Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kur’ân’da Edebî Bir Üslup Olarak Tehekküm Ve Müşâkele – Kelâm Açısından Bir Değerlendirme –

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.29, pp.327-338, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bâtınî Te’vîl Bağlamında Şiî Takıyye Anlayışı –Ehl-i Sünnet ve Şia Kelâmı Bağlamında Bir Değerlendirme–

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.36, no.36, pp.31-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ehl i Sünnet Kelâmı Açısından İlâhî İlim ve Lealle Kelâm Belâğat İlişkisi Bağlamında Bir Değerlendirme

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.34, no.34, pp.33-46, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ehl İ Sünnet Kelâmında İrâde Ve Meşîet

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.32, no.32, pp.7-22, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kınalızâde Ali Çelebi’de Ahlâkîliğin Dinamiği Olarak Îmân-Kelâm-Ahlâk İlişkisi Bağlamında Bir Değerlendirme-

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi., vol.27, no.27, pp.137-150, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kelâm-Meânî İlişkisi: Mantık ve Estetik Bağlamında Bir Değerlendirme

SDU İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.26, no.26, pp.81-94, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hıristiyanların Hz. Meryem’e Tanrılık İsnâdı: Müslüman Kelâmı Açısından Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.24, no.24, pp.61-74, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bâbertî’nin “Ruh, Kalp, Nefs, Akıl ve Sırrın Tanımı” Başlıklı Risâlesi: Tanıtım, Tahkik ve Çeviri

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.23, no.23, pp.139-155, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İbn Teymiye’xxnin Vahdet-i Vücûd, Hulûl ve İttihâd Yaklaşımlarına Kelâm Açısından Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.21, no.21, pp.75-86, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Âlemin Hudûsu Bağlamında Kelâm’xxın Kozmolojik Yapılanması

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.16, no.16, pp.77-88, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kur’ân’ın Anlaşılmasında Zâhir-Bâtın Çelişkisi –Şia Bağlamında Bir Değerlendirme-

XVI. Kelam Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve ”Kur’xxan Kelamı. Kimlik ve Hakikat Olarak İslam” Sempozyumu, 20-21 Mayıs Isparta 2011, Isparta, Turkey, 20 - 21 May 2011, pp.165-174

Books & Book Chapters