Costs of multiple sclerosis according to the level of disability: A systematic review study


Creative Commons License

KALENDER S., YİĞİT V.

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, vol.30, no.2, pp.101-118, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aims to reveal the relationship between the disability levels of MS patients and the total costs of the disease. For this purpose, a systematic review of Cost of Illness studies on MS in the literature, in which the total costs of patients are evaluated according to their disability levels determined the EDSS (Expanded Disability Status Scale), has been performed. Within the scope of the study, the literature search was carried out on the PubMed database. The study included research articles published in English between January 2000 and December 2019, performed on sick individuals and calculating direct and indirect costs. The search resulted in 825 publications. 52 studies in which costs were calculated according to the disability levels of the patients within the framework of the inclusion criteria were included in the evaluation and their results were analyzed and compared. The total annual costs of the disease (direct + indirect) increase with the increase in the disability level of the patients (mild disability $ 26,925; moderate disability $ 44,429; severe disability $ 66,792). Among the direct costs, drugs (Disease modifying drugs and others) costs (4-90%) and within indirect costs, production losses (3-68%) are the main cost components. Despite the various methodological differences between the studies, the results obtained reveal that MS is an important and priority health problem due to its rising costs
Bu çalışma MS hastalarının engellilik seviyeleri ile hastalığın toplam maliyetleri arasındaki ilişkinin ortaya konulmasınıamaçlamaktadır. Bu amaçla literatürde hastaların EDSS (Expanded Disability Status Scale) ile belirlenen engellilikseviyelerine göre toplam maliyetlerinin değerlendirildiği hastalık maliyeti (Cost of Illness) çalışmalarının sistematikderlemesi yapılmıştır. Çalışma kapsamında literatür taraması PubMed veri tabanı üzerinde gerçekleştirilmiştir.Çalışmaya Ocak 2000-Aralık 2019 yılları arasında İngilizce olarak yayınlanan, hasta bireyler üzerindegerçekleştirilen ve doğrudan-dolaylı maliyetlerin hesaplandığı araştırma makaleleri dahil edilmiştir. Tarama 825yayın ile sonuçlanmıştır. Belirlenen dahil etme kriterleri çerçevesinde maliyetlerin hastaların engellilik seviyelerinegöre hesaplandığı 52 çalışma değerlendirme kapsamına alınmış ve sonuçları analiz edilerek karşılaştırılmıştır.Hastalığın yıllık toplam maliyetleri (doğrudan+dolaylı) hastaların engellilik seviyelerinin artması ile birlikte (hafifseviye engellilik 26.925 $; orta seviye engellilik 44.429 $; şiddetli seviye engellilik 66.792 $) yükselmektedir.Doğrudan maliyetler içerisinde ilaç tedavi (hastalık modifiye edici ilaçlar ve diğerleri) maliyetleri (%4-90), dolaylımaliyetler içerisinde ise üretim kayıpları (%3-68) ana maliyet bileşenini oluşturmaktadır. Çalışmalar arasındaki çeşitlimetodolojik farklılıklara rağmen elde edilen sonuçlar, MS’in yükselen maliyetleri nedeniyle önemli ve öncelikli olarakele alınması gereken bir sağlık sorunu olduğunu ortaya koymaktadır.