Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi İle Etkinliğinin Ölçülmesi

ISLETME ARASTIRMALARI DERGISI, vol.12, no.1, pp.215-226, 2020 (Other Refereed National Journals)

RİSK ODAKLI İÇ DENETİMİN STRATEJİK YÖNETİM ANLAYIŞI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.26, pp.290-301, 2020 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Kurumlarında Personelin Tıbbi Atık Yönetim Değerlendirmeleri ve Maliyetlere Etkisi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.1-27, 2020 (Other Refereed National Journals)

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ZAMAN YÖNETİMİFARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ:DENİZLİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.23, no.80, pp.371-392, 2019 (Other Refereed National Journals)

BİR KONAKLAMA İŞLETMESİNDE KAYNAK TÜKETİMMUHASEBESİ UYGULAMASI

Mali Çözüm Dergisi, vol.29, no.153, pp.89-107, 2019 (Other Refereed National Journals)

SATIN ALMA VE ÖDEME İŞLEMLERİNİN İÇ DENETİMİ: PERAKENDE TİCARET İŞLETMESİNDE BİR UYGULAMA

ERZİNCAN SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.37-53, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kıyaslama (Benchmarking) Yöntemi Olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) ile İllerin Sağlık Performansının Ölçülmesi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.1-8, 2019 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Finansal Farkındalık Düzeyinin BelirlenmesineYönelik Bir Uygulama

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLERENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.5, pp.133-157, 2019 (Other Refereed National Journals)

ELEKTRONİK MUHASEBE UYGULAMALARI KAPSAMINDA GELECEĞİN MUHASEBECİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.16, pp.1007-1026, 2019 (Other Refereed National Journals)

İç Hat Seferi Yapan Bir Kargo Uçağının Emisyon Maliyetlerinin ÇevreMuhasebesi Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi (MAKUUBD), vol.3, no.2, pp.324-337, 2019 (Other Refereed National Journals)

MUHASEBE-FİNANS ÖĞRENCİLERİÜZERİNE YAPILANARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİKANALİZİ

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.10, no.19, pp.359-381, 2019 (Other Refereed National Journals)

INVESTIGATION OF THE PERCEPTION LEVEL ON PROFESSIONAL ACCOUNTANTS OF FINANCIAL REPORTING STANDARD FOR LARGE AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.3, pp.568-582, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

POLİTİK EKONOMİK UYGULAMALARIN MUHASEBE MESLEĞİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİAÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.243-253, 2018 (Other Refereed National Journals)

MALİ MÜŞAVİR OLABİLME HAKKINA SAHİP OLAN ÖĞRENCİLERİN MUHASEBE MESLEK ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.627-640, 2018 (Other Refereed National Journals)

MESLEKİ EĞİTİMİN GELECEK VİZYONU İNSANKAYNAKLARI PLANLAMASI AÇISINDAN BİRBÜROKRATİK MODEL DENEMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.29, pp.397-413, 2017 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Motivasyonları ve Muhasebe Bölümünü Tercihlerinin İrdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.22, no.4, pp.1223-1233, 2017 (Other Refereed National Journals)

EFFECTS OF THE PERFORMANCE-BASED REMUNERATION SYSTEM: WHAT DO NURSES THINK

Research Journal of Business and Management, vol.3, no.1, pp.88-96, 2016 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de E Devlet UygulamalarıÜzerine Bir Araştırma

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.2, no.12, pp.95-122, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir E Devlet Hizmeti Olarak E Maliye Uygulamalarının Algılanması Isparta İli Örneği

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.1, no.9, pp.1-28, 2009 (Other Refereed National Journals)

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Finans Derslerine Bakış Açısı ve Farkındalıkları Üzerine Bir Uygulama

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.3, no.1, pp.209-228, 2008 (Other Refereed National Journals)

Elektronik Beyanname e Beyanname Uygulamaları ve Meslek Mensuplarına Etkileri

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.97-114, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARININ DENETİMİNİN DENETÇİLERTARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI 5 OCAK SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRES İ, Adana, Turkey, 3 - 05 January 2020, pp.6-17

