Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Klâsik Türk Şairlerinin Kaleminden Mağrib, Habeş ve Sudan

Erzurum Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.63, pp.35-57, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE BALKAN COĞRAFYASININ İZİNİ SÜRMEK

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science, vol.5, no.22, pp.412-437, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Şiirinde Balkan Coğrafyasının İzini Sürmek

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Science - sobider, vol.5, no.22, pp.412-437, 2018 (Other Refereed National Journals)

”Diyarbakırlı Ali Emîrî Efendi’nin Bazı Kaside Nesiblerinde Kurguladığı Şair Portresine Dair”

Jasss-The Journal Of Artificial Societies And Social Simulation, no.66, pp.133-142, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mektep Sahibi Bir Şair Olarak Necâtî Bey

HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature], no.5, pp.245-262, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLHÂMÎ DİVANI NDA KIŞ TASVİRLERİ VE BİR MAZMUN OLARAK LAHANA

Journal of International Social Research, vol.9, no.45, pp.71, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATINDA TEFE ÜL GELENEĞİ VE KİTAP FALININ ŞİİRE YANSIMASI

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.8, pp.191-204, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Kütüphanede Kayıtlı Bulunan Bir Şiir Mecmuası Üzerine

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.8, no.1, pp.99-126, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klâsik Türk Şiirinde Kadın Takı ve Aksesuarları

Bilig, no.61, pp.71-98, 2012 (Other Refereed National Journals)

”Mehmed Süreyyâ’xxnın Kaleminden Ispartalı Şairler”

Turkish Studies, vol.7, no.1, pp.781-795, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bektaşî Şairlerinden Râşid’xxin Şâh-ı Şehîdân Mersiyesi

Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, no.55, pp.341-349, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilâl Efendi nin Kıssa i Yûsuf u Zelîhâ sının Tunus Nüshası

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.11, pp.197-206, 2010 (Other Refereed National Journals)

Musiki ve Musiki Terimlerinin İbrahim Râşid Divanı’xxndaki Yansımaları

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Türkoloji Araştırmaları, vol.4, no.2, pp.211-264, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

TASAVVUF ŞİİRİNDE AĞAÇ VE MEYVE İSTİÂRESİ:GAYBÎ ÖRNEĞİ

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.3, no.2, pp.194-208, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rüyalar ve Niyazî i Mısrî’nin Ta’birâtü’l-Vâkı’ât Adlı Eserinde Rüyaların Dili

Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (ed.: Prof.Dr. Atabey KILIÇ-Arş.Gör. Sibel ÜST), vol.2, no.4, pp.1066-1076, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sünbülzâde Vehbî Divanı’nda Bir Rediften Açan Hoş Kokulu Çiçek: Sünbül

Uluslararası Sünbülzâde Vehbî Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 22 September 2018, vol.1, pp.160-175

Sünbülzade Vehbi Divanı’nda Bir Rediften Açan Hoş Kokulu Çiçek: Sünbül

Uluslararası Sultânu’xxş Şuarâ Sümbülzâde Vehbî Efendi Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 22 September 2017, pp.160-175

Osmanlı Şairinin Elinde Göç Kösü Nasıl Bir Ses Verir?

Uluslararası Avrasya Göç Sempozyumu, Türkistan, Kazakhstan, 9 - 13 October 2018, pp.234-247 Sustainable Development

İki Klâsik Türk Şairinden Geleneksel Bir Türk Tatlısı Güllaç Tarifi

V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Almati, Kazakhstan, 11 - 13 October 2018, vol.1, pp.453-457

If Classical Turkish Poetry Sheikh Galib Tells A Story Of Attar?

International Conference of Farid al-Din Attar Nishaburi: Life, Works and Thoughts (Abstract), Tahran, Iran, 12 - 13 April 2018, pp.202

SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ DİVANI’NDA BİR REDİFTEN AÇAN HOŞKOKULU ÇİÇEK: SÜNBÜL

ULUSLARARASI SULTÂNU’Ş – ŞUARÂ SÜNBÜLZÂDE VEHBÎ EFENDİSEMPOZYUMU, Kahramanmaraş, Turkey, 22 September 2017

Sehî Bey’in Redifi Bir Obje Olan Kaside Nesiblerinde Obje Tasvirleri ve Bunlara Yüklenen Anlamlar

Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası Uluslararası Sempozyum, Bilecik, Turkey, 12 - 13 May 2017

Sehî Bey in Şiir Dünyasında Bir Anlam a Aracı Olarak Deyim ve Atasözleri

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Dîvân Şiirinin Anlam Dünyası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 December 2016

Diyarbakırlı Ali Emîrî Efendi nin Bazı Kaside Nesiblerinde Çizdiği veya Kurguladığı Şair Portresine Dair

Diyarbakır Valiliği Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.141

Oğula Hitaben Yazılmış Bir Nasihatname Harputlu Ömer Naimî ve Manzume i Na îmiyyesi

Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 14 May 2016 - 16 May 2015, vol.2, pp.423-437

OĞULA HİTABEN YAZILMIŞ BİR NASİHATNAME HARPUTLU ÖMER NAİM VE MANZUME İ NA ÎMİYYESİ

Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 14 - 16 May 2016, vol.2, pp.423-437

Çiçekler Ekseninde Divan Şiirine Yansıyan İki Sosyal Hayat Ögesi Çiçek Çocuklar ı ve Çiçek Gelinler i

Uluslararası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu, Bartın, Turkey, 28 - 30 April 2016, vol.1, pp.685-696

Divan Şiirinin Gül Şiirleri nde Geçiş Dönemi Folklor Malzemesi Olarak Gül

I. Teke Yöresi Sempozyumu, Burdur, Turkey, 4 - 06 March 2015, vol.1, pp.109-118

”Âşık Ömer’in Şairnâme’siyle Şuara Tezkirelerinin Divan Şairlerinin Biyografisi Yönünden Mukayesesi”

Kırım Tatar ve Türk Filolojisi Fakültesi ve Türkoloji Araştırma Merkezi Uluslararası III. Türkoloji Sempozyumu, Simferopol, Ukraine, 15 October 2012

Şeref Hanım ın Bahar Konusu Şarkısı Üzerine Bir Değerlendirme

Adıyaman Üniversitesi Ulusal Eski Türk Edebiyatı Sempozyumu, Adıyaman, Turkey, 15 - 16 May 2009, pp.207-216

Şair Bir Padişah Kışı Nasıl Anlatır

V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Harun Tolasa Anısına), Mardin, Turkey, 16 - 18 October 2009

Bir Bektaşi Şairin Diliyle Nevrûz ve Çiçekler

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 9 - 10 June 2009, pp.421-425

Türk Kültüründe Ninni ve Şeref Hanım Örneği

Türk Xalqları Edebiyyatı (II) Beynelxalq Uşaq Edebiyyatı Kongresi, Baku, Azerbaijan, 13 - 15 November 2008, pp.112-116

Dilenciliğin Klâsik Türk Şiirindeki Tezahürleri

Bir Kent Sorunu: Dilencilik "Sorunlar ve Çözüm Yolları" Tebliğler Kitabı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 October 2008, pp.525-543