Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals

ENTREPRENEURSHIP, HUMAN CAPITAL, AND REGIONAL DEVELOPMENT: LABOR NETWORKS, KNOWLEDGE FLOWS, AND INDUSTRY GROWTH, vol.31, pp.239-262, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Local Economic Development, Urban Change and Regeneration in Turkey Possibilities for Transcending Beyond Modernism

URBAN REGENERATION MANAGEMENT: INTERNATIONAL PERSPECTIVES, pp.154-171, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Regionalization for Turkey - An illusion or a cure?

EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES, vol.12, no.2, pp.99-115, 2005 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

THE KEY ACTORS OF KNOWLEDGE PRODUCTION FUNCTION IN TURKEY: THE ROLE OF UNIVERSITIES AS A KNOWLEDGE PRODUCER

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.344-354, 2020 (Other Refereed National Journals)

OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamaları ve İleri Teknoloji İhracatı: Bir Panel Veri Analizi

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.20, no.3, pp.193-208, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Performans Programlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.155-169, 2019 (Other Refereed National Journals)

Measurement of financial efficiency and productivity of Turkish Public Universities by using non-parametric methods

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH IN HIGHER EDUCATION, vol.11, no.4, pp.876-896, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

EVALUATION OF THE INVESTMENT CLIMATE OF ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES WITH TOPSIS METHOD: AN IMPLEMENTATION ON NUTS 3

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, vol.5, no.1, pp.90-107, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Üniversitelerin Misyon Farklılaşması: Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek

Yüksek Öğretim Dergisi, no.7, pp.11-16, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Artan Öğrenci Artan Kamu Harcaması Anlamına Gelir Mi? Türkiye’de Devlet Üniversiteleri Üzerine Bir Analiz

Üniversite Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.43-51, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’nin Ulaşımında Enerji Sorununa Çözüm Ortağı CNG

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.123-144, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bölgesel Rekabetçilik İçin Küme Yaklaşımı: Alanya Turizm Konaklama Sektörü İçin Küme Strateji Önerisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.31, pp.370-415, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar

Atatürk Üniveristesi İletişim Fakültesi Dergisi, vol.12, pp.187-204, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Türkiye’de Devlet Üniversitelerinin Etkinlik ve Verimlilik Analizi: Veri Zarflama Analizi ve Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi Uygulamaları

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.3, pp.85-113, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ulusal Devletlerde Yerel Yönetimler Harcama Desantralizasyonu Karşılaştırması: İspanya ve Türkiye Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.855-875, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dijital Ekonominin Yükselen Yüzü: Bitcoin’in Değeri ile Bilinirliği Arasındaki İlişkinin Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.22, pp.2241-2258, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DİJİTAL EKONOMİNİN YÜKSELEN YÜZÜ: BİTCOİN’İN DEĞERİ İLEBİLİNİRLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi CİEP Özel Sayısı, pp.891-911, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sembolik Bilginin Turizm Üzerine Etkisi: Antalya’da Rus Turistlerin ve Kendine Özgü Mekanların Birlikte-(D)Evrimi

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi, no.4, pp.11-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin ARGE ve Yenilikçi Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi SBE Dergisi, vol.12, no.2, pp.51-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketlerinin Yönetim Etkinliğinin Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.7, no.15, pp.70-82, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Alanya Turizm Sektörünün Kümelenme Ve Ağ Yapı Analizi

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.25-41, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Impact of Symbolic Knowledge on Tourism Co R Evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

International Journal of Business, Economics and Management Perspectives, vol.1, no.4, pp.11-26, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN AR GE VE YENİLİKÇİ ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.2, pp.51-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de 1992 Yılında Kurulan Devlet Üniversitelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Bir Analizi

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, vol.5, no.3, pp.236-254, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İnovasyona Dayalı Bölgesel Kalkınma Teoriler ve Politikalar Üzerine Bir Eleştiri

