Publications & Works

Articles Published in Other Journals

YAŞLANMA SÜRECİNDE YALNIZLIK VE AİLE İLİŞKİLERİ

The Journal of Social Sciences, vol.7, no.48, pp.25-41, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

YAŞLILARA YÖNELİK ŞİDDET: “BEYAZ MELEK” FİLMİ ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.28, pp.726-737, 2020 (Other Refereed National Journals)

COVID-19 Salgın Sürecinde Sosyal Medyada Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık: Twitter Örneği

Turkish Studies (Elektronik), vol.15, no.4, pp.1147-1162, 2020 (Other Refereed National Journals)

Yaşlı Bireylerin Sosyalleşmesinde Dijital Teknolojinin Rolü: Dijital Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.50, pp.43-59, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kırım Tatarlarında Düğün Adetleri ve Bu Adetlerde Yaşanan Kültür Değişmeleri (Eskişehir-Ankara Örneği)

Toplum Bilimleri Dergisi, vol.14, no.28, pp.113-128, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsal Değişme Sürecinde Yaşlı Bireylerin Yaşlılık Algısı

Turkish Studies - Social Sciences, vol.15, no.6, pp.3161-3177, 2020 (Other Refereed National Journals)

Toplumsalın Doğallaştırılması: Erken Evliliklerde Toplumsal CinsiyetAlgısı

Süleyman Demirel ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi SosyalBilimler Dergisi, vol.1, no.47, pp.196-220, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyo-Kültürel Özellikler Bağlamında Erken Evlilikler: Ağrı Örneği

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.349-375, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Journal of Awareness, vol.2, pp.565-584, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu ve Özel Sektörde Yönetim Zihniyeti

Journal Of World of Turks, vol.8, no.2, pp.27-42, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Göçle Gelenlerin Toplumsal Sorunları (Isparta Örneği)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergis, no.27, pp.191-210, 2012 (Other Refereed National Journals)

Türkiye de Bir Siyasal Sosyalleşme Aracı Olarak Ders Materyali İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergis, vol.17, no.3, pp.177-194, 2012 (Other Refereed National Journals)

Muhtarların Sosyal-Ekonomik Özellikleri ve Mahalle-Kentsel Sorunlara Yaklaşımları (Isparta Örneği)

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.17-40, 2012 (Other Refereed National Journals)

Popüler Kültürün İlköğretim Çağındaki Çocukların Aile İlişkileri Üzerindeki Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.21, pp.237-256, 2010 (Other Refereed National Journals)

Türk Medyasında Deprem Algısı: Marmara Depremi Örneği

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.28, pp.286-298, 2009 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.17, pp.159-182, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Şiddet ve Sapma Örneği Olarak Futbolda Fanatizm ve Holiganizm

2nd International Congress on Multidisciplinary Social, Ankara, Turkey, 6 - 08 May 2020, pp.126-138

Gençlerin Yaşlılara Yönelik Tutumları

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.85

Gençlerde Yaşlı Ayrımcılığı

3rd International Scientific Research Congress on Humanities and Social Sciences, Skopje, Macedonia, 9 - 11 July 2018, pp.86

Yaşlılık ve Toplumsal Dışlanma

II. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 17 - 20 May 2018, pp.30

Gençlerin ve Yaşlıların Yaşlılık Sürecine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Bilim Kültür ve Sanatta Güzeli Arayış Uluslararası Rating Academy Kongresi, Çanakkale, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.571-589

Sosyal Konut Projelerinde İkamet Eden Yaşlıların Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi: Burdur TOKİ Örneği

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017, pp.133-134

Yaşlılıkta Ailenin Rolü: Burdur Örneği

2nd International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.246

İdeoloji ve Söylem Üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi

21. Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, 2009, Yalova, Turkey, 6 - 08 March 2009, pp.161-177

Books & Book Chapters

SÖZDE SAYGIN ÖZDE MAĞDUR YAŞLILARTürkiye’de ve DünyadaYaşli İsti̇smari Ve İhmali̇

in: Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Bakış, Deniz Say Şahin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.355-394, 2020

Kültür ve Toplumsal Yapı Kavramlaştırmaları Bağlamında Kurumlar ve Kurallar

in: Kurumsal Sosyoloji Kurallar ve Kurumlar Üzerine Sosyoloji Araştırmaları, Aktan Coşkun Can, Editor, SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları, İzmir, pp.93-132, 2020

Kültür ve Toplumsal Yapı Kavramlaştırmaları Bağlamında Kurumlar ve Kurallar

in: Kurumsal Sosyoloji Kurallar ve Kurumlar Üzerine Sosyoloji Araştırmaları, Aktan Coşkun Can, Editor, SOBİAD Hukuk ve İktisat Araştırmaları Yayınları, İzmir, pp.93-132, 2020

SÖZDE SAYGIN ÖZDE MAĞDUR Türkiye’de ve Dünyada Yaşlı İstismarı ve İhmali

in: Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar, Deniz Say Şahin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.355-394, 2020

Yaşlılık ve Aile İlişkileri

in: Sosyal Problemler Sosyolojisi Teoriden Uygulamaya Sosyal Problemler Üzerine Tartışmalar, Mehmet Çakır, Fatih Kahraman, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.484-503, 2020

Sözde Saygın Özde Mağdur Türkiye’de ve Dünyada Yaşlı İstismarı ve İhmali

in: Yaşlanmaya Sağlık Sosyolojisi Perspektifinden Multidisipliner Yaklaşımlar, Deniz Say Şahin, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.355-394, 2020

Yaşlılıkta Toplumsal Dışlanma: Yaşlı Olmanın Toplumsal Görünümleri Üzerine Bir Tartışma

in: Güncel Gelişmeler Işığında SOSYAL POLİTİKA TARTIŞMALARI, Adem Korkmaz, Gülsüm Korkut, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.109-126, 2019

Dijitallleşmiş Şiddet: Dijital Oyunlardaki Şiddet Öğelerinin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

in: Dijital Çocukluk ve Dijital Ebeveynler Dijital Nesillerin Teknoloji Bağımlılığı, Hasan Hüseyin Aygül, Erdal Eke, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.113-144, 2019

Örgüt Kültürü: Yönetim ve Yöneticilik

in: Sosyal Bilimlerde Kültür Araştırmaları, Cem ERGUN, Süleyman ÖĞREKÇİ, Editor, Gece Kitaplığı, İstanbul, pp.265-282, 2017