Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Katın Girişimci Yazını (1996-2020): Pandemi Öncesi Görünüm, Pandemi Sonrası İçin Yol Gösterici Olabilir mi?

International Journal Entrepreneurship and Management Inquiries, vol.4, no.1, pp.50-71, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Eğitim Altyapı Projesi RATEM’in Kariyer Geleceği Açısından Etkililiği: İletişim Öğrencileri ile Deneysel Bir Araştırma

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.3, pp.581-602, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Motivasyon Uygulamaları Üzerine Nicel İçerik Analizi

Intenational Journal of Economics, Politics, HumanitiesSocial Sciences, vol.3, no.3, pp.175-195, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TEORİK ÇERÇEVEDE GİRİŞİMCİ DAVRANIŞI İLE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK ARASINDAKİ İLİŞKİYE BETİMSEL BİR DEĞERLENDİRME

International Journal of ArtsSocial Studies, vol.2, no.2, pp.1-20, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri Bağlamında Bireyleri Girişimciliğe Yönelten Motivasyon Kaynakları Üzerine Nitel Bir Araştırma

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), vol.4, no.2, pp.218-234, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerel Firmaların Markalama Sürecinde Dijital Reklamcılık Deneyimi: Vavin Örneği

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, pp.374-392, 2018 (Other Refereed National Journals)

İşgören Tedarik Sürecinin Değişen Yüzü: Sosyal Medya ve Profesyonel Ağlar

SOBİDER, no.18, pp.270-289, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA TEKNOLOJİFAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ MODELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sürdürülebilir Mühendislik ve Teknoloji Dergisi, vol.1, no.1, pp.35-46, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Osmanlı’da Kadın Memureler İçin Motivasyon Uygulamaları: Bank-I Osmani-İ Şahane, Dersaadet Telefon Anonim Şirketi Osmaniyesi Ve Kadın Birinci İşçi Taburu Üzerine Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.29, pp.339-366, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hasta ve Yakınlarını Şiddete Yönelten Sebeplerin Araştırılması- Burdur İli Örneği

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.4, no.11, pp.95-118, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Son Dönem Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Darülmuallimat, İnas Darülfünunu ve Ticaret Mekteb-i Alisi

SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.1-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

Son Dönem Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Dârülmuallimât, İnas Dârülfünûnu ve Ticâret Mekteb-i Âlîsi

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.41, pp.1-20, 2017 (National Refreed University Journal)

Osmanlı Kadınının "Teşebbüs" Kavramına Yaklaşımı: Kadınlar Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme

BJSS-Balkan Journal of Social Sciences, vol.2016, pp.62-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İŞ DEĞERLERİ ÇERÇEVESİNDEN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA BAKIŞ BANKA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, no.3, pp.131-148, 2016 (Other Refereed National Journals)

Dede Korkut Hikâyelerinin Liderlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

International Journal of SocialSciences and Education Research, vol.1, no.2, pp.536-552, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dede Korkut Hikayelerinin Liderlik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma

International Journal of Social Sciences Education Research (IJSSER), vol.1, no.2, pp.518-535, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Oyunlarındaki Ebe Rolünün Karakteristiği Üzerine Bir İçerik Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.18, pp.123-133, 2013 (Other Refereed National Journals)

İnsan Kaynakları Geliştirmede Çocuk Genç Oyunlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma

İŞ-GÜÇ, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.15, no.4, pp.83-99, 2013 (Other Refereed National Journals)

Communıcatıon Polıcıes Of Polıtıcal Partıes Vıa Websıtes Durıng The 2011 General Electıon Campaıgn In Turkey

International Journal of ArtsSciences, vol.4, no.17, pp.229-239, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Gençliği Üzerindeki Etkileri SDÜ Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.35-52, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kadın Girişimciliğin Teşvikinde Sinemanın Rolü: Bir Film İncelemesi