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.3, pp.137-152, 2015 (Other Refereed National Journals)

Türkiye İçin HDI Bağlamında 2008 2012 Sosyo Ekonomik Yenilik Endeksi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.21, pp.177-188, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirmeler

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.20, pp.27-54, 2014 (Other Refereed National Journals)

KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.179-195, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi: Isparta ve Burdur Örneği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.9, no.1, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

KOBİ Desteklerinin İstihdam Büyümesine Etkisi Isparta ve Burdur Örneği

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.9, no.1, pp.95-124, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TR61 Bölgesinde Girişimsel Fırsat Tipleri ve Belirleyici Unsurları Kirzneryen Fırsatlara Karşı Schumpeteryen Fırsatlar

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.131-151, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Girişimsel Fırsat Tiplerinin Firma Büyüme Performansı Üzerindeki Etkisi: TR61 Bölgesinde Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.167-189, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Yönetimlerin Vergilendirme Yetkisine İlişkin Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.20, pp.27-54, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) Yer Alan Kiracı Firmaların Hayatta Kalma Performansı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.8, pp.1-25, 2013 (Other Refereed National Journals)

Adaptation of Turkey’s Regional Policies to The Eu Acquis an Evaluation Through Progress Reports 1998-2012

Marmara Journal of European Studies, vol.21, no.2, pp.165-193, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.27, pp.38-62, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bilgi Dinamikleri İle Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek

ASOMEDYA Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, pp.32-48, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Bilgi Dinamikleri ile Bölgesel Kalkınmayı Yeniden Düşünmek

ASOMEDYA Dergisi, vol.1, no.1, pp.32-48, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri Isparta 2003-2009 Yılları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.22, pp.165-178, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kümelenmeler: Bir Literatür İncelemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.441-446, 2010 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine Ekonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003–2009 Yılları Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.165-178, 2010 (Other Refereed National Journals)

Isparta İl Merkezindeki Gıda Hizmet Sektöründe Çalışan Esnafın Sorunları Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, vol.12, no.10, pp.63-83, 2009 (Other Refereed National Journals)

Afet Yönetiminde Türkiye’nin Mali Yapısı

Türk İdare Dergisi, vol.80, no.459, pp.65-81, 2008 (Other Refereed National Journals)

Küresel Finansal Krize Yönelik Değerlendirmeler Üzerine Bir Eleştiri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.7, pp.1-12, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kişisel Gelişimin Girişimci Tipleri Üzerine Etkisi Antalya Isparta İllerinde Bir İnceleme

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.2, no.2, pp.67-92, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Yeni Kent Dinamiği Sürdürülebilir Kentleşme İçin Öğrenme

Yerel Siyaset Dergisi, vol.2, no.18, pp.15-17, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri

süleyman demirel üniversitesi sosyal bililmler enstitüsü dergisi, vol.2, no.3, pp.21-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri: Isparta Belediyesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.21-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Bölgesel Kalkınma mı Bölgesel Dönüşüm mü? AB Perspektifi ve Türkiye

Kalkınma Bülteni, vol.1, no.2, pp.23-26, 2005 (National Non-Refereed Journal)

“Americanismo e Fordismo” ve “Yeni Kapitalist Gelişme”: Düzenleme Perspektifi

İktisat Dergisi, vol.441, no.444, pp.52-62, 2003 (Other Refereed National Journals)

Isparta İli İhracatçi Tekstil Sektörü Firmalarinin Rekabet Gücü Sorunlari Yenilik ve Yerel İşbirliği Temelli Bir Analiz

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.193-211, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kavramsal ve Diyalektik Süreç Olarak Yabancılaşma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.3, pp.27-48, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kalkınma İktisadı Üzerine Bazı Düşünceler

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.4, pp.31-52, 2002 (Other Refereed National Journals)

Economics and Management Sciences Through The Lens of Chaos and Quantum Theories

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.81-98, 2001 (Other Refereed National Journals)

