerine Etkileri : Bir Üretim İşletmesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakülte Dergisi, vol.21, no.1, pp.79-95, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDANKAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Basına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (International Refereed University Journal)

The Role of Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.1, pp.499-507, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Başına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi 2009 2011

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi(2004-2011)

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.1-8, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Role Of The Securitization in Economic Crisis of 2008 Overview on Turkey

International Journal of Business and Management Studies, vol.2, no.1, pp.499-507, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu: Süleyman Demirel Üniversitesi'nde bir Araştırma

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, pp.71-85, 2012 (National Refreed University Journal)

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe ve Raporlama

Muhasebe ve Denetime Bakış, vol.12, no.36, pp.83-97, 2012 (Other Refereed National Journals)

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ: DENETİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.22, pp.273-306, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bağımsız Denetim Kalitesi Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.22, pp.273-306, 2011 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi İle Analizi

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, vol.9, no.2, pp.93-110, 2007 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Meslek Mensuplarının Paket Program Tercihlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Analizi

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.9, no.2, pp.93-110, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Muhasebe Eğitimi ve Bilgi Tabanlı Uzman Sistemler

XXVII. Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 27 April 2008

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlarından Kaynak Tüketim Muhasebesi

2. International Davraz Congress: Building New Approaches to The Global Issues, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014

The Role of Internal Auditing in Sustainable Development and Corporate Social Reporting

3rd International Symposium on Sustainable Development, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012, vol.1, pp.390-400

Stratejik Maliyet Yönetimi ve Güncel Yaklaşımlardan Kaynak Tüketim Muhasebesi

2. Uluslararası Davraz Kongresi: Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.3831-3852

Yönetim Karar Verme Süreci ve Maliyet Yönetim Yaklaşımları

International Davraz Congress: Social and Economic Issues, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.1527-1539

Books & Book Chapters