Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The impact of John Dewey on the teacher education system in Turkey

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF TEACHER EDUCATION, vol.36, no.4, pp.291-307, 2008 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Köy Enstitülkü Öğretmenler

Ihlamur Dergisi, no.89, 2020 (National Non-Refereed Journal)

1. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde Öğretmenler

SDU International Journal of Educational Studies, vol.6, no.1, pp.54-65, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Pedagojik Formasyon ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlıklarının Karşılaştırılması

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), vol.17, no.1, pp.313-330, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of School Experience and Teaching Practice Activities in Teacher Training Systems of Turkey and England

Procedia – Social and Behavioral Sciences, no.186, pp.216-221, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Gender Related Role of Teaching Profession in Turkey International Journal of Progressive Education

International Journal of ProgressiveEducation, no.1, pp.4658, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe ve Beden Eğitimi Programları ile Bütünleştirilmiş Değerler Eğitimi Programının Ekililiği 10 4 942 969

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, no.4, pp.942-969, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Temel Demokratik Değerler Ölçeği Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Turkish Studies, vol.9, no.5, pp.2021-2031, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Gender Related Role of Teaching Profession in Turkey

International Journal of Progressive Education, vol.10, no.1, pp.46-58, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜBİTAK 4004 Projelerinin Sürüdürülebilir Kalkınma İçin Çevre Eğitimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, no.2, pp.106-133, 2013 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Outdoor Education on Environmental Knowledge Awareness and Attitude Case Study within In Service Teachers

Turkish Journal of Teacher Education, vol.2, no.2, pp.65-81, 2013 (Other Refereed National Journals)

Effectiveness of an Ecopedagogy Based Outdoor Environmental Education Program on Environmental Awareness Canakkale Gallipoli

International Journal for Research and Development in Environmental Education, vol.2, no.1, pp.1-16, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sınıf Dışı Eğitimin Dünyadaki ve Türkiye deki Gelişiminin İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.32-42, 2013 (Other Refereed National Journals)

Değerler Eğitimi Program Tasarılarının Değerlendirilmesi Antalya Örneği

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.3, no.2, pp.263-277, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Toplumsal İnşa Aracı Olarak Köy Enstitüleri ve Algısı

Eğitime Bakış Dergisi, vol.9, no.26, pp.66-77, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Eğitimin Ruhu Değerler

İz Düşümü Dergisi (Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, no.1, pp.4-6, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Çevre Farkındalığı Çevre Tutumu Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeli İle Sınanması

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.25, no.2, pp.459-473, 2012 (Other Refereed National Journals)

Internationale Bildungssysteme im Vergleich Das türkischeBildungssystem

Theorie und Praxis von Pädagogik, vol.4, no.1, pp.3-11, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretmen Okullarında Okul İklimi 1970 li Yıllarda Aksu İlköğretmen Okulu Eğitim Şefi Öğrenci Takip Defteri Örneği

Mediterranean Journal of Humanites, vol.2, no.2, pp.213-227, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Tarihi Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Analizi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.33, no.2, pp.265-284, 2012 (Other Refereed National Journals)

Basında Öğretmen Sorunları

Millî Eğitim Dergisi, vol.41, no.194, pp.72-91, 2012 (Other Refereed National Journals)

Oral History Research In Turkey and The Use of Oral History Methods In Teacher Education Vol 13 Nu 50 95 112 August 2011 October 2011 ULAKBİM

Journal of Academic Studies, vol.13, no.50, pp.95-112, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

A comparison between implementation of teacher training programs in Turkey Germany and France

Elementary Education Online, no.10, pp.389-405, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı dan Günümüze Okuma Yazma Öğretimi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.197-216, 2011 (Other Refereed National Journals)

Sözlü Tanıkların Dilinden Çanakkale de Öğretmen Yetiştiren Kurumların Tarihi 1955 1992

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, vol.8, pp.161-194, 2010 (Other Refereed National Journals)

A Participatory Action Research study of Nature Community-based Eco Pedagogy

International Journal of Progressive Education, vol.6, no.3, pp.26-37, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

M Emin Soysal ın Hayatı ve Köy ve Köy Enstitüleri Tarihindeki Yeri

Millî Eğitim Dergisi, vol.39, no.185, pp.148-161, 2010 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Örgütlenmesinin 100 Yılında Öğretmen Örgütleri ve Çanakkale Muallimler Birliği

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.34, no.363, pp.18-25, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesinin Değerlendirilmesi

Millî Eğitim Dergisi, vol.35, no.171, pp.31-42, 2006 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Öğretmen Hayrettin Uysal

Çağdaş Eğitim Dergisi, vol.31, no.328, pp.24-32, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Gençlerinin Öteki Kimliklere İlişkin Önyargıları

Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.29, pp.102-122, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anaokullarının II Meşrutiyet Dönemindeki Gelişiminde Okul ve Çocuk Sağlığı

Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, vol.3, no.7, pp.147-172, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite Gençliğinin Yabancılaşması

Bilim ve Aklın Aydınlığında, pp.231-236, 2005 (National Non-Refereed Journal)

Sözlü Tanıkların Dilinden Köy Enstitülerinde Okul Atmosferi

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.26, pp.8-16, 2004 (Other Refereed National Journals)

II Dünya Savaşının Köy Enstitülerine Etkileri

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, pp.209-220, 2004 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Dünden Bugüne Özel Okullara Bir Bakış Gelişim ve Etkileri

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.36, pp.107-120, 2003 (Other Refereed National Journals)

Eğitmenlikten Öğretmenliğe

Tarih ve Toplum Dergisi, vol.38, no.224, pp.39-44, 2002 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Geçmişten Günümüze Eğitimin Millilik Bilançosu

