Investigation of the Treatment Factors of Individuals with Obesity Treatment with the Analytical Hierarchy Process Method: Descriptive Study


ZEYBEK D. Ö., SEVİM E., ERDEM R.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.316-324, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: Obesity is defined as “excessive or abnormal fat accumulation that may pose a risk to the health of individuals”. Today, obesity has become a growing epidemic. The number of obese individuals in the world has reached 764 million (15%) by 2020. In Türkiye, as of 2019, 21.1% of the population is obese. There are medi- cal nutrition, exercise, behavior change treatment, pharmacological treat- ment and surgical treatment methods in the treatment of obesity. This descriptive study was conducted to determine the factors that are effec- tive in choosing surgical methods in the treatment of obesity. Material and Methods: The study was carried out in 2 stages, in the first stage, literature review and then an evaluation form were created with expert opinion. In the second stage, the analytical hierarchy process model was created on the “Super Decisions” program by using the items in the ob- tained form and the final form obtained with expert opinion using the 1- 9 scale of Saaty through telephone interviews with the participants. An interview form was applied by the researchers by contacting 24 people participating in the study over the phone.Results: As a result of the ex- pert opinion, which affects individuals to choose the surgical method in the treatment of obesity; 5 main factors consisting of social relationship, economic situation, daily life, health and individual characteristics and 19 sub-factors under them were determined. According to the results of the study, the 5 factors that are effective in the selection of the surgical method in the treatment of obesity are 41.16% health criteria, 22.80% daily life criteria, 16.70% individual characteristics criteria, 10.30% eco- nomic status criteria and 9%, respectively. 07 is the social relationship criterion. When the sub-criteria were evaluated among themselves, the highest criterion for physical health was the problems experienced in physical health (17.60%), while the lowest criterion was aesthetic anx- iety (1.05%). Conclusion: Factors affecting the treatment of individu- als with obesity treatment by surgical method; health, daily life, individual characteristics, economic status and social relationship.
Amaç: Obezite, “bireylerin sağlığı üzerinde risk oluşturabilecek düzeyde aşırı veya anormal olarak ya ğ birikmesi” olarak tan ımlan- maktadır. Günümüzde obezite büyüyen bir salgın hâline gelmiştir. Dün- yada obez birey say ısı 2020 y ılı itibarıyla 764 milyona (%15) ulaşmıştır. Türkiye’de ise 2019 itibarıyla nüfusun %21,1 obezdir. Obe- zite tedavisinde tıbbi beslenme, egzersiz, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri bulunmaktad ır. Ta- nımlayıcı tipteki bu ara ştırma, bireylerin obezite tedavisinde cerrahi yöntemleri seçmesinde etkili olan faktörleri belirlemek amac ıyla ya- pılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma 2 aşamada yürütülmüş olup, ilk aşamada literatür taraması ve ardından uzman görüşü ile değerlen- dirme formu olu şturulmuştur. İkinci aşamada ise elde edilen formun içerisinde yer alan maddeler, katılımcılarla yapılan telefon aracılığıyla yapılan görüşmelerle Saaty’nin 1-9 skalası kullanılarak uzman görüşü ile elde edilen nihai form kullanılarak “Super Decisions” programı üze- rinde analitik hiyerarşi prosesi modeli oluşturulmuştur. Çalışmaya ka- tılan 24 ki şi ile telefon üzerinden ileti şim kurularak ara ştırmacılar tarafından görüşme formu uygulanmıştır. Bulgular: Alınan uzman gö- rüşü neticesinde, bireylerin obezite tedavisinde cerrahi yöntemi seç- mesini etkileyen; sosyal ilişki, ekonomik durum, günlük yaşam, sağlık ve bireysel özelliklerden olu şan 5 ana faktör ve bunlar ın altında yer alan 19 alt faktör belirlenmiştir. Bireylerin obezite tedavisinde cerrahi yöntemi seçiminde etkili olan 5 faktör s ırasıyla %41,16 sağlık kriteri, %22,80 günlük yaşam kriteri, %16,70 bireysel özellik kriteri, %10,30 ekonomik durum kriteri ve %9,07 sosyal ili şki kriteridir. Alt kriterler kendi aralarında değerlendirildiğinde ise fiziksel sağlık önem derecesi en yüksek kriter fiziksel sa ğlıkta yaşanan sorunlar (%17,60) iken, en düşük kriter estetik kaygı (%1,05) olmuştur. Sonuç: Cerrahi yöntemle obezite tedavisi olan bireylerin tedavi olmalar ını etkileyen faktörler; sağlık, günlük ya şam, bireysel özellikler, ekonomik durum ve sosyal ilişkidir.