Sürdürülebilir Kalkınma Politikasına Yönelik Gelişmeler

Dış Ticaret Dergisi, vol.6, no.20, pp.46-70, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Dünya’da ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.103-118, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Amerikan ve Avrupa Ekonomileri ve İktisatçıları

İktisat Dergisi, pp.67-72, 2000 (National Non-Refereed Journal)

Towards Quantum Economic Development Transcending Boundaries

Ankara SBF Dergisi, vol.55, no.3, pp.30-53, 2000 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

İktisattaki Paradigmik Dönüşüm Kozmik İktisattan Kaotik ve Kuatum İktisadına Geçiş

İktisat Dergisi, vol.389, no.395, pp.37-46, 1999 (Other Refereed National Journals)

Küreselleşmede Marjinalleşen Ulusal Ekonomi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.4, no.4, pp.15-32, 1999 (Other Refereed National Journals)

Mekanistik Dünya Görüşüne Eleştirel Bir Yaklaşım

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.4, pp.113-124, 1998 (Other Refereed National Journals)

Modernizm İktisat Retorik ve Metafor Üzerine Post Epistemolojik Bir Deneme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.15-34, 1998 (Other Refereed National Journals)

On Endogenous Growth Theory

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.69-76, 1997 (Other Refereed National Journals)

Küresel Menkul Kıymet Takas ve Saklama Sisteminde Euroclear’ın Yeri ve Önemi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.229-256, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Genç Nüfusun Zaman ve Mekân Perspektifi ile Düzey2 Bölgeleri Üzerinde Analizi

19. ULUSAL BÖLGE BİLİMİ VE BÖLGE PLANLAMA KONGRESİ, Giresun, Turkey, 2 - 04 May 2019

Yükseköğretimde Kalite Algısı Üzerine Bir İnceleme: Öğrenci Perspektifi

2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Antalya, Turkey, 12 October - 14 November 2017

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’lİ ve TR’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP):New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 November 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması: TR’li ve TS’siz Avrupa Birliği (2000-2013)

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, 28 - 30 September 2016

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR li ve TR siz Avrupa Birliği 2000 2013

Congress on International Economic and AdministrativePerspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

KUZEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU ANADOLU VEGÜNEYDOĞU ANADOLU DÜZEY 2 BÖLGELERİNDEBEŞERİ SERMAYE YAPISI ÜZERİNE BİR PANEL VERİUYGULAMASI 2007 2011

Congress On International Economic And Administrative Perspectives: New Regional Visions (CIEP), Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016, pp.138

Tüketim Fonksiyonu Üzerinde Bir Panel Veri Analizi Uygulaması TR’xxli ve TR’xxsiz Avrupa Birliği 2000-2013

Congress on International Economic and Administrative Perspectives (CIEP): New Regional Visions, Baku, Azerbaijan, 28 - 30 September 2016

Antalya Körfezi Turizm Yoğunlaşmasının Mekansal Belirleyicileri ve Ekonomik Etkileri

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015

Türkiye’xxde Bölgeselleşme mi Bölgeselcilik mi? Ayrımlar ve Açılımlar.

Cumhuriyetimizin 80. Yılında Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Turkey, 10 - 12 September 2004

The Impact of the Location of Downtown Hotels on Tourism Development and Pricing in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ’xxDiverse Regions:Building Resilient Communities and Territories’xx, İzmir, Turkey, 15 - 18 June 2014

KOBİ leri Desteklemek Firmaların Performansını Ne Kadar Etkiler Göller Bölgesinde KOSGEB Genel Destek Programından Yararlanan Firmalar Üzerine Bir İnceleme

4.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı(KBAM)Sempozyumu, Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımalar, Turkey, 28 - 30 November 2013

İşletme Kuluçkaları ve Bölgesel Kalkınma Kavramsal Çerçeve ve Literatür Bulguları

