ABC AND VED ANALYSIS IN MEDICAL MATERIALS STOCK CONTROL: A RESEARCH ON THE HOSPITALS OF THE MINISTRY OF HEALTH


Creative Commons License

YİĞİT A., YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.24, pp.254-263, 2019 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

The aim of the study is to analyze medical material stocks in the hospitals affiliated to the General Directorate of Public Hospitals (KHGM) according to ABC, VED and ABC-VED Matrix stock control methods. ABC, VED and ABC-VED matrix stock control methods, which classify medical materials according to both cost and vital importance, are used in the study. As a result of the research, the share of medical supplies purchases in 2017 in the total hospital budget is determined as 11.47%. In ABC analysis, the amount of medical equipment is determined as 69.63%, 20.04% and 10.32% of A, B and C group materials, respectively. In VED analysis, the amount of V, E, D group materials are determined as 50.95%, 25.72% and 23.33%, respectively. According to ABC-VED matrix analysis, medical material stocks are classified into three categories. According to this analysis, the amount of medical equipment that is both vital and costly in category I, which should be subject to strict control in terms of inventory control, is 1,933,545,273-TL (80.35%), the amount of category II medical equipment with an intermediate stock control audit and alternative is 436,984,756-TL (18.16%) and in category III, both the cost and the amount of medical materials with low vital importance are determined as 35,836,943-TL (1.49%). As a result, the use of ABC, VED and ABC-VED matrix stock control methods is suggested as an administrative tool to manage the cost of medical supplies in hospitals in a cost-effective manner.
Bu araştırmanın amacı, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne (KHGM) bağlı hastanelerde tıbbı malzeme stoklarını ABC, VED ve ABC-VED Matris stok kontrol yöntemlerine göre analiz etmektir. Araştırmada tıbbı malzemeleri hem maliyet hem de hayati öneme haiz olup olmadığına göre sınıflandıran ABC, VED ve ABC-VED matris stok kontrol yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 2017 yılı tıbbı malzeme alımlarının toplam hastane bütçesi içindeki payı %11.47 olarak tespit edilmiştir. ABC analizinde tıbbi malzeme tutarı A, B, C grubu malzemelerin tutar yüzdesi sırasıyla %69.63, %20.04 ve %10.32 olarak saptanmıştır. VED analizinde ise V, E, D grubu malzemelerin tutar yüzdesi sırasıyla %50.95, %25.72, %23.33 olarak tespit edilmiştir. ABC-VED matris analizine göre tıbbı malzeme stokları üç kategoride sınıflandırılmıştır. Bu analize göre hem hayati öneme haiz olup hem de maliyeti yüksek olan kategori I’de yer alan ve stok kontrol açısından sıkı bir denetime tabi tutulması gereken tıbbi malzeme tutarı 1.933.545.273-TL (%80.35), stok kontrol denetimi orta düzeyde olan ve alternatifi bulunan kategori II tıbbi malzeme tutarı 436.984.756-TL (%18.16) ve kategori III’de hem maliyeti hem de hayati önem derecesi düşük tıbbı malzeme tutarı ise 35.836.943-TL (%1.49) olarak saptanmıştır. Hastanelerde tıbbı malzeme stoklarının maliyet etkin bir şekilde yönetilmesine yardımcı olmak için ABC, VED ve ABC-VED matris stok kontrol yöntemlerinin yönetsel bir araç olarak kullanılması önerilmektedir.