Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe’nin İbadet, Ahlâk, Zühd ve Takvâ Anlayışı

Hikmet Yurdu, vol.12, no.24, pp.11-36, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kafkasya nın Bağımsızlık Mücadelesi ve Sûfîler

YENİ TÜRKİYE DERGİSİ, no.74, pp.246-258, 2015 (Other Refereed National Journals)

İbnü’s-Serrâc’a Göre Sarı Saltuk

Tasavvuf, pp.75-110, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIV Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü s Serrâc ın Velâyet ve Kerâmet Anlayışı

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.31, pp.89-108, 2013 (Other Refereed National Journals)

XIV Yüzyıl Rifai Şeyhi İbnü s Serrac ın Tasavvufi Görüşleri

Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, vol.31, no.1, pp.75-108, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIV YÜZYIL RİFÂÎ ŞEYHİ İBNÜ S SERRÂC IN VELÂYET VEKERÂMET ANLAYIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.31, pp.89-107, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

XIV Yüzyıl Rifâî Şeyhi İbnü s Serrâc ın Tasavvufî Düşünceleri

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.31, no.31, pp.75-108, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bir Rifâî Fütüvvetnâmesi Üzerine İnceleme

Tasavvuf İlmi Akademiik Araştırma Dergisi, vol.13, no.29, 2012 (Other Refereed National Journals)

Bir Rifai Fütüvvetnamesi Üzerine İnceleme

TASAVVUF, no.29, pp.169-183, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKLERİN İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE DÖNÜM NOKTASI: AHMED YESEVİ VE TASAVVUF DÜNYASI

Türk Yurdu, vol.31, no.287, pp.45-55, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hoca Ahmed Yesevî ve Muhiti

İSTEM, vol.18, no.18, pp.11-29, 2011 (Other Refereed National Journals)

ölümsüzlük düşüncesi ve ölüm sezgisi üzerine

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.26, no.26, pp.71-90, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Muhammad Ibn Hamîs and His Treatise Al Muntaqâ Min Kalami Ahl Al Tuqâ

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.24, pp.1-18, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbnü l Arabî Öncesi Endülüs te Tasavvuf

TASAVVUF İLMİ VE AKADEMİK ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.23, no.23, pp.325-355, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Abdülhak İbn Seb in ve Tasavvufî Düşünceleri

İSTEM, vol.14, no.14, pp.121-144, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ebu Tâlib El Mekkî de İrfanî Bilgiye Yükseliş

SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.21, pp.87-104, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türk Sufiliğinin Batı Dünyasının Sosyo Kültürel Hayatına Etkileri

Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları, vol.20, no.20, pp.163-178, 2008 (Other Refereed National Journals)

Mevlâna ya Göre İnsanın Mahiyeti ve Kâmil İnsan Olma

Erdem, Atatürk Kültür Merkezi Dergisi, vol.50, no.50, pp.1-14, 2008 (Other Refereed National Journals)

CEMAL-İ İLAHİYE BİR YILDIZ: MEHMED NECMEDDİN OKYAY

Tasavvuf, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

MEVLANANIN EVRENSEL SEVGİ VE HOŞGÖRÜ ANLAYIŞI

MARİFE, vol.7, no.3, pp.29-44, 2007 (Other Refereed National Journals)

Mevlânâ nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları

tasavvuf, vol.8, no.19, pp.55-77, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sûfilerin Zikir Yöntemlerinin Âdab- Erkân Bağlamında Tasavvuf Kültürüne Katkıları

Arayışlar İnsan Bilimleri Araştırmaları, no.17, pp.15-38, 2007 (Other Refereed National Journals)

MEVLANA PERSPEKTİFİNDEN GENÇLİK PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

Tasavvuf, vol.6, no.14, pp.267-284, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİYANET İSLAM ANSİKLOPEDİSİ ”İBN MESERRE” MADDESİ HAKKINDA BAZI DÜŞÜNCELER

ARAYIŞLAR, vol.2, pp.117-134, 2000 (Other Refereed National Journals)

tasavvufi düşünceye kaynak olması açısından bazı hadisler üzerine bir inceleme

arayışlar, vol.1, no.1, pp.47-73, 1999 (Other Refereed National Journals)

İsmail Hakkı Bursevî nin Musa Hızır Kıssası Yorumunun İlim Marifet Uygunluğu Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.5, pp.81-103, 1998 (Other Refereed National Journals)

AKŞEMSEDDİN’xxİN DEVLET VE TASAVVUF ANLAYIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.4, pp.149-158, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlk Müslüman Türk Âlimi Abdullah İbn Mübârek’in Şâirliği ve Zühdle İlgili Bazı Şiirleri

Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Geçmişten Günümüze Türkistan, Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, TÜRKİSTAN, Kazakhstan, 15 - 16 April 2019, pp.398-414

İmam Mâtürîdî’nin Dindarlık ve Ahlâk Anlayışı

Orta Asya Âlimlerinin İslâm Medeniyetine Katkıları, Uluslararası Sempozyum, Bishkek, Kyrgyzstan, 10 - 12 October 2018, pp.121-144

Hoca Ahmed Yesevî’nin XXI. Yüzyılda Örnek Alınabilecek Ahlâk ve Dindarlık Anlayışı

VI. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Velî Sempozyumu: Yesevîlik, Kastamonu, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.257-273

Hızır Bey Tarafından Eğirdir’de Kurulan Zaviyede Bir Kadın Şeyh: Şehribânu Hanım

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri tarihi Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu V: Hamitoğulları Beyliği, Isparta, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.64-65

İmam Mâturîdî’nin Mârifetullah Anlayışı

Uluslararası İmam Mâturîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 2 - 03 November 2018, pp.68-70

Molla Abdullah-ı İlahî ve Tasavvufî Düşünceleri

The Role of Khojon Nakshbandi and His Teachings in Civilization of The World, BUHARA, Uzbekistan, 27 April 2018, pp.19-31

VIII. Yüzyılda Bir Müslüman Türk Fetâ: Abdullah ibn Mübârek ve Fütüvvet Anlayışı

III. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, XIII. Yüzyıla Kadar Türk ve İslâm Dünyasında Ahiliğin Temelleri, Kırşehir, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.2, pp.735

FAKR VE GINA TERİMLERİ ÇERÇEVESİNDE MATURİDİ’xxNİN ZÜHD ANLAYIŞI

IV. ULUSLARARASI ŞEYH ŞABAN-I VELİ SEMPOZYUMU-HANEFİLİK MATURİDİLİK-, Kastamonu, Turkey, 5 - 07 May 2017, vol.1, pp.454-468

Tesavvuf i tolerancia kod Osmanlıja (Osmanlı’xxda Tasavvuf ve Hoşgörü)

Naucni skup ”Sufijska tolerancija s posebnim osvrtom na Osmansko carstvo”, Stolac, Bosnia And Herzegovina, 20 May 2017, pp.2439

HALLAC-I MANSUR’DAN AHMED YESEVİ’YE İLAHİ AŞK

I. ULUSLARARASI HOCA AHMED YESEVİ SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.429-448

TASAVVUFUN TEŞEKKÜL DEVRİNDE İLAHİ AŞK VE YUNUS EMRE YE ETKİLERİ

ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEMPOZYUMU, Manisa, Turkey, 15 October 2015, pp.77-100

TASAVVUFUN TEŞEKKÜL DEVRİNDE MELAMETİLİK

ULUSLARARASI MELAMİLİK VE SEYYİD MUHAMMED NURU'L-ARABİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 9 - 10 May 2015, pp.21-42

Pir Muhammed el Hoyî Pîrî Halife el Hamîdî ve Zübdetü t Tahkik Nüzhetü t Tevfik Adlı Eseri

EĞİRDİR'İN ZİYNETİ ZEYNİLER SEMPOZYUMU, EĞİRDİR-ISPARTA, Turkey, 14 - 15 November 2015

Tasavvufun Teşekkül Devrinde İlahi Aşk ve Yunus Emre ye Etkileri

I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Manisa, Turkey, 16 - 17 October 2015

Tasavvufun Teşekkül Devrinde Melâmetilik

Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu, Antalya, Turkey, 9 - 10 May 2015

GENÇLİK PROBLEMLERİ VE MEVLANA YAKLAŞIMIYLA ÇÖZÜM YOLLARI

GENÇLİK VE KÜLTÜREL MİRASIMIZ ULUSLARARASI KONGRE, Samsun, Turkey, 16 - 18 May 2014, vol.1, pp.751-764

715 1315 de yazılan Tuffahu l Ervah a Göre Sarı Saltuk 6 10 Kasım 2013

Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu, KÖSTENCE, Romania, 6 - 10 November 2013, pp.293-312

Gazzâlî’de Ölümsüzlük Düşüncesi

Uluslararası Modern Çağ ve Gazzâlî Sempozyumu, Isparta, Turkey, 12 - 14 May 2011, pp.343-352

715 1315 te Yazılan Tuffâhu l ervâh a Göre Sarı Saltuk

BALKANLARA GİDİŞİNİN 750. YILINDA ULUSLARARASI SARI SALTUK GAZİ SEMPOZYUMU, Edirne, Turkey, 6 - 10 November 2013, pp.293-311

