Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Azerbaycan’da Belediyelerin Mali Yapısına Yönelik Genel Bir Değerlendirme

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-17, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) AlgılanmaDüzeyi: Ordu İli Örneği

selçuk üniversitesi sosyal bilimler meslek yüksek okulu dergisi, vol.22, no.2, pp.572-588, 2019 (Other Refereed National Journals)

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Mali Yapısının Değerlendirilmesi

uluslararası yönetim akademisi dergisi, vol.2, no.1, pp.142-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Emlak Vergisine Yönelik Genel Bir Değerlendirme

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, vol.11, no.1, pp.89-96, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ ÇERÇEVESİNDE ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Ekonomi Bilimleri Dergisi, vol.11, no.1, pp.1-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yeni Kurumsal İktisat Perspektifinden Sosyal Sermaye

bilge uluslararası sosyal araştırmalar dergisi, vol.2, no.1, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİ KURUMSAL İKTİSAT PERSPEKTİFİNDEN SOSYAL SERMAYE

Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-11, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008 küresel finansal krizinin İspanya Ekonomisi Etkileri Üzerine Genel Bir değerlendirme

uluslar arası yönetim akademisi dergisi, vol.1, no.1, pp.56-68, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

AVRUPA’ DA SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VE TÜRKİYE

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.8, pp.13, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı:Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.21, no.4, pp.1299-1322, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kamu Hizmetlerinin Sunulmasında E-Devlet Uygulamalarının Toplumsal Algı Düzeyi Üzerine Ampirik Bir Çalışma (An Emprical Study on The Perceptions of The Public on E-Government Services)

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi (The Journal of Knowledge Economy&Knowledge Management), vol.9, no.2, pp.1-14, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

fayda maliyet analizinde uygulamada karşılaşılan güçlükler fayda ve maliyetin belirlenebilme sorunu

süleyman demirel üniversitesi iktisadi ve idari bililmler fakültesi dergisi, vol.19, no.1, pp.107-123, 2014 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki vakıfların Kurumlar Vergisi Yönünden İncelenmesi

Ticaret ve Mevzuat Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.73-88, 2013 (National Non-Refereed Journal)

Avrupa da Borç Krizi ve Çözüm Arayışları

afyon kocatepe üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi dergisi, vol.15, no.2, pp.131-154, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kamu Kurumlarının Etkinliği Sorunsalı

erciyes üniversitesi sosyal bilimller enstitüsü dergisi, no.35, pp.28-53, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda Maliyet Analizinin Uygulanabilirliği

Prof. Dr. Mualla Öncel'e Armağan Kitabı, vol.1, pp.301-316, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Belediyelerin Mali Kaynaklarını Geliştirme Açısından Yerel Vergiler ve Etkinliği Üzerine Bir Değerlendirme

vergi sorunları dergisi, vol.32, no.246, pp.193-220, 2009 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Yerel Yönetimler Reformu Çerçevesinde SosyalBelediyecilik Yaklaşımı,

Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi,, vol.1, no.1, pp.11-24, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

İktidardan Olmak Ya da Olmamak Türkiye de Belediyelerin Çıkmazı

Yerel Siyaset Dergisi, no.15, 2007 (National Non-Refereed Journal)

İktidardan olmak ya da olmamak Türkiye’xxde Belediyelerin Çıkmazı

Yerel Siyaset, vol.2, no.15, pp.91-95, 2007 (Other Refereed National Journals)

Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri

süleyman demirel üniversitesi sosyal bililmler enstitüsü dergisi, vol.2, no.3, pp.21-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Belediye Gelirleri İçinde Borçlanmanın Yeri ve Bütçesel Etkileri: Isparta Belediyesi Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.1, pp.21-41, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE KAMU MALİ GÖSTERGELERİN GELİŞİMİ

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, vol.1, pp.46

TÜRKİYE’DE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN MALİ SORUNLARI ÖZELİNDE BÜTÇEDENKLİĞİ SORUNU

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education, Antalya, Turkey, 8 - 10 November 2019, vol.1, pp.17

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışı Antalya Büyükşehir Belediyesi Örneği

Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, vol.1, pp.301-316

MUNICIPAL ENTERPRISES APPLICATION IN TURKEY :ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY SAMPLE

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2016, vol.1, pp.363

MULTIDISIPLINER APPROACHES ON PPP LITERATURE IN TURKEY

1st International ScientificResearches Congress - Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.189

Refah Devletinin Tarihsel Gelişimi ve Krizi

12. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2014, pp.103-118

Denizli İlinin Doğal Kültürel ve Tarihi Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongres, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2015, pp.76-77

Türkiye de 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu nun Getirdiği Yeni Mali Düzenlemeler

2.st Davraz International Congress Building New Approaches to the Global Issues (2. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29 - 31 May 2014

An Empirical Study on the Perceptions of the Public on E Government Services

11th International Conference on Knowledge, Economy & Management, 27 - 30 November 2013

Debt Crisis and Seeking Solution in Europe

3rd International Symposium on Sustainable Development, 31 May - 01 June 2012, pp.59-66

Seeking Debt Crisis And Solution In Europe

3rd International Symposium on Sustainable Development, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2012

2008 Krizi ve Türkiye’de Uygulanan Maliye Politikalarının İstihdama Yansımaları

12.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 10 October 2010, pp.91-114

1980 Sonrasında Gelir Dağılımı Sorununda Vergilerin Yeri

Atatürk’ün 125. Doğum Yılında Türkiye’nin Önemi, Bursa, Turkey, 23 - 24 November 2006, vol.1, pp.145-164

