Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

An empirical investigation of advanced manufacturing technology investment patterns: Evidence from a developing country

JOURNAL OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT, vol.30, no.2, pp.136-156, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

EVALUATION OF HOSPITAL PERFORMANCES WITH THE CRITIC METHOD AND THE INTEGRATED APPROACH OF GAME THEORY

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.8, no.1, pp.539-560, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Nuri ÖMÜRBEK ve Esra AKSOY, 2017, ”ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2017, C.22, S.1, s.1-19.

ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI, vol.22, no.1, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ULUSAL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİNE GÖRE İMALAT SEKTÖRLERİNİN PERFORMANSININ DEĞERLENDİRMESİNDE MULTI-MOORA YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.1-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

OPEC ÜLKELERİNİN PERFORMANSLARININ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMEYÖNTEMLERİNDEN ENTROPİ VE MAUT İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.7, no.14, pp.1-12, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP TOPSIS YÖNTEMİNİN TIPTA UZMANLIK ALAN SEÇİMİNDE KULLANIMI

Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.33, pp.201-219, 2016 (Other Refereed National Journals)

Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomobil Firmalarının Performans Değerlemesi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.31, no.1, pp.227-255, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

BİR PETROL ŞİRKETİNİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERMETEKNİKLERİ İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.3, pp.723-756, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

AHP-SAW ve AHP-ELECTRE Yöntemleri İle Yapı Denetim Firmalarının Değerlendirilmesi

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.171-199, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Performans Değerlemesinde DEMATEL ve Bulanık TOPSIS Uygulaması

Ege Akademik Bakış, vol.16, no.1, pp.49-64, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok kriterli Karar Verme Teknikleri İle Performans Değerlendirmesine İlişkin Bir Uygulama

Social Sciences Research Journal, vol.4, no.2, pp.176-186, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çok Kriterli Karar Verme yöntemleri İle Yaşanabilir İllerin Sıralaması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.33, pp.215-228, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP Temelli TOPSIS ve ELECTRE Yöntemiyle Muhasebe PaketProgramı Seçimi

Niğde Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.53-71, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP Temelli MULTIMOORA ve COPRAS Yöntemi ile Türkiye Kömür İşletmeleri’nin Performans Değerlendirmesi

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.4, pp.1-28, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

AHP ve TOPSIS Yöntemleri İle Kurumsal Proje Yönetim Yazılımı Seçimi

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2015, no.21, pp.59-83, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Turizm İşletmeleri İçin AHP Temelli Bulanık TOPSIS Yönetimi ile Tur Operatörü Seçimi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, vol.14, no.2, pp.53-70, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖMÜRBEK Nuri TUNCA M Zihni 2013 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMLERİNDE GRUP KARARI VERİLMESİ AŞAMASINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA C 18 S 3 s 47 70

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.3, pp.47-70, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hastanelerdeki Bilişim Sistemlerinden Klinik Bilgi Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Denizli ve Isparta Örneği

Selçuk Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, no.25, pp.301-328, 2013 (Other Refereed National Journals)

Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemlerinde Grup Kararı Verilmesi Aşamasına İlişkin bir Örnek Uygulama

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF Dergisi, vol.18, no.3, pp.47-70, 2013 (Other Refereed National Journals)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMA BOYUTLARI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-40, 2006 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Bilgisayarlı Muhasebe Dersine Bakış Açılarına İlişkin Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, vol.0, no.29, pp.166-175, 2006 (Other Refereed National Journals)

Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-25, 2004 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Serbest Bölgelerin Etkinlik Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

3rd International Regional Development and The Role of Universities Symposium - IRDARUS’19, Balıkesir, Turkey, 21 - 22 November 2019, pp.398-411

Temel Gri GM(1,1) ve Genişletilmiş GM(1,1) Modelleri ile Tahminleme Üzerine Bir Uygulama

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Amara Premier Palace, Beldibi/ANTALYA, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.934-946

Yapay Sinir Ağları yöntemi İle İşsizlik Oranının Tahmini

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ yÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.164 Sustainable Development

AHP TEMELLİ VIKOR VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE TEDARİKÇİ SEÇİMİ

17. International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 2 - 04 June 2016, vol.2, pp.735-750

DETERMINATION OF PROFITABILITY PERFORMANCES OF INDUSTRIAL SECTORS BY MEANS OF TOPSIS METHOD APPLICATION OF TURKEY

1ST PAN-AMERICAN INTERDISCIPLINARY CONFERENCE, PIC 2015 13-16 MARCH, BUENOS AIRES ARGENTINA, Buenos Aires, Argentina, 13 - 16 March 2015, pp.43-53

Books & Book Chapters

Kurumsal Kaynak PLanlaması

in: ÖMÜRBEK Vesile ÖMÜRBEK Nuri 2012 İşlemler Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar Seçme Yazılar Kurumsal Kaynak Planlaması Editör Dr Vural ÇAĞLIYAN Gazi Kitabevi Ankara s 125 170, Vural ÇAĞLIYAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.125-170, 2012