5. Yerel Ekonomiler Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi, Turkey, 9 - 11 May 2013

The Plastic the Dependant and the Path The Interplay between Knowledge Dynamics and Tourism Sector The Evolution of Football Tourism in Antalya

The Regional Studies Association Research Network on Tourism and Regional Development - Knowledge Dynamics in the Diversification of Mass Tourism: Challenges for European and Mediterranean Destinations, 25 - 27 January 2012

EMERGING REGIONAL PLANNING STRUCTURES IN TURKEY: LIMITS AND CHALLENGES

Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, Australia, 4 - 06 April 2011, pp.17-20

How to Capture Mobile Knowledge in Tourism Sector Co R evolution of Russian Tourists and Highly Individual Places HIP in Antalya

Regional Studies Association Annual International Conference ”Regional Development and Policy - Challenges, Choices and Recipients”, 17 - 20 February 2011

Bölgesel Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kalkınma Planlarına Yansımaları Kalkınma Planlarının Yeni Teoriler Açısından Değerlendirilmesi

6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM), Turkey, 3 - 05 November 2010

Isparta İlinin Gelişmesinde Sanayi ve Ticaretin Yeri ve Önemi

Isparta Valiliği İl Kalkınma Semineri, Isparta, Turkey, 16 - 17 October 2010, pp.1

Bilgi Dinamikleri Mekansal İnovasyon Modellerini Aşmak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Kent ve Bölge Araştırmaları Merkezi, I. Arama Konferansı, 20 - 21 May 2010

The Role of Networking and Collaboration in The Process of Innovation: The Reality and The Myth in The TR61 NUTS2 Level Region

2nd International Conference on The Dynamics of Science and Technology Policies, İzmir, Turkey, 25 - 26 May 2007

Bölgesel Politikalar Kopyalanabilir mi? Bölgeselleşme Karşısında Bölgeselcilik

Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, 7 - 08 September 2006, pp.233-257

Turkey Towards The EU: In-Between State Centricism And Multi-Level Governance

6th European Urban and Regional Studies, Denmark, 21 - 24 September 2006

Adaptation Problem of Turkey to The Regional Policies within The Process of The EU Membership: Dilemmas and Opportunities

International Symposium on The Changes and Transformations in The Socio-Economic and Political Structure of Turkey within The EU Negotiations, Kütahya, Turkey, 16 - 18 March 2006

Türkiye’de Bölgeselleşme Mi? Bölgeselcilik Mi? Ayrımlar ve Açılımlar

KEAS’05: Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu-II, Turkey, 13 - 16 June 2005

Kamu Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti: Sorunlar ve Eleştirel Bir Yaklaşım

Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Turkey, 4 - 05 December 2003, pp.177-198

Üniversite Yöneticilerinde Kalite Konsepti Sorunlar ve Eleştirel Bir Yaklaşım

TODAİE, Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi, Turkey, 5 - 07 November 2003

Isparta İli Merkez İşletmeleri Yönetici Profili: Stratejik Yeterlilik Modeli Çerçevesininde Analizi

Isparta'nın Dünü, Bugünü, yarını Sempozyumu II, Isparta, Turkey, 16 - 17 May 1998, vol.1, pp.101-112

Thinking Quantum Leadership for Tue Transformation The Talisman of not to Know at The Threshold of New Leadership

First International Joint Symposium onBusiness Administration, CHALLENGES FOR BUSINESSADMINISTRATORSIN THE NEW MILLENNIUM, Çanakllale/Gökçeada, Turkey, 1 - 03 July 2000, pp.115-134

Thinking Quantum Leadership For True Transformation The Talisman Of Not To Know At The Threshold of New Leadership

International Joint Symposium on Business Administration Çanakkal Onsekiz Mart University, 1 - 03 June 2000

İşletmecilik Ekseninde Isparta İlinin Stratejik Geleceği GAED Yaklaşımı

Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu II, Turkey, 16 - 17 May 1998

