Evaluatıon of The Effect of Laughter Yoga Applıed To Nursıng 1st Grade Students Before The Clınıcal Practıce Exam on Exam Anxıety


Creative Commons License

ATASEVER İ., TEKİN F. G., DURAN E. T.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.44-51, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Objective: The aim of the study is to evaluate the effect of laughter yoga applied to Nursing 1st year students before the skill practice exam on exam anxiety. Material and Methods: The research was carried out between 30 May and 2 June 2022 in a single-group pre-test-post-test order using a quasi-experimental design. The sample of the study consisted of 48 first-year nursing students who voluntarily accepted to participate in the study and took the Fundamentals of Nursing course in the spring term of 2021-2022. The students who accepted to participate in the study were given 4 sessions of laughter yoga practice, which lasted approximately 30 minutes, 3 days before the clinical practice exam and on the morning of the exam. Before and after the application, students were asked to fill in the Exam Anxiety Scale. Results: After the application, it was determined that the mean scores of the students on the Exam Anxiety Scale decreased, but the difference was not statistically significant (p> 0.05). The pretest score average of the students in the mental and physical reactions sub-dimension was determined as 3.39± 0.67, while the posttest score average was 3.23. It was determined as ± 0.78. In the statistical analysis; It was determined that the difference between the mean scores of the mental and physical reactions sub-dimension of the scale before and after the laughter yoga practice of the students was statistically significant. (p<0.05). Conclusion: It has been determined that the practice of laughter yoga can be used as an alternative method to reduce exam anxiety in nursing students.
Amaç: Araştırmanın amacı, Hemşirelik 1. Sınıf öğrencilerine klinik uygulama sınavı öncesinde uygulanan kahkaha yogasının sınav kaygısı üzerine etkisinin değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırma,30 Mayıs-2 Haziran 2022 tarihleri arasında tek gruplu ön test-son test düzeninde yarı deneysel desen tasarım kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ve 2021-2022 bahar döneminde Hemşirelik Esasları dersini alan 48 birinci sınıf hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere klinik uygulama sınavının 3 gün öncesinde ve sınav sabahı yaklaşık 30 dk süren 4 seans kahkaha yogası uygulaması yaptırılmıştır. Uygulama öncesinde ve sonrasında öğrencilerin Sınav Kaygısı Ölçeği’ ni doldurmaları istenmiştir. Bulgular: Uygulama sonrasında öğrencilerin Sınav Kaygısı Ölçeği puan ortalamalarının azaldığı ancak aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir (p> 0.05). Öğrencilerin zihinsel ve bedensel tepkiler alt boyutundan aldıkları ön-test puan ortalaması 3,39±0,67 olarak belirlenirken son-test puan ortalaması 3,23±0,78 olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analizde; öğrencilerin kahkaha yogası uygulaması öncesi ve sonrası ölçeğin zihinsel ve bedensel tepkiler alt boyutu puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Kahkaha yogası uygulamasının hemşirelik öğrencilerinde sınav kaygısının azaltılmasında alternatif bir yöntem olarak kullanılabileceği belirlenmiştir.