Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Froth stabilisation using nanoparticles in mineral flotation

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.54, no.3, pp.878-889, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

First records of trace fossils from the Lake District, southwestern Turkey

BULLETIN OF GEOSCIENCES, vol.85, no.4, pp.691-708, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Isparta Çevresindeki Diri Fay Örnekleri veSon Sarsıntılar

SDUGEO e-dergi, vol.2, no.4, pp.20-27, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Dinar (Afyon) yöresi Eosen (Lütesiyen) sedimanlar›n›n bentikforaminifer biyostratigrafisi

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Dergisi, vol.28, no.1, pp.1-13, 2007 (Other Refereed National Journals)

Eğirdir-Senirkent-Senirce (Isparta) arasındaki Pliyo-Kuvaterner sedimanları ve Landsat-7 ETM+ görüntülerinde yorumu

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.7, pp.57-73, 2003 (International Refereed University Journal)

Eğirdir Çünür Senirce Isparta arasındaki Kuvaterner sedimanları

SDÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.7, no.2, pp.57-72, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Burdur İlindeki Mermmer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi

68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, pp.624-625

Batı Torosların Fosil Değerleri

15. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı ”Paleontoloji ve Jeoparklar”, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2014, pp.37-38

Mermer ocaklarının gelişiminin Uzaktan Algılama ile Belirlenmesi Eğirdir Örneği

Ulusal Mermer ve Taş Ocakları Onarım Teknikleri Sempozyumu, Turkey, 18 - 20 September 2014

Mermer Ocaklarının Gelişiminin Uzaktan Algılama İle Belirlenmesi Eğirdir Örneği

ULUSAL MERMER VE TAŞ OCAKLARI ONARIM TEKNİKLERİ SEMPOZYUMU., Isparta, Turkey, 18 - 20 September 2014, pp.161-170

Sarıidris’in (Eğirdir-Isparta) jeolojisi ve fosil değerleri

Isparta Değerleri Envanteri, Isparta, Turkey, 26 April - 03 May 2010, pp.139-140

Jeolojik sentez : Burdur Gölü ve çevresi

I. Burdur Sempozyumu, Burdur, Turkey, 16 - 19 November 2007, vol.1, pp.558-568

Isparta Açısı ofiyolitlerine ait harzburjitik peridotitler ve bir yitim zonu ortamındaki kısmi ergimeye ilişkin yorumlar

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 27 - 30 September 2005, pp.60-62

Eğirdir Gölü Batısı Pliyo Kuvaterner Sedimanları

5.Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA 5), İstanbul, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.205-218

Eğirdir Çünür Senirce Isparta arasındaki Kuvaterner sedimanları

SDÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 20. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Isparta, Turkey, 14 - 16 May 2003, pp.100-101