Ahilik Yaren İlişkisi ve Simav da Yâren Geleneği

I. Uluslararası Ahilik Kültürü ve Kırşehir Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008 Kırşehir, Kırşehir, Turkey, 15 - 17 October 2008, vol.1, pp.141-158

Abdullah ibn Mübârek ten Ahmed Yesevî ye Horasan Melâmetîliğinin Türk Din Anlayışındaki Yeri

Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları (4-6 Kasım 2010 Isparta), 4 - 06 November 2010, vol.1, pp.389-400

Felsefe Din İlişkisi Bağlamında İbn Rüşd ün Müjdecisi İbn Meserre

Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu, Uluslararası İbn Rüşd Sempozyumu, 9-11 Ekim 2008 Sivas, 9 - 11 October 2008, vol.2

Cumhuriyet Döneminde Devletin Tasavvuf Zümreleriyle İlişkisi

Uluslar arası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 2008 Isparta, 22 - 24 October 2008, vol.1, pp.777-786

Türk Tasavvuf Kültüründe Gül Sembolü Üzerine Bazı Düşünceler

I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, Isparta, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.113-120

Aziz Mahmud Hüdâyi nin Tasavvufî Düşüncesinde Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat

Aziz Mahmud Hüdayi Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 20-22 Mayıs 2005 İstanbul, İstanbul, Turkey, 20 - 22 May 2005, vol.1, pp.245-260

Books & Book Chapters

Birgivî Mehmed Efendi ile IX.-X. Yüzyıllarda Yaşayan Sûfîlerin Tasavvuf Tenkitlerinin Mukayesesi

in: Balıkesirli Bir İslam Âlimi İmam Birgivî, BAYYİĞİT, MEHMET, Editor, BALIKESİRBÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ, Balıkesir, pp.272-300, 2019

İmam Mâtürîdî’nin Mârifetullah Anlayışı

in: İmam Mâtürîdî ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân, ARPAGUŞ, HATİCE K., Editor, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, pp.591-610, 2019

HACI BAYRAM-I VELÎ HALİFELERİNDEN AKŞEMSEDDİN VE TASAVVUF ANLAYIŞI

in: HACI BAYRAM-I VELÎ, ARIOĞLU İ. E.,, Editor, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, İstanbul, pp.247-266, 2018

MÜSLÜMAN DİNDARLIĞININ BİR NÜMUNESİ: HASAN-I BASRÎ VE DÜŞÜNCELERİ

in: İSLAM VE YORUM II TEMEL TARTIŞMALAR, İMKANLAR VE SORUNLAR, KUBAT A., BİRSİN M., ÖZTÜRK M., AKÇAKOYUN İ. M.,, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Ankara, pp.99-118, 2018

Hacı Bayram-ı Velî Halifelerinden Akşemseddin ve Tasavvuf Anlayışı

in: Hacı Bayram-ı Velî, İBRAHİM ETHEM ARIOĞLU, Editor, KÜLTÜR VE TURİZ BAKANLIĞI, pp.247-266, 2018

MÜSLÜMAN DİNDARLIĞININ BİR NÜMÛNESİ: HASAN-I BASRÎ VE DÜŞÜNCELERİ

in: İSLAM VE TYORUM II TEMEL TARTIŞMALAR, İMKÂNLAR VE SORUNLAR, MEHMET KUBAT-MEHMET BİRSİN-MEHMET ÖZTÜRK-İREM CEYHAN AKÇAKOYUN, Editor, TDV YAYIN MATBAACILIK İŞLETMESİ, pp.99-116, 2018

III-IV/IX.-X. YÜZYILLARDA TASAVVUFUN TEŞEKKÜL SÜRECİ

in: İSLAM TASAVVUF DÜŞÜNCESİNİN TEŞEKKÜLÜNE DAİR ARAŞTIRMALAR, MEHMET NECMETTİN BARDAKÇI, Editor, SDÜ MATBAA, Isparta, pp.1-28, 2017

ABDULLAH İBN MÜBAREK

RAĞBET YAYINLARI, İstanbul, 2016

HAKİKATİN KEŞFİ

RAĞBET, İstanbul, 2016

KUŞADALI İBRAHİM HALVETİ VE MELAMET NEŞVESİ

in: KUŞADALI İBRAHİM HALVETİ VE KUŞADASI VE CİVARINDA TASAVVUFİ HAYAT, , Editor, TİBYAN YAYINCILIK, İzmir, pp.43-57, 2016

TÜRKLERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINDA TASAVVUF VE TARİKATLAR

in: TÜRKLER, HASAN CEMAL GÜZEL-KEMAL ÇİÇEK-SELİM KOCA, Editor, YENİ TÜRKİYE, pp.450-461, 2002