MUHASEBE MESLEĞİNDE E-DÖNÜŞÜMÜN MESLEK MENSUPLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASISTRATEJİK VE SOSYALARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.524-533

MUHASEBE VE FİNANS UYGULAMALARINI BÜTÜNÜYLE DEĞİŞTİREN BİR KAVRAM: FINTECH

5th International Congress on Accounting and Finance Research, İzmir, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.239-258

İŞLETMELERDE MUHASEBE UYGULAMALARINDA BİG DATA’xxNIN FARKINDALIK DÜZEYİ

İzmir International Congress on Economics andAdministrative Sciences, İzmir, Turkey, 5 - 08 December 2018, pp.775-792

STOKLARIN TMS/TFRS, BOBİ FRS ve TEK DÜZEN MUHASEBESİSTEMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

II. ULUSLARARASI STRATEJİKVE SOSYAL ARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 5 - 06 October 2018, pp.279-290

An Overview of Turkish Accounting Education Symposiums

INNOVATION AND GLOBAL ISSUESCONGRESS III, Antalya, Turkey, 26 - 29 April 2018, pp.64-68

VERGİ AFLARININ VERGİ GELİRLERİNİN TAHSİLÂTINA ETKİSİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.120

Books & Book Chapters

MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK VE ETİK İHBAR

NOBEL BİLİMSEL ESERLER, Ankara, 2020

Muhasebe Mesleğinde Dijitalleşmenin (E-Dönüşümün) Muhasebecilerin Stres ve İş Tatminine Etkisi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması

in: Güncel Muhasebe Çalışmaları, Turgut Çürük, Editor, Akademsiyen Kitabevi, Ankara, pp.51-70, 2020

Muhasebe Manipülasyonları Çerçevesinde Hata ve Hilelerin Bankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN, Doç. Dr. Abidin TEMİZER, Doç. Dr. Ruhi İNAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.870-885, 2020

Muhasebe Manipülasyonları Çerçevesinde Hata ve HilelerinBankacılık İşlemleri Açısından Değerlendirilmesi

in: SOSYAL BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR, Türkan Erdoğan, Abidin Temizer, Ruhi İnan, Editor, IVPE, Cetinje, pp.870-885, 2020

Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H.Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçkin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.245-266, 2019

Batı Akdeniz Bölgesinde Görev Yapan Muhasebe Meslek Dersleri ÖğretmenlerininÖrgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Güven Üzerine Etkisi

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editor, EKİN YAYINEVİ, Bursa, pp.245-266, 2019

MUHASEBE MESLEK ADAYLARININ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJ DÖNEMİNE DAİR DEĞERLENDİRMELERİ

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL MESLEKİ ÇALIŞMALAR, KUBİLAY ÖZYER,DOĞAN BOZDOĞAN,Ü. YILMAZ SEÇGİN, Editor, EKİN BASIN YAYIN DAĞITIM, pp.175-198, 2019

Developments in Earnings Management Practices in the IFRS Perspective: An Application in a Public Company

in: International Financial Reporting Standards and New Directions in Earnings Management, Jonas da Silva Oliveira, Graça Maria do Carmo Azevedo, Augusta da Conceição Santos Ferreira, Editor, IGI GLOBAL, Hershey PA, pp.274-288, 2019

Accounting Education in Turkey: Bibliometric Analysis of Turkish Accounting Education Symposiums (1979–2017)

in: Contemporary Services Management Issues − Multidisciplinary Perspectives, Elbeyi Pelit / H. Hüseyin Soybali / Ali Avan, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.149-170, 2018

Çalışma Kağıtları

in: Muhasebe Denetimi, Mustafa Kırlı, Muhammed Ardıç, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.190-197, 2018

Çalışma Kağıtları

in: Muhasebe Denetimi, Berna Demir, Mustafa Kırlı, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.149-156, 2011

Çalışma Kağıtları

in: Muhasebe Denetimi, Berna Demir, Hacı Arif Tuncez, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.107-116, 2008