Books & Book Chapters

Girişimcilik Politikalarının Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkisi: 29797 Sayılı Yönetmeliğin Getirdiği Düzenlemelere İlişkin Bir İnceleme

in: Türkiye de Mekânsal ve Bölgesel Dönüşümler, TEMURÇİN, Kadir, DULUPÇU, Murat Ali, Editor, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, 2017

Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals

in: Entrepreneurship Human Capital and Regional Development Labor Networks Knowledge Flows and Industry Growth, BAPTISTA, R., LEITÃO, J., Editor, Springer Publishing, 2015 Sustainable Development

1929 Krizi ve Büyük Buhran

in: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Eroğlu Nadir, Eroğlu İlhan, Aydın Halil İbrahim, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.153-175, 2015

Cluster(ing) Policies In Turkey: The Impact Of Internationalization or The Imitation Of Internationals

in: Entrepreneurship Human Capital And Regional Development Labor Networks Knowledge Flows And Industry Growth, Baptista Rui, Leitao Joao , Editor, Springer, pp.239-262, 2015 Sustainable Development

KOBİ Politikasının Evrimi:Teori Politika İlişkisi

in: Ar - Ge ve İnovasyon Programlarında Değerlendirme ve Etki Analizi, Rasim AKPINAR, Editor, KitapAna, İzmir, pp.65-90, 2015

1929 Krizi ve Büyük Buhran

in: İktisadi Krizler ve Türkiye Ekonomisi, Eroğlu, Nadir, Eroğlu, İlhan, Aydın, Halil İbrahim, Editor, Orion Kitabevi, 2015

Turkey in the New Millennium: A Critique of Political, Social and Economic Transformations

in: Regional and Local Perspectives in Economic Development in Turkey, Kamalak İhsan, Gül Hüseyin, Editor, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013 Sustainable Development

"Regional and Local Perspectives in Economic Development in Turkey"

in: Turkey in the New Millennium A Critique of Political Social and Economic Transformations, (Der. İhsan Kamalak ve Hüseyin Gül), , Editor, Lambert Academic Publishing,, Munich, pp.1-10, 2013

İktisada Giriş

Graphics Yayınları, İstanbul, 2010

Local Economic Development, Urban Change and Regeneration in Turkey: Possibilities for Transcending beyond Modernism

in: Urban Regeneration Management International Perspectives, John Diamond, Editor, Routledge Publications, Londrina, 2009

Isparta Orman Ürünleri Endüstrisi Sektörünün Araştırılması

Isparta Valiliği Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü İle Isparta Ticaret Ve Sanayi Odası Yayını, Isparta, 2008 Sustainable Development

Globalisation and Internationalisation

in: ECOLAB Economy and Labour World, Peter Brauneck, Milan Pol, Vilma Tubutiene, Murat Dulupçu, İlker Çarıkçı, Editor, Ministry for School and Further Education, Masarryk University, Siauliai University, Süleyman Demirel University, Isparta, pp.118-120, 2008

Regionalization for Turkey: an illusion or a cure?

in: Regions Critical Essays in Human Geography, , Editor, Routledge, 2008

Yerel Ekonomik Gelişmede Yerel Yönetimlerin Rolü

in: Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Hüseyin Özgür ve Bekir Parlak, Editor, Alfa Aktüel, Bursa, pp.171-202, 2007

Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler

in: Yerel Ekonomik Gelişmede Yerel Yönetimlerin Rolü, Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Editor, Alfa, İstanbul, 2006 Sustainable Development

Kalkınma Ekonomisi Literatürüne Eleştirel Bir Bakış

in: Kalkınma Ekonomisi - Seçme Konular, Taban Sami ,Kar Muhsin, Editor, Ekin, 2005

Episodes in the Encyclopedia

Felsefe Ansiklopedisi

Babil Yayıncılık, pp.172-178, 2005