Books & Book Chapters

Kamu mali Göstergelerinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçerisindeki Yeri: Türkiye Açısından Değerlendirlimesi

in: Kamu Politikalarında Mali ve İktsadi Yapıdaki Dönüşüm: yereden Globale Teori, Beklentiler ve Uygulama, Şahin KARABULUT, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.73-93, 2020

2002’den Günümüze Türkiye’de İç Borçlanmada Dönüşüm

in: Türkiye’nin Güncel Mali Yapısı ve Yönetimi: Usuller, Esaslar ve Uygulamaları, Duran BÜLBÜL, Sevilay Ece Gümüş Özuyar, Editor, Umuttepe Yayınları, İstanbul, pp.213-237, 2020

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Sorunları Özelinde Bütçe Denkliği Sorunu (2006-2018 Yılları)

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe Tüfekçi, Editor, SRA Academic Publishing(Strategic Researches Academy), pp.31-48, 2019

Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Karbon Vergisi

in: sosyal ve beşeri bilimler araştırmaları, nezihe tüfekçi, Editor, strategic reserarches academy, pp.1-31, 2019

Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Sorunları Özelinde Bütçe Denkliği Sorunu(2006-2018 Yılları)

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe Tüfekçi, Editor, Strategic Researches Academy (SRA), pp.31-48, 2019

Sürdürülebilir Kalkınma Çerçevesinde Karbon Vergisi

in: Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları, Nezihe Tüfekçi, Editor, Strategic Researches Academy (SRA), pp.1-30, 2019

FAYDA-MALİYET ANALİZİNDE (FMA) GÖLGE FİYATSORUNU

in: İKTİSADİ VE MALİ ANALİZ, özlem ülger, Editor, iKSAD YAYINEVİ, Gaziantep, pp.3-22, 2019

TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI: ANTALYA BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESİ ÖRNEĞİ

in: Belediyelerin Geleceği ve Yeni Yaklaşımlar, Mahmut Güler, A.Menaf Turan, Editor, Marmara Belediyeler Birliği Kültür Yayınları, İstanbul, pp.301-316, 2017

Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Anlayışına Yönelik Genel Bir Değerlendirme

in: Yerel Yönetimler Üzerine Seçme Yazılar, Furkan BEŞEL,Fatih YARDIMCIOĞLU, Editor, Beşköprü Yayınları, Adapazarı/Sakarya, pp.1-26, 2017

Türkiye’de Belediye İktisadi Teşebbüslerinin

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar, , Editor, Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2017

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNİN FİNANSMANINDA BORÇLANMA VE BORÇ YÖNETİMİ

in: İDARİ VE MALİ AÇIDAN TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, MECEK MEHMET, DOĞAN MESUT, PARLAK BEKİR, Editor, BEKAD YAYINEVİ, Ankara, pp.523-534, 2015

Yerel Yönetim Hizmetlerinin Finansmanında Borçlanma ve Borç Yönetimi

in: İdari ve Mali Açıdan Türkiye de Yerel Yönetimler, Mehmet Mecek, Mesut Doğan, Bekir Parlak, Editor, Bekad Yayınları, pp.471-480, 2015

TEORİ VE UYGULAMADA YÖNETİMLER ARASI GÖREV VE HARCAMA TAHSİSİ:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

in: İDARİ VE MALİ AÇIDAN TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLER, MECEK MEHMET, DOĞAN MESUT, PARLAK BEKİR, Editor, BEKAD YAYINEVİ, Ankara, pp.523-534, 2015

Fransa’da Yerel Yönetimlerin Mali Yapılanması

in: Prof. Dr. Naci Birol MUTER’e ARMAĞAN, Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR Doç. Dr. Mustafa MİYNAT Doç. Dr. Birol KOVANCILAR Doç. Dr. Tülin CANBAY Yrd. Doç. Dr. Serkan CURA, Editor, Celal Bayar Üniversitesi Rektörlük Basımevi, Manisa, pp.529-544, 2014

Fransa'da Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı

in: Prof Dr Naci Birol MUTER e Armağan, Gökbunar, Ramazan; Miynat, Mustafa; Kovancılar, Birol; Canbay, Tülin; Cura, Serkan., Editor, Celal Bayar Rektörlük Basım Evi, Manisa, pp.529-544, 2014

İngiltere’de Yerel Yönetimlerin Mali Yapısı

in: Prof.Dr. Şükrü Kızılot’xxa Armağan, Nevzat SAYGILIOĞLU, Editor, Cem Web Ofset San.Tic.Ltd.Şti., Ankara, pp.459-472, 2014

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Fayda-Maliyet Analizi (FMA)

in: Prof.Dr. Fazıl TEKİN’xxe Armağan, Erdal GÜMÜŞ, Ali ÇELİKKAYA, Emrah FERHATOĞLU,Semih BİLGE, Murat ASLAN, Melih ÇILDIR, Editor, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.297-320, 2014

Kamu Yatırımlarının Planlanmasında Fayda-MaliyetAnalizinin Uygulanabilirliği

in: PROF. DR. MUALLÂ ÖNCEL’E ARMAĞAN - Cilt I, Ertuğrul Akçaoğluİnci, Solak Akman, Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.301-315, 2009

Kamu Mali Yönetiminde Saydamlığın ve Hesap VerebilirliğinSağlanmasında İç Kontrolün Yeri ve Öne mi

in: Prof.Dr. Mualla Öncel’xxe Armağan Cilt II, Ertuğrul Akçaoğluİnci Solak Akman, Editor, Ankara Üniversitesi Basõmevi, Ankara, pp.1051-1070, 2009