Publications & Works

Articles Published in Other Journals

A Case Study in the Implementation of a Continuous Monitoring System

JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING, vol.18, no.1, pp.17-25, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

BÜYÜKŞEHİR SU VE ATIKSU İDARELERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.25, pp.566-590, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

IRAK VE TÜRKİYE DEVLET MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANILAN HESAP PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.31, pp.316-328, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

IRAK’TA ELEKTRONİK DEVLET UYGULAMALARI İÇİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ GEREKSİNİMLERİ: BİR ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, no.4, pp.1267-1286, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sağlık İşletmelerinde Sorumluluk Muhasebesi ve Faaliyet Bölümleri Standardına Göre Transfer Fiyatlaması: Bir Kamu Hastanesinde Uygulama

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.20, no.2, pp.111-128, 2017 (Other Refereed National Journals)

DİJİTAL ORTAMDA DENETİM: SÜREKLİ DENETİM

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.21, no.5, pp.1561-1571, 2016 (Other Refereed National Journals)

Konaklama İşletmelerinde Herşey Dahil Sisteminin MüşteriKarlılık Analizi Açısından Değerlendirilmesi

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.71, pp.1-21, 2016 (Other Refereed National Journals)

GRİ TEMELLİ MALİYET TAHMİNİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.453-461, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE DEKİ ADLİ MUHASEBECİLİĞİN HAKİMLERİN BAKIŞ AÇILARI BAĞLAMINDA ANALİZİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.43-66, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sürekli Kontrol ve Risk Değerlendirmesi Kapsamında Bir Sürekli Denetim Uygulaması

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.4, pp.67-85, 2015 (Other Refereed National Journals)

Analysis of All Inclusive System Applied by the Accommodation Businesses in Turkey in the Context of Target Costing

International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.4, no.3, pp.63-79, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE HEDEF MALİYETLEME UYGULAMA DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK ARAŞTIRMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.20, pp.1-25, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖZSERMAYE KÂRLILIĞI VE HİSSE BAŞINA KAZANÇ AÇISINDANKAPSAMLI KÂRIN İNCELENMESİ (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Basına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi (2009-2011)

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi,, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (International Refereed University Journal)

Özsermaye Kârlılığı ve Hisse Başına Kazanç Açısından Kapsamlı Kârın İncelenmesi 2009 2011

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.27, no.3, pp.55-80, 2013 (Other Refereed National Journals)

BAĞIMSIZ DENETİM MALİYETİNİN İŞBİRLİKÇİ OYUN MODELİ YAKLAŞIMIYLA MİNİMİZASYONU

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.9, no.18, pp.1-18, 2013 (Other Refereed National Journals)

GÖNÜLLÜDEN ZORUNLU BAĞIMSIZ DENETİME GEÇİŞİN AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSAL YÖNETİME ETKİLERİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.34, pp.115-124, 2012 (Other Refereed National Journals)

MUHASEBEDE İHTİYATLILIK KAVRAMI VE TEMELLERİ

Mali Çözüm, pp.17-38, 2012 (Other Refereed National Journals)

Devlet üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri ile Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.28, pp.1-17, 2012 (Other Refereed National Journals)

Devlet Üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri İle Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.28, pp.1-17, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

BAĞIMSIZ DENETİM KALİTESİ: DENETİM FİRMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.22, pp.273-306, 2011 (Other Refereed National Journals)

TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİNİN MALİYETLERİ VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI İLİŞKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.9-27, 2011 (Other Refereed National Journals)

Bağımsız Denetim Kalitesi Bağımsız Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma

Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.16, no.22, pp.273-306, 2011 (Other Refereed National Journals)

THE EVALUATION OF PORTFOLIO PERFORMANCE BY USING DATA MINING PROCESS AND AN APPLICATION ISE STOCK MARKET

American International Journal of Contemporary Research, vol.1, no.2, pp.115-125, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tedarik Zinciri Faaliyetlerinin Maliyetleri ve Dış Kaynak Kullanımı İlişkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.3, pp.9-27, 2011 (International Refereed University Journal)

İşletmelerin Hesap Verebilirlikleri İle Performans Oranları İlişkisi: İMKB-30 Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Araştırma

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, vol.13, no.21, pp.85-94, 2011 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörlerinin Algılanma Düzeyleri Muhasebe Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma

Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV), vol.13, no.2, pp.239-264, 2011 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Bilgi Kalitesini Etkileyen Kritik Başarı Faktörleri

Muhasebe Finansman Dergisi, vol.2011, no.49, pp.10-23, 2011 (Other Refereed National Journals)

MUHASEBEDE İHTİYATLILIK KAVRAMI VE İMKB SINAİ ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN İŞLETMELERDE İHTİYATLILIK ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.11, no.1, pp.77-90, 2009 (Other Refereed National Journals)

BARTER SİSTEMİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.3, pp.1-18, 2007 (Other Refereed National Journals)

Esnek Üretim Sistemlerinin İşletme Faaliyetlerine Olan Etkisi ve Maliyet Unsurlarında Meydana Getirdiği Değişiklikler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.1-20, 2007 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Sanayii İşbirliği Bağlamında Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğrencilerinin KOBİ’lerde Staj Olanakları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.12, no.1, pp.1-12, 2007 (Other Refereed National Journals)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM SİSTEMİNİN TEKSTİL SEKTÖRÜNDEKİ UYGULAMA BOYUTLARI

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.7, no.1, pp.21-40, 2006 (Other Refereed National Journals)

Enflasyon Düzeltmesi ve Uygulama Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi, no.26, pp.81-94, 2005 (Other Refereed National Journals)

ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİNDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN KATKISI

Muhasebe ve Denetime Bakış, no.14, pp.23-40, 2005 (Other Refereed National Journals)

Gıda Sektöründe Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Üzerine Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-25, 2004 (Other Refereed National Journals)

Mamul Maliyetlerinin Yönetiminde Etkin Bir Araç: Değer Mühendisliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.59-77, 2003 (Other Refereed National Journals)

Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme

MUHASEBE BİLİM DÜNYASI DERGİSİ, vol.5, no.1, pp.21-36, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Teknolojilerinin Gıda Sektöründe Kullanımının Analizi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2003 (Other Refereed National Journals)

İLERİ MALİYET YÖNETİMİ YAKLAŞIMI OLARAK HEDEF MALİYETLEME

Süleyman Demirel Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.3, no.3, pp.81-95, 1998 (Other Refereed National Journals)

Muhasebe Eğitiminde Ahlâk Öğretiminin Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.109-126, 1997 (Other Refereed National Journals)

Tam zamanında üretim uygulamalarında faaliyet tabanlı maliye tsisteminin yararlı hale getirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.161-170, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

İLERİ ÜRETİM FELSEFELERİNDEN JİT’LE MALİYETLERİN KONTROLÜ VE VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.289-300, 1996 (Other Refereed National Journals)

Muhasebede Ahlak: Fikir (Değer) Aşılamaksızın Değerler Eğitimi

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, 1996 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TRANSFER PRICING, ACCORDING TO RESPONSIBILITY ACCOUNTING AND REPORTINGSTANDARDS BY DEPARTMENTS IN HEALTH BUSINESS: PRACTISE IN A PUBLIC HOSPITAL

“II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi” (INES-2017), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.895

A PROPOSAL OF INTEGRATED REPORT PATTERN IN A COMPANY IN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY

14TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Tirane, Albania, 11 - 13 October 2017, pp.106-108

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKİ YENİLİKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, FAMAGUSTA, Turkey, 12 - 14 September 2013

TMS TFRS YE GÖRE STOKLARIN RAPORLANMASINDAKI YENILIKLER VE FARKLILIKLAR

INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW DIRECTIONS IN BUSINESS, MANAGEMENT FINANCE AND ECONOMICS, Famagusta, Cyprus (Kktc), 12 - 14 September 2013

YÜKSEKÖĞRETİMDE MUHASEBE EĞİTİMİNİN MOTİVASYON SORUNLARI

TÜRKİYE XIV. MUHASEBE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Turkey, 31 October - 04 November 1995

Books & Book Chapters

Muhasebe Bilgi Kalitesi Boyutları: Muhasebe Yöneticilerinin Algılama DüzeyleriÜzerine Bir Araştırma

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar, H.Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.196-210, 2019

Use of Swot Analysis to Examine the ContinuousAudit System

in: Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences, H. Hale Künüçen, Xatire Quliyeva, Yılmaz Seçgin, Editor, Ekin Publishing House, Bursa, pp.19-36, 2019

Genel Muhasebe

Detay Yayıncılık, Ankara, 2018