Investigation of Antituberculosis Activity of Some Compounds Containing Benzimidazole Core Against M. tuberculosis H37Rv Strain


Creative Commons License

KIZILYILDIRIM S., Sucu B., AKKOÇ S., AKIN S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.29-33, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Tuberculosis is one of the main causes of death due to infectious diseases. As tuberculosis treatment is long and complex, drug resistance is becoming widespread. It has been reported that some benzimidazole derivative compounds that will be promising in the treatment of tuberculosis exhibit antituberculous activity. In this study, it was aimed to determine the antituberculosis activity of 3 different compounds containing benzimidazole core synthesized (A1: 1-(2-methylbenzonitrile)-3-(naphthalen-1-yl-methyl)-1H- benzo[d]imidazole-3-ium chloride, A2: 1-(2-hydroxyethyl)-3-(2) -(piperidinium-1-yl)ethyl chloride)-1H- benzo[d]imidazol-3-ium bromide, A3: 1-(3-methylbenzyl)-3-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)- 1H-benzo[d]imidazole-3- ium chloride) against the reference strain M. tuberculosis H37Rv. The antituberculosis activities of benzimidazole-containing compounds (A1, A2, and A3) against M. tuberculosis H37Rv strain were investigated in vitro using the BACTEC MGIT 960 system. In the study, it was determined that A1, A2, and A3 compounds did not show any antituberculosis activity against M. tuberculosis H37Rv strain. As a result, it is thought that antituberculosis activity studies should be continued by synthesizing different benzimidazole compounds.
Tüberküloz, bulaşıcı hastalıklara bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biridir. Tüberküloz tedavisinin uzun ve karmaşık olması, ilaç direncini yaygınlaşmaktadır. Tüberküloz tedavisinde umut olacak bazı benzimidazol türevi bileşiklerin antitüberküloz aktivite sergilediği bildirilmiştir. Çalışmada, referans M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı sentezlenen benzimidazol çekirdeği içeren 3 farklı bileşiğin (A1: 1-(2-metilbenzonitril)-3-(naftalen-1-il-metil)-1H-benzo[d]imidazol-3-yum klorür, A2: 1-(2-hidroksietil)-3-(2-(piperidinyum-1-il)etil klorür)-1H-benzo[d]imidazol-3-yum bromür, A3: 1-(3-metilbenzil)-3-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidazol-3-yum klorür) antitüberküloz aktivitesinin tespiti amaçlandı. Benzimidazol çekirdeği içeren bileşiklerin (A1, A2 ve A3), M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı antitüberküloz aktiviteleri in vitro şartlarda BACTEC MGIT 960 sistemi kullanılarak araştırıldı. Çalışmada A1, A2 ve A3 bileşiklerinin M. tuberculosis H37Rv suşuna karşı herhangi bir antitüberküloz aktivite göstermediği tespit edildi. Sonuç olarak, farklı benzimidazol bileşikler sentezlenerek antitüberküloz aktivite çalışmalarının devam edilmesi gerektiği düşünülmektedir.