XII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Rize- 2019), Rize, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1334-1346

Çanakkale Muallimler Birliğinin Faaliyetleri Activities of Canakkale Teachers Unity

Uluslarrası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 02 December 2016, vol.4, pp.155-163

Sözlü Anlatılarda Köy Enstitülerinde Uygulanan Öğretim İlke ve Yöntemleri

Akademik Düzlemde Köy Enstitüleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 16 - 14 April 2016, pp.181-200

Demokaratik Değerlere İlişkin Gözlem Formu Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitim Felsefesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 22 November 2013, pp.109-112

Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Öğrenme Öğretme Süreçlerine Yönelik ÖzerklikGörüşleri

3. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Turkey, 22 - 24 October 2015

Tevhid i Tedrisat Kanunu Çerçevesinde Yapılan Imam Hatip Okulları Tartısmaları

Ululsarası Imam Hatip Okulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2013, pp.835-852

Sınıf Dışı Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Tarihten Bazı Örnekler

I. Uluslararası Katılımlı Duvarsız Eğitim Çalıştayı, Samsun, Turkey, 15 - 17 June 2015

Comparison of "School Experience" and "Teaching Practice" Activities in Teacher Training Systems of Turkey and England

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Czech Republic, 29 - 31 October 2014, vol.186, pp.216-221 identifier

Tevhid i Tedrisat Kanunu Çerçevesinde Yapılan İmam Hatip Okulları Tartışmaları

Ululsarası İmam Hatip Okulları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 November 2013

I Dünya Savaşı Çanakkale Cephesinde Öğretmenler

Savaşan Devletlerin Tarihçileri Gözüyle 100. Yılında Birinci Dünya Savaşı Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2013

Development Study of Sensitivity Scale Intended to Teaching Job

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 8 - 09 June 2010, pp.95-104

Uygun S An Oral History of the Teacher Training Institutions in Çanakkale 1955 1992 Antalya 29 Abril 2 May 2010

II. International Congress of Educational Research (II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi), 29 April - 02 May 2010

The Democracy Education at Schools and Pre service Teachers Observations to the Democratic Attitudes and Behaviors in School

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009, pp.130-144

Ortaöğretim Sosyal Alanlar Bölümünde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Duyarlılıkları

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 14 - 16 May 2008, pp.187-192

Çan da Eğitim Beklentilerine Yönelik Değerler

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 31 August 2008

Çanakkale de Eğitim Beklentilerine Yönelik Değerler

Çanakkale İli Değerleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 25 - 31 August 2008, pp.469-481

Antalya Halkevinin Yaygın Eğitim Faaliyetleri

20. Yüzyılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 22 - 24 November 2007, pp.197-215

Türk Akdeniz Antalya Halkevi Dergisine Göre Antalya da Kültür ve Eğitim

Bin Yılda Antalya Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 19 December 2003, pp.465-486

Cumhuriyet Döneminde Ortaöğretime Öğretmen Yetiştirmenin Tarihsel Analizi

Orta Öğretimde Yeniden Yapılandırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 22 December 2004, pp.596-602

Türkiye de Geçici Öğretmen İstihdamı Sorunu

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Denizli, Turkey, 28 - 30 September 2005, pp.589-595

UUlusal Kültür İnşa Öğesi Olarak Köy Enstitülerine Yeni Bir Bakış

Türk(iye) Kültürleri Sempozyumu, Van, Turkey, 3 - 05 September 2003, pp.145-164

Cumhuriyet in Başlarında İyi Yetişmiş ve İyi Yetişmemiş Öğretmenlerin Halkla İlişkileri

II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 10 - 12 May 2000, pp.141-147

Books & Book Chapters

John Dewey and Village Institute Model in Teacher Training System in Turkey

in: International Handbook of Progressive Education, Eryaman M. Y, Bruce C., Editor, Peter Lang, New York, pp.75-89, 2015

John Dewey and Village Institute Model in Teacher Training System in Turkey

in: International Handbook of Progressive Education, M. Y. Eryaman&C. Bruce, Editor, Peter Lang, New York, Bern, Frankfurt, Berlin, Brussels, Vienna, Oxford, Warsaw, pp.75-89, 2015

Dost ve Öğrencileri Akyüz Hocayı Anlatıyor”,

in: PROF DR YAHYA AKYÜZ E ARMAĞAN Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları Eğitim ve Kültür Yazıları, Öztürk, C., Fındıkçı, İ., Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1453-1456, 2011

Çanakkale’de Azınlık Okullarının Tarihsel Gelişimi

in: PROF DR YAHYA AKYÜZ E ARMAĞAN Türk Eğitim Tarihi Araştırmaları Eğitim ve Kültür Yazıları, Öztürk, C., Fındıkçı, İ., Editor, Pegem Akademi, pp.1305-1330, 2011

Sözlü Tanıkların Dilinden Bir Dönem Öğretmen Okulları

Millî Eğitim Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2007

“Eğitimin Tarihsel Temelleri”

in: Eğitim Bilimine Giriş, Ereş, F., Editor, Maya Akademi, Ankara, pp.153-195, 2007

Türk Eğitim Sisteminde Farklı Bir Okul Modeli: Köy Enstitüleri

in: Köy Enstitülerinin Canlı Tanıkları, Uygun S. Kıncal, R. Y., Editor, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Çanakkale, pp.12-26, 2006

Çevre Sorunlarının Küreselleşmesi, Etiği ve Eğitimi

in: Felsefe Eğitim Sanat Saffet Bilhan Armağanı, Büyükdüvenci S., Taşdelen, V., Editor, Hece Yayınları, Ankara, pp.279-290, 2006