Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of maternally exposed colouring food additives on cognitive performance in rats

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, vol.29, no.7, pp.616-623, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Multicentric analysis of childhood tuberculosis in Turkey

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.55, no.2, pp.121-129, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Attitudes of Islamic religious officials toward organ transplant and donation

CLINICAL TRANSPLANTATION, vol.27, no.1, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Unintentional non-fatal home-related injuries in Central Anatolia, Turkey: Frequencies, characteristics, and outcomes

INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED, vol.39, no.5, pp.535-546, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.14, no.1, pp.46-52, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Stress and its effects on depression and anxiety among undergraduates

PRIMARY CARE & COMMUNITY PSYCHIATRY, vol.13, no.2, pp.73-82, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

İŞ YAŞAMINDA KADIN VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR

süleyman demirel üniveristesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi, vol.25, no.3, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE YOKSULLUK VE YENİ SOSYAL RİSKLERLE MÜCADELE

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.205-219, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KADINLARIN SENDİKALARDA GÖREV ALMADA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.71-88, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İş Kazalarının Hukuki Sonuçları

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Dergisi, vol.3, no.4, pp.83-105, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ:KEN LOACH SİNEMASI

İş ve Hayat, no.10, pp.34-58, 2019 (Other Refereed National Journals)

TÜRK İŞ HUKUKUNDAKİ İŞ GÜVENCESİNİN İŞ TATMİNİNEETKİSİ: KONYA-SEYDİŞEHİR’DE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.24, no.4, pp.1111-1130, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇALIŞAN KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ISPARTA İLİNDE BULUNAN ÖZEL HASTANELER ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.24, no.3, pp.679-702, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Sisteminde Kayıt Dışı Hizmetin Tespiti

İş ve Hayat, no.8, pp.225-256, 2018 (Other Refereed National Journals)

Geçici Koruma Statüsü İle Türkiye’de Bulunan Suriyelilerin Vatandaşlık Hakkı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.3, pp.1163-1172, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışma Hayatında Örgütsel Davranış Açısından Duygusal Emek Kavramı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.3, pp.9-19, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018 Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı

Toprak İşveren Dergisi, no.118, pp.10-17, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Şehit yakınları ve gazilerin sosyal dışlanmışlık algısı ve yaşam kalitesi

İş ve Hayat, vol.4, no.7, pp.19-50, 2018 (Other Refereed National Journals)

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ İLE TÜRKİYE’DE BULUNAN SURİYELİLERİN VATANDAŞLIK HAKKI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.23, no.3, pp.1163-1172, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri İle Yerli Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-25, 2017 (Other Refereed National Journals)

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.20, pp.69-93, 2017 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’ de dünyada çocuk işçiliği ve mücadele politikaları: SDÜ MYO öğrencileri üzerine bir araştırma

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.22, no.3, pp.613-635, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

iş stresinin iş tatmini üzerindeki etkisi: süleyman demirel üniversitesi araştırma görevlileri üzerine bir araştırma

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.22, no.2, pp.525-546, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de ve Dünyada Kıdem Tazminatı Fonu

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.4, pp.1153-1171, 2016 (Other Refereed National Journals)

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BİREYSEL VE DEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ SDÜ ÖRNEĞİ

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA KIDEM TAZMİNATI FONU

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Do the Terrorist Activities Occur As a Result of the Lack of Social Policy Implementations in the Eastern and the South Eastern Part of Turkey

ULUSLARARASI ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.5, no.3, pp.155-167, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

SOCIAL POLICY CENTERED APPROACH ON GENDER DISCRIMINATION IN TURKEY A STITUATIONAL ANALYSIS

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, no.33, pp.149-164, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ÖZEL SİGORTA GİRİŞİMİNİN SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

VİZYONER DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.1-16, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları Bir Alan Araştırması

JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY, vol.11, no.3, pp.1587-1625, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE TÜRKİYE DEKİ DURUMU

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, no.54, pp.3-29, 2008 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE İÇ GÖÇE KATILANLARIN KENT YAŞAMINA VE KENTSEL EMEK PİYASALARINA ETKİLERİ

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, vol.52, 2007 (Other Refereed National Journals)

iÇ GÖÇLERİN İSTANBUL KENT VE ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ

Amme İdaresi Dergisi, vol.40, no.1, pp.85-106, 2007 (Other Refereed National Journals)

TÜRKİYE DE VE DÜNYADA YENİ SENDİKAL PERSPEKTİFLER

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI, no.53, pp.477-514, 2007 (Other Refereed National Journals)

Dietary assesment of children with cerebral palsy: Case control study in Isparta

Eastern Journal of Medicine, vol.9, no.1, pp.22-25, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vazife Malullerinin İstihdam Hakkı

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.165-172 Sustainable Development

VAZİFE MALULLERİNİN İSTİHDAM HAKKI

19.ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ KONGRESİ, Zonguldak, Turkey, 4 - 06 October 2018, vol.1, pp.79-86 Sustainable Development

İş Hayatında Çalışanların Yaşadıkları Stresin Demografik Özellikler Açısından Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

EYFOR-8 ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU, Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.1088-1089

İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARINDAN OLAN ÜCRETİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNE ETKİSİ

Congress on International Economic and Administrative Perspectives: New Regional Visions, 28 September 2016

iş sözleşmesinin unsurlarından olan ücretin iş tatmini üzerine etkisi

congress on international economic and administrative perspectives:new regional visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Su Bazlı Boya Atıksularının Arıtılması ve Tekrar Kullanılması

Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 9 - 10 October 2003