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, vol.5, pp.87

Türkiye’de Kadın Girişimci Yazını: Pandemi Öncesi Görünüm (1996 -2020)

5. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Gostivar, Macedonia, 29 - 30 June 2020, vol.5, pp.60 Sustainable Development

Bireylerdeki Öğrenilmiş Güçlülüğün Girişimcilik Davranışı Açısından Rolü: Teorik Bir Yaklaşım

4th International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2019, pp.196

SOSYAL MEDYA VE DEĞİŞEN EĞLENCE KÜLTÜRÜ: SOSYALMEDYA DİZİSİ “ADANA 01” ÜZERİNE İÇERİK ANALİZİ

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar sempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.276-285

Finansal Yatırımcıları İkna etmede Lider Söyleminin Önemi: Mark Zuckerberg Örneği

IV. Uluslararası Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Sempozyumu, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.458-467

Türkiye’de Oyunlaştırma Tasarımı: Yemeksepeti.com Örneği

VI. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu- Alanya, Elazığ, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.602-614

Yerel Firmaların Markalama Sürecinde Dijital Reklamcılık Deneyimi: Vavin Örneği

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu, (1-3 Kasım ), Antalya, 1 - 03 November 2018

Türkiye’de C Kuşağının Akıllı Telefonlara Yönelik Tüketim Algısı

International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18), Bandırma, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.424

Hasta ve Yakınlarını Şiddete Yönelten Sebeplerin Araştırılması: Burdur İli Örneği

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017, pp.101

The Factors Affectıng The Motıvatıons Of Call Center Personnel

4th International Conference on Social Sciences and Education Research, Ankara, Turkey, 8 - 10 September 2017, pp.111

Osmanlı Kadınının ”Teşebbüs” Kavramına Yaklaşımı: Kadınlar Dünyası Dergisi Üzerine Bir İnceleme

International Congress of Management Economy and Policy (ICOMEP), İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2016, vol.1, pp.1-13

ÇALIŞANLARIN İŞİNE YÖNELİK DEĞER ALGILARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ BANKA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

1st International Scientific Researches Congress – Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), İstanbul, Turkey, 19 - 22 May 2016, pp.306

Osmanlı Kadın Yükseköğretiminde Girişimcilik Kodları: Ticaret Mekteb-i Âlîsi, İnas Dârülfünunu ve Dârülmuallimat

II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, Muğla, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.144-156

Türkiye’de Girişimcilik Eğitiminde İlköğretimin Rolü: Ders Kitapları Üzerine Bir İçerik Analizi

I. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.1125-1137

The View Point of Print Media in Turkey to EU Membership Process

International Symposium on Sustainable Development, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 7 - 13 June 2009, vol.1, pp.476

Yazılı Basında Türkiye nin Avrupa Birliği Üyelik Süreci 17 Aralık 2004 Tarihinden Bugüne Bir İçerik Analizi

Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2008, vol.1, pp.517-526

The Role of High Education In Entrepreneurship Training In Respect Of Transition Economies Albania Sample

First International Conference on Management and Economics, Tirane, Albania, 28 - 29 March 2008, vol.1, pp.91-108

Çocuk Oyunlarının Yönetim Teknikleri Açısından Analizi Isparta ve Çevresine İlişkin Bir Değerlendirme

I. Halkbilim Sempozyumu- Halkbilimi’xxnde Çocuk, Eskişehir, Turkey, 30 September - 01 October 2004, pp.161-177

Books & Book Chapters

Kadın Girişimciliğin Teşvikinde Sinemanın Rolü: Bir Film İncelemesi

in: İletişim- Güncel Gelişmeler, Himmet Karadal, Rengim Sine Nazlı, Enes Bal, Editor, Akademi Titiz Yayınları, İstanbul, pp.180-211, 2020

Internet and Social Media Management:A Turkey-Based Perspective

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ümit Arklan, Editor, Peter Lang GmbH, Frankfurt, pp